...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Alle bijdragen van de ONS fractie kunt u op onderstaande pagina vinden. We zijn begonnen met een nieuw bijdrage deze politieke periode. Er komt nog een historisch archief vanaf 2006 toen ONS Noordoostpolder voor het eerst in de Raad kwam.

Debat bijdragen in Raad

      Geachte leden van de raad, college,   Voorzitter, Allereerst dank voor het aanleveren van de begroting.  Ik zal geen betoog houden, maar wil wel van de gelegenheid gebruik maken om onze moties toe te lichten. U krijgt dan ook een beeld over hoe wij...
ONS Noordoostpolder Reactie Coalitieprogramma   ALGEMEEN ONS zou zich als politieke partij Onvoorspelbaar hebben gehandeld en als partij een onjuist mensbeeld hebben. ONS herkent zich daar absoluut niet in en vindt het onverantwoord en ongefundeerd/ om zonder onderbouwing met feiten en zonder...
College, Voor ons ligt het raadsvoorstel tot afsluiten van de grondexploitatie Stadshart waarin het college over de boekwaarde van het Stadshart schrijft dat de kosten en baten hiervan terug te vinden zijn in de jaarstukken. ONS heeft het op zich genomen de kosten en baten na te lopen en komt uit...
Voorzitter, Een belangrijke taak van ons werk is de controlerende en kaderstellende taak. In de wet is dat vastgelegd. Raadsleden controleren dus het college van burgemeester en wethouders of de afgesproken doelstellingen in begroting en kaders worden uitgevoerd zoals de raad dat heeft...
BIJDRAGE STEDEBOUWKUNDIG PLAN, VOORTSCHRIJNEND INZICHT   Voorzitter, We staan vanavond als Raad voor een nieuwe zware beslissing. Het Stedenbouwkundig over het centrumplan ligt klaar voor besluitvorming. Een plan dat een richting geeft hoe ons stadscentrum eruit zou kunnen gaan zien....
VOORJAARSRAPPORTAGE   VOORTSCHRIJNEND INZICHT.   Voorzitter, leden van de raad, college,   ECONOMIE/ WERKGELEGENHEID Krachtige eigenschappen van onze polder zijn rust, ruimte en wonen. Het is dan ook zaak dat deze eigenschappen buiten onze provincie worden gepromoot....
ALGEMENE BESCHOUWINGEN | 9 november 2015 Voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen, Wat is een begroting: Dat is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna. (aldus Voltaire)’[1].Vorig jaar deed ONS deze uitspraak al en hoe actueel wilt u...
Voorzitter, Voor ons ligt de nota duurzaamheid met als wens dat de gemeente wens mede te investeren in een duurzaamheidswinkel. De hedendaagse mode.  Een aantal punten wil de ONS fractie delen, dien ook ten grondslag liggen aan onze motie    1 Het is o zo makkelijk geld...
TWEEDE TERMIJN,   Voorzitter, Gehoord hebbende de beraadslagingen wil de ONS fractie graag het volgende met u delen. 1                    We betreuren het dat de wethouder zo, naar de mening van...
BIJDRAGE ONS NOORDOOSTPOLDER   Voorzitter, De ONS fractie heeft kennis genomen van de beantwoording door het college op vragen van D66 tijdens het vragenuurtje bij de RTG in januari. De ONS fractie  heeft een aantal vragen aan de wethouder die wij graag beantwoord zien alvorens we in...
1 | 2 >>

Schriftelijke vragen aan College

INLEIDING   Op 25 september 2017 presenteerde u de Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot deze agenda.     Het Beleidsplan Minimabeleid 2015-2018 komt tot een einde en in samenspraak met...
INLEIDING Op 25 september 2017 presenteerde u het rapport Sluitende aanpak jongeren. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot dit rapport.   De fractie van ONS heeft behoefte aan wat aanvullende informatie.   Het begint al met de...
Lees hier de schriftelijke vragen die de ONS fractie heeft gesteld over het stadshart Emmeloord-centrum/De Deel. Schriftelijke vragen Stadshart - Emmeloord/Centrum
Verzoek en vragen van ONS Noordoostpolder aan het College,    Graag ontvangt de ONS fractie:   1 De jaarcijfers van het Theater 2014  (t/m 31/12/ 2014)   2 De jaarcijfers van het voormalige Muzisch Centrum (Winst en verliescijfers / balans) over 2014 vóór de...
Inleiding/aanleiding:De fractie van ONS Noordoostpolder i.s.m. CDA heeft tijdensde raad van 23 juni 2011 een motie bespreekbaar gemaakt die de sponsoring vanrotondes betrof. De wethouder vond deze motie een goed idee en zegde toe demotie integraal over te nemen. Om die reden werd de motie niet in...
Onderwerp: Vragen over Cultuurbedrijf Fractie: ONS Noordoostpolder Naam: Berthoo Lammers Datum indiening vragen: 15 september 2014 Inleiding De heer Leijenaar (dir. Theater) heeft tijdens zijn inspreekbeurt in de RTG aangegeven  dat inzake de stukken vanhet cultuurbedrijf die voor...
Geacht college,Naar aanleiding van de laatst gehouden RTG "samenleving" heeft de ONS fractie een aantal vragen.De heer Leijenaar (dir. Theater) heeft tijdens zijn inspreekbeurt in de RTG aangegeven dat inzake de stukken van het cultuurbedrijf die voor besluitvorming zijn overgelegd aan de Raad de...
Geacht college,Vraag van ONS Noordoostpolder over het niet nakomen van gemaakte afspraken met de heer Renne,1                   Aan de heer Renne is bij monde van de ambtelijke dienst (de heer A....

Mondelinge Vragen aan College

N.a.v. de Nieuwjaars toespraak te Dronten door burgemeester Aad de jonge op 3 januari heeft onze burgemeester gestelddat hij het probleem van radicalisering van jongeren ook herkent in onze Gemeente.De ONS fractie wil daar een aantal vragen over...
Het Polderhuis in Bant is zoals u weet sinds enige tijd Hotel Noordoostpolder. Een  hotel dat, zoals het nu lijkt, vooral gebruikt wordt door buitenlandse werknemers.Er zijn nu omwonenden die overlast ervaren. Er is zoveel overlast dat de politie, maar ook de...
Vragen aan het college,1)     Is het collegebekend met de onveilige verkeerssituatie voor fietsers aan de Ettenlandse weg?2)     De weg is eenerftoegangsweg. Maar er wordt met hoge snelheid gereden waardoor deze onveiligwordt. Gaat het college hier...

Moties/amendementen

Onderwerp: Begroting 2018-2021 – Onderwijsbeleid   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1.    het college (pag. 46) voorstelt te bezuinigen op Onderwijsbeleid en Leerlingzaken: 2016: €...
Onderwerp: Bidbook Noordoostpolder (Programmabegroting p. 48 en najaarsrapportage p. 35) De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat Het College voornemens is een bidbook op te stellen voor het (wereld)...
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1.    het college in de aanbiedingsbrief van de programmabegroting (pag. 4) aangeeft een klanttevredenheidsmeter te willen gaan invoeren voor inwoners...
Onderwerp: Onderzoek aanleg Randmeer De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat Recreatie en toerisme belangrijk is voor Noordoostpolder; Het college hoog inzet op recreatie en toerisme d.m.v. Werelderfgoed...
Onderwerp: Dit amendement betreft voorstel 518640 En het raadsvoorstel ‘Aanpassen belasting en retributieverordeningen’ onderdeel: 1.9/1.10 verhoging Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord...
A m e n d e m e n t 2017-07-11c Dit amendement heet betrekking op voorstel nr. 487675 Onderwerp: Vaststelling Centrumplan Emmeloord, rol van de raad De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1. het college...
OOnderwerp: Uitvoering verkeersbesluit Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 487675   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, gehoord de beraadslagingen,    overwegende dat  1. er een bedrag van € 1.4 mln in de...
Onderwerp: Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard     De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat De gemeente met de Wellerwaard een locatie heeft ontwikkeld waar veel...

Motie Compensatie OZB

18-07-2017 13:53
M O T I E  2017-07-08c   Onderwerp: Compensatie OZB   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, gehoord de beraadslagingen,    overwegende dat  1. er in de jaarrekening 2016 een bedrag € 1,25 mln genoemd wordt...
Onderstaand amendement werd door de ONS en de SP ingediend. Het Amendement werd door de coalitiepartijen CDA | CU/SGP | PU en VVD!  niet aangenomen. Die willen wachten tot de aanleg van glasvezel. Dat kan nog wel twee jaar duren. ONS en de SP willen het buitengebied niet zolang laten wachten....
1 | 2 >>