...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Sacha Werkman

Havo Zuyderzee College Emmeloord, Vwo IJsselcollege Zwolle.
Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam. Afgestudeerd in 2004.
Vervolgens een jaar gewerkt in Lelystad als management trainee. Momenteel werkzaam als bedrijfsadviseur. Ik voer met name levensvatbaarheidonderzoeken uit voor startende en gevestigde ondernemers.
 

 

 

MISSIE
Veel  ondernemers vinden het lastig om een goede begroting op te stellen, een duidelijke administratie bij te houden en het wordt helemaal moeilijk als ze de jaarrekeningen moeten lezen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en hoe kan ik er voor zorgen dat het volgend jaar anders kan. Dit is één van de redenen waarom ik me bij ONS Noordoostpolder heb aangesloten. De burger betaalt namelijk belastingen en heeft nagenoeg geen idee hoe de betaalde belastinggelden aangewend worden. Wat is er het afgelopen jaar mee gebeurd en hoe gaat de gemeente onze belastinggelden volgend jaar besteden.

Mijn doel is met name om het financiële plaatje voor een burger beter in beeld te brengen. Wij van ONS streven een helder en duidelijk financieel beleid na. In ONS programma staan actiepunten die wij willen realiseren en die wij willen afschaffen. Om na te gaan wat die mogelijkheden zijn, ben ik gisteren, met onze fractievoorzitter, bij de Rekenkamer van de Gemeente Noordoostpolder geweest.  Hierbij zijn in ieder geval twee belangrijke punten naar voren gekomen. Ten eerste zijn dat de bezuinigingen die ons komende jaren te verwachten staan. Naar verwachting dient de gemeente Noordoostpolder de komende jaren minimaal € 800.000,- per jaar te bezuinigen en maximaal € 16 miljoen. En een tweede punt is dat het realiseren van actiepunten gebaseerd is op keuzes maken.

Die keuzes heeft ONS gemaakt. Zo kiezen wij ervoor om de burger meer te betrekken bij de politiek. Dit willen wij realiseren door de website misstanden.nop op te zetten. Burgers kunnen via deze site gesignaleerde problemen aangeven. Om dit te bewerkstelligen zijn er gelden nodig. ONS heeft hiervoor (in combinatie met een ander project, genaamd ditismijnwijk.nl) een bedrag begroot van € 250.000,- verspreid over vier jaar. Hoe wij deze gelden vrijmaken? Momenteel is een project Integraal Gebiedsgericht Werken opgezet. Hierbij gaan ambtenaren naar de burgers toe en kunnen burgers aangeven wat er mis is in hun wijk. Dit IGW- project kost de gemeente Noordoostpolder op jaarbasis structureel € 400.000,-. Wij kiezen ervoor om dit geldverslindende IGW-project af te schaffen. Verspreid over vier jaar is dit een 'besparing' van € 1,6 miljoen. Verminderen wij de kosten van misstanden.nop van € 250.000,-, dan kunnen wij een besparing van € 1.350.000,- verspreid over vier jaar realiseren. Zo hebben wij de eerste keuze, namelijk het betrekken van de burger bij de politiek, en een tweede,  noodzakelijke, keuze doorgevoerd, namelijk rekening houden met de noodzakelijke bezuinigingen. De burger merkt hier niets van, er hoeven door deze keuze geen belastingverhogingen plaats te vinden en het is voor de burger ook duidelijk en helder wat er met hun betaalde belastinggelden wordt gedaan. 

Voor het handhaven van orde en veiligheid willen wij de Stadswachten herintroduceren. Hiermee bieden wij uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om weer deel te nemen aan de maatschappij. Na het volgen van de benodigde opleiding, dient de Stadswacht een bevoegdheid te krijgen om bestuurlijke boetes uit te delen. Het volgen van de opleiding kan middels een beschikbaar te stellen re-integratiebudget van circa € 10.000,- per stadswacht. Door het invoeren van de Stadswacht kunnen uitkeringsgerechtigden weer deelnemen aan de maatschappij en het verstrekken van het aantal uitkeringen wordt lager. Wel dienen de loonkosten betaald te worden, echter, door het uitdelen van boetes kunnen de stadswachten zichzelf terugverdienen, waardoor er sprake is van een kostenneutrale keuze, waar de burger uiteindelijk profijt van heeft.

Een volgende keuze die wij willen maken is het invoeren van een balie Bouwvergunningen. Wij willen gaan onderzoeken of het daadwerkelijk die voordelen opleveren die wij denken dat het zal opleveren. Door het invoeren van één loket voor het aanvragen van een bouwvergunning, kan er bespaard worden op ambtenaren, kan er efficiënter worden gewerkt en kan de burger sneller een vergunning krijgen voor de bouw. Hiervoor dienen overigens wel de bestemmingsplannen van de diverse percelen aangepast te worden. Doordat er minder kosten verbonden zijn aan het exploiteren van de balie bouwvergunning, kunnen de leges voor eenzelfde vergunning naar beneden worden bijgesteld. En zo is door deze keuze wederom een deel van de bezuinigingen doorgevoerd met een voordeel voor de burger. De kosten voor de gemeente verminderen, de leges gaan omlaag en de vergunning kan sneller verleend worden.

Tot slot wil ik u, in navolging van het betoog van de heer Dekker, nog meegeven dat wij zeker de mogelijkheid willen onderzoeken om het Antonius ziekenhuis financieel bij te staan, als zij daar om vragen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om 25% van de totale aankoopkosten van een ziekenhuis te investeren in vastgoed of het Antonius ziekenhuis een lening te verstrekken tegen een kostendekkende rente, om de financiering rond te kunnen krijgen. Door het onderzoeken van  de mogelijkheden om het Antonius ziekenhuis financieel te ondersteunen zijn er voor de burger wederom voordelen.  De burger heeft dan de voorziening van een volwaardig ziekenhuis en de investering in het vastgoed zal kostenneutraal zijn, waardoor de burger niet op hoeft te draaien voor de kosten.

Het voornoemde is slechts een begin van meerdere keuzes die wij naar verwachting zullen moeten maken de aankomende vier jaar. En een goed begin is het halve werk.

Op ONS kunt u rekenen.