...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Wat hebben we bereikt?

Motie Impuls Gezondheidszorg

Deze is overgenomen door het college. De motie vraagt om actieve inzet om met het Antoniusziekenhuis de 2de lijns
zorg een impuls te geven. Dit is niet alleen goed voor het zorgaanbod, maar ook vanwege de positieve economische
gevolgen.

Motie effecten subsidies op herhaling
Aangenomen motie van ONS om de effecten van subsidies inzichtelijk te maken.

Amendement Toekomst Poldertoren
Kern van dit aangenomen amendement is een goede regeling met restaurant Sonoy te treffen en het direct aanspra-
kelijk stellen van Provast voor alle directe en indirecte schade rondom het project Poldertoren.

Motie Woonvisie: prioritering herstructurering dorpen
De wens was om een prioritering aan te brengen bij ontwikkeling van de Dorpen. M.a.w. welk dorp krijgt voorrang
op basis van dorpsvisie en noodzakelijkheid van de uitvoering. En dat is met deze motie afgesproken.

Motie burgemeestersnorm
Het college heeft de motie overgenomen en dat is goed nieuws! De ONS fractie zal dit goed blijven monitoren en als
nodig wederom met een motie komen. De (top)salarissen van (semi)overheid bestuurders, van onder meer Zorggroep
Oude en Nieuwe Land, moet aan banden gelegd worden.

Motie Kunstwerk aan Oostzijde Noordoostpolder N50
Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen. In het kader van een evenwichtige invulling van (landschaps)
kunst in de polder is het college gevraagd een initiatief te ontplooien om bij de Vollenhoverbrug een nieuw kunstwerk
te plaatsen.

Motie Maatwerk Geluid Windmolenpark
Deze motie is toch aangenomen met steun van één coalitiepartij. De strekking is dat de gemeente, in opdracht van de
Raad, maatwerk moet leveren op het geluidsniveau voor het nieuwe windmolenpark. Een mooi succes voor de bewoners
die in het gebied wonen waar de molens komen.

Motie theater 't Voorhuys
De fractie van ONS heeft er mede voor gezorgd dat theater 't Voorhuys geen last kreeg van de kortingen op subsidies.
ONS vindt dat het theater een prominente en belangrijke rol binnen de samenleving heeft. Een dergelijke voorziening
moet gesteund worden. Kunst en cultuur is belangrijk voor ONS. Het vergroot de leefbaarheid.

Motie Schuldhulpverlening
De motie is bijna unaniem aangenomen. Meer en beter overleg met Stichting Humanitas om mensen te begeleiden.

Motie ongedaan maken bezuiniging bloembakken
(behoud entree Polder)
Met deze motie zorgde ONS ervoor dat het 'groen' in de Polder gehandhaafd blijft en de bekende bloembakken
bij de bruggen behouden blijven. Prima uitstraling is noodzakelijk.

Motie Sponsoring onderhoud rotondes
Aangenomen! ONS Noordoostpolder heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om rotondes in de polder te
laten adopteren door bedrijven. Deze bedrijven onderhouden de rotondes in ruil voor beperkte reclame voor hun
bedrijf op de rotonde. Op deze manier worden de rotondes op een goede manier onderhouden. Voor iedereen een winwin situatie.

Motie enquête De Deel
De motie is overgenomen door het college. De uitslag van de enquête waarvan ONS mede initiator was over de plannen
van De Deel is overgenomen in de voorbereidingen voor besluitvorming!

Initiatiefvoorstel Canon van de Noordoostpolder
Deze motie is unaniem door de Raad en College omarmden aangenomen. Dit betekent dat de Noordoostpolder een
eigen Canon krijgt. De Canon omvat de geschiedenis van de polder en wordt in boekvorm en op internet gepresenteerd.

Moties van wantrouwen
ONS heeft helaas tweemaal een Motie van Wantrouwen ingediend tegen een Lid van het College. Eén daarvan was
tegen wethouder Ruifrok, de projectwethouder inzake de Poldertoren die bewust onjuist een Raadsbesluit uitvoerde
inzake afhandeling Sonoy met financiële consequenties tot gevolg. De ONS motie werd met grote meerderheid aange-
nomen en leidde tot vertrek van de wethouder.
Alle moties staan op de website www.onsnoordoostpolder.nl. ONS Noordoostpolder is kritisch maar coöperatief en heeft
goede ideeën! Kortom: streng maar rechtvaardig. Daar kunt u ONS op afrekenen. De ONS fractie heeft zich ingezet voor een verscheidenheid aan onderwerpen. Met wisselend resultaat. Als oppositiepartij krijgen we niet altijd de medewerking van coalitiepartijen. Toch kunnen we stellen dat ONS Noordoostpolder al wel veel bereikt heeft.