...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@Outlook.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieons@gmail.com

Programma ONS Noordoostpolder 2014

Klik hier voor het complete programma van ONS Noordoostpolder 2014-2018.

Gezondheidszorg en Welzijn

1) Volledige medewerking verlenen aan de gewenste nieuwbouw in Emmeloord door het Antonius ziekenhuis.
2) Verplichte maatschappelijke (zorg)stage voor leerlingen van middelbare scholen door verplicht opnemen van (zorg)vrijwilligers­projecten voor jongeren in het lesplan op school.
3) Investeren in ouderenparticipatie en verantwoord uitvoering geven aan decentralisatie jeugdzorg.

Politieke en Bestuurlijke Vernieuwing

4) Toepassen van dualisme bevorderen door invoering Raadsprogramma en College van BenW meer in rol als directie laten handelen. Raad laten opereren als Raad van Commissarissen.    
5) Effectievere inzet op 'Andere Overheid'. Cohesie en samenwerking met buurtgemeenten bevorderen.
6) Duidelijke informatie en communicatie van gemeenten en haar instellingen richting de burger, gepaard gaande met een sterke dienstbaarheid.
7) Strenge transparante en financiële controle en risicoanalyses bij grote projecten.

Dorpen

8) Betaalbare en verantwoorde planning van nieuwe woningbouw voor starters en senioren en evenwichtige verdeling van de woningbouw over alle dorpen.
9)  Behoud van de dorps - en servicewinkels, voor zover liggend binnen de invloedsfeer van de gemeente.
10) Instandhouding van dorps- en gemeenschaphuizen.
11) Stimulering van het verenigingsleven.
12) Zorg voor de monumenten.
13) Inzetten op herstructurering en dorpsvisies uitvoeren.

Sport

14) ONS Noordoostpolder is er voorstander van om onderwijs en sport aan elkaar te koppelen d.m.v. talentontwikkeling en aangepast onderwijs. Ieder kind heeft recht op sport! Sport kan dan dienen als bindende factor tussen het gedrag van jongeren en de overheid.
15) Elke dorp, waar financieel mogelijk en wenselijk, haar sportaccommodatie laten behouden.
16) Hernieuwde subsidie voor (verplicht) schoolzwemmen.

Veiligheid

17) Lik-op-stuk beleid bij kleine overtredingen en "zero-tolerance" beleid.
18) Bestrijding van criminaliteit en inzetten op/actief steunen van preventieactiviteiten (alcohol, drugs, mishandeling). Hard aanpakken van het drugsgebruik en dealen.
19) Geen coffeeshop in de Noordoostpolder (aanzuigende werking criminaliteit).
20) Heroriëntatie nut en noodzaak van Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Terug naar de dorpsvoorzitter.
21) Website openen met www.misstanden-nop.nl voor het door burgers aanmelden van gesignaleerde problemen.

Kunst en Cultuur

22) Kritisch beoordelen voortgang Cultuurbedrijf. Analyse op nut en noodzaak.
23) Kunst / Cultuur podium in park in Emmeloord-West.
24) Behouden van zelfstandigheid theater, Muzisch Centrum en Schokland

Openbare werken en verkeer

25) Meer - verkeersbordenvrije - zones in dorpen en wijken. Streven naar meer "shared space" ruimten in de dorpskernen en wijken.
26) Bij 'groenonderhoud' meer uitkeringsgerechtigden inzetten.
27) Kettingplein meer sfeer geven en beter/gezelliger inrichten (fontein en groen).
28) Goede verlichtingspunten op alle kruisingen en donkere fietspaden in de buitengebieden.

Economie en Ontwikkeling

29) Ontwikkeling centrumplannen parallel laten lopen aan de wens van de ondernemers en de bevolking. Geen gemeentelijke grootheidswaanzin maar rekening houden met de groei van de polder en de wens van de bevolking.
30) Winkelcentrum Emmeloord-Oost actief houden.
31) Geen volgebouwde Deel, wel kleine dagwinkeltjes/restaurantjes en detailhandel toestaan die de leefbaarheid en gezelligheid van het centrum verhogen. Creër een prachtig centraal plein met bijvoorbeeld een waterfontein en groen.
32) De Deel moet weer een centrale ontmoetingsplaats worden.
33) Flats het Anker, Boei, Tros en Ketting na sloop zo snel mogelijk vervangen door winkels (bgg) en appartementen. (Geplande winkels van De Deel verhuizen naar begane grond flats.)
34) Hernieuwde actievere inzet op onderzoek toeristische mogelijkheden noordoostkant van de Noordoostpolder door de aanleg van een randmeer (Vollenhove, Blokzijl, Blankenham, Kuinre, Lemmer).
35) Basisvoorzieningen in de kernen vasthouden en daar waar mogelijk uitbreiden door versoepeling gemeentelijke wet- en regelgeving. Bovengronds géén betaald parkeren in Emmeloord.
36) Wellerwaard: pas op de plaats, geen onnodige risico's lopen. Gefaseerd ontwikkelen.
37) Emmelhage: alleen bij woningvraag uitbreiding toestaan. Pas als de wijk 'leefbaar' afgerond en opgeleverd is.
38) Schadeloosstelling van omwonenden Windmolenpark nabij IJsselmeer! Compensatie in woon- en leefbaarheid verlies.
39) Geen intensieve dieronvriendelijke vee- en varkenshouderij.
40) Grondaankopen alléén als bestaande voorraad op is.

Onderwijs
 
41) Voor- en naschoolse opvang blijven ondersteunen.
42) Streng toezien op spijbelen en actief bestrijden van sociaal onacceptabel gedrag op school.
43) Onderzoek naar een HBO-dependance.
44) Schoolzwemmen verplicht
45) Géén mobiele telefoons meer in klaslokalen, Geen petten/mutsen/capuchons in klaslokalen.
46) Scholen voor basisonderwijs in ieder dorp, zolang dit verantwoord kan.

Regelgeving

47) Bij grote plannen/projecten bevolking vooraf raadplegen via referendum/internet.
48) Extra aandacht voor mensen met een mini­muminkomen.
49) Sancties instellen voor inburgeraars bij het niet doorlopen van de inburgeringtoets.
50) Invoeren van balie-bouwvergunningen.
51) Herijken van Subsidies.
52) Burgemeestersnorm invoeren