...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement Biodiversiteit (ONS) wordt in de Beleidsnota Openbare Ruimte (BOR) 2020 verwerkt

14-11-2019 11:57

Mede dankzij het amendement van ONS inzake versterking van de Biodiversiteit in de Noordoostpolder komt het college komend voorjaar met een plan van aanpak waarin de wensen van de Raad verwerkt kunnen worden in de BOR (Beleidsplan Openbare Ruimte)

De raad is dus aan zet om invulling te geven aan deze nota.

Dit amendement heeft betrekking op de Programmabegroting 2020-2023; Onderdeel Fysieke Leefomgeving
 

Onderwerp: Programma begroting 2020-2023 –  Biodiversiteit

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019,
gehoord de beraadslagingen,

 

overwegende dat

 

  1. Er een motie bij de behandeling van de jaarrekening 2018-2019 door de raad is aangenomen waarbij Biodiversiteit een prominentere plaats zou moeten krijgen binnen het beleid;
  2. Er in de BOR (Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024) er onvoldoende concrete invulling wordt gegeven aan uitvoeringsplannen betrekking hebbende op Biodiversiteit;
  3. Er partners zijn zoals Landschapsbeheer Flevoland die in samenwerking met andere gemeente  al belangrijke invulling geven om samen uitvoeringsplannen op te stellen;
  4. Hiervoor de provincie subsidies ter beschikking heeft gesteld,

constaterende dat

  1. De gemeente Noordoostpolder geen beroep heeft gedaan op een deel van de 2 miljoen die beschikbaar was gesteld voor biodiversiteit en innovatie;

van mening dat

  1. Er onvoldoende invulling is gegeven aan de uitvoering van de motie van Juli jl. inzake Biodiversiteit;
  2. Er geen concreet ambitiedocument ligt waaraan invulling kan worden gegeven;

 

 

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat de tekst van programmabegroting Fysieke Leefomgeving  2.3 blz 21  als volgt wordt gewijzigd:

 

 

 

 

Te wijzingen in
 

2.3 Wij zetten ons in om de biodiversiteit te versterken     

  • In ons beleidsplan openbare ruimte houden wij rekening met de biodiversiteit. In afstemming met gebruikers en eigenaren houden wij de biodiversiteit in stand en waar mogelijk versterken wij deze. Biodiversiteit levert een belangrijke bijdrage om het zogenoemd “hitte-eiland-effect” te ondervangen.
  • Er een concreet ambitie/uitvoeringsdocument met keuzes wordt opgesteld en voor 1 april 2020 aan de raad wordt gepresenteerd waarin de raad keuzes kan maken in intensiteit/kosten en kwaliteit om tot de uitvoering van het programmaonderdeel Biodiversiteit