...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement bescherming koepelreservere sociaal domein van 2 miljoen niet aangenomen

16-11-2017 20:35

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017,

gehoord de beraadslagingen,

 

overwegende dat

1.    het college in de aanbiedingsbrief van de programmabegroting (pag. 4) aangeeft een klanttevredenheidsmeter te willen gaan invoeren voor inwoners die gebruik maken van zorgaanbieders in het Sociaal domein;

2.    dat de welzijnsindicatoren op pag. 76 nog geen reden zijn tot tevredenheid, omdat tot op heden gemiddeld nog geen 60% tevreden is over de geleverde zorgdiensten;

3.    de uitkomst van cliënt ervaringsonderzoek WMO van mei 2017 concludeert dat: de te leveren zorg voor verbetering vatbaar is;

4.    het college stelt (pag. 91) dat er een risico bestaat van budgetoverschrijding bij de WMO, ook als het budget op is;

5.    het college voornemens is om de € 1.100.000 van de WMO2007 (uit zogenaamde algemene middelen naar de Jeugdzorg over te boeken (pag. 6);

6.    het college ook voornemens is om koepelreserve Sociaal Domein af te schaffen en daar nu een voorschot op wil nemen door de € 400.000 van het budget WMO2015 (Sociaal Domein) over te heven naar budgetten voor jeugdzorg (pag. 6),

 

van mening dat

1.    dat de door het college voorgestelde  overheveling van de Koepelreserve WMO naar de Algemene reserve niet wenselijk is.

2.    de € 400.000 overheveling van het budget WMO2015 naar budgetten voor jeugdzorg onwenselijk is.

3.    de conclusies uit het onderzoeksrapport DOEN! en het nog niet teruggerapporteerde stappenplan van 2017 vooralsnog geen aanleiding geven om budgetoverheveling(en) uit de WMO toe te staan,

 

besluit

1. De (meerjaren)programmabegroting 2018-2021 gewijzigd vaststellen, met dien verstande dat

a. de geplande € 400.000 overheveling van het budget WMO2015 naar budgetten voor jeugdzorg niet wordt doorgevoerd;

b. de overheveling van de gelden uit de Koepelreserve Sociaal Domein naar de algemene reserve, in afwachting van de resultaten van de uitgevoerde verbetertrajecten, niet wordt doorgevoerd;

2. de financiële consequenties van voornoemde punten te verwerken   door middel van de eerste begrotingswijziging 2018.