...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement Onderzoek aanleg randmeer overgenomen

16-11-2017 20:33

Onderwerp: Onderzoek aanleg Randmeer

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

  1. Recreatie en toerisme belangrijk is voor Noordoostpolder;
  2. Het college hoog inzet op recreatie en toerisme d.m.v. Werelderfgoed Schokland en het museum en andere toeristische trekkers;
  3. Het college meer toeristen naar de Noordoostpolder wil halen

van mening dat

  1. Recreatie en toerisme naar een hoger niveau getild kan en moet worden;
  2. Hoogwaardig recreatie en toerisme de Noordoostpolder veel kan opleveren op gebied van banen en inkomsten;
  3. De economische parameters gunstig zijn om het ‘Randmeer’ opnieuw te agenderen;
  4. Randmeer recreatie en toerisme een grote boost kan geven;
  5. De aanleg van een Randmeer bovendien de samenwerking en cohesie met omliggende gemeenten enorm versterkt;

Besluit

De (meerjaren)Programmabegroting op 2018-2021 gewijzigd vast te stellen, en de alinea op blz 48 onder het onderdeel

Promoten van toerisme en recreatie Noordoostpolder

Het volgende toe te voegen:

De gemeente Noordoostpolder wil daarom opnieuw met partners (w.o. de Provincie) in gesprek gaan om de mogelijke aanleg van een Randmeer ter bevordering van de recreatie en toerisme in de Noordoostpolder opnieuw op de kaart te zetten; Wij willen hiervoor samenwerking zoeken met in ieder geval Kampen, Vollenhove en Blokzijl;

Hiervan de uitkomsten van de besprekingen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden met de raad in eerste kwartaal 2018 te bespreken.

en gaat over tot de orde van de dag.