...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement: Rol van de Raad

18-07-2017 15:07
A m e n d e m e n t 2017-07-11c

Dit amendement heet betrekking op voorstel nr. 487675

Onderwerp: Vaststelling Centrumplan Emmeloord, rol van de raad

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, gehoord de beraadslagingen,

 

overwegende dat

1. het college de raad in besluitpunt 3 voorstelt dat de raad zal ‘kiezen voor een controlerende rol in de uitvoeringsfase’;

2. de raad zich nog niet heeft beraden over haar rol in de uitvoeringsfase,

 

van mening dat

1. de uitvoeringsfase van het Centrumplan Emmeloord complex is en uit meerdere deelprojecten bestaat;

2. de raad pas kan beslissen over haar rol in de uitvoeringsfase als het integrale centrumplan bekend is;

3. de raad bij verschillende (deel)projecten mogelijk naast haar controlerende rol ook haar kaderstellende rol wil vervullen, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen en

grondexploitatie;

4. er geen sprake is van een uitvoeringsfase zolang het integrale centrumplan niet is vastgesteld,

 

besluit het voorstel als volgt aan te passen

1. Het Centrumplan Emmeloord, bestaande uit een stedenbouwkundig plan en een uitwerkingsagenda, vaststellen.

2. Kennisnemen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan.

3. Kiezen voor een controlerende rol in de uitvoeringsfase.

In een later stadium, gelijktijdig met de vaststelling van de grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan, de rol van de raad per (deel)project vast te stellen.

4. Een voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar stellen ter voorbereiding van het Centrumplan Emmeloord.

5. De 8e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen.A m e n d e m e n t 2017-07-11c
Dit amendement heet betrekking op voorstel nr. 487675
Onderwerp: Vaststelling Centrumplan Emmeloord, rol van de raad
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het college de raad in besluitpunt 3 voorstelt dat de raad zal ‘kiezen voor een
controlerende rol in de uitvoeringsfase’;
2. de raad zich nog niet heeft beraden over haar rol in de uitvoeringsfase,
van mening dat
1. de uitvoeringsfase van het Centrumplan Emmeloord complex is en uit meerdere
deelprojecten bestaat;
2. de raad pas kan beslissen over haar rol in de uitvoeringsfase als het integrale
centrumplan bekend is;
3. de raad bij verschillende (deel)projecten mogelijk naast haar controlerende rol
ook haar kaderstellende rol wil vervullen, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen en
grondexploitatie;
4. er geen sprake is van een uitvoeringsfase zolang het integrale centrumplan niet is
vastgesteld,
besluit het voorstel als volgt aan te passen
1. Het Centrumplan Emmeloord, bestaande uit een stedenbouwkundig plan en een
uitwerkingsagenda, vaststellen.
2. Kennisnemen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
3. Kiezen voor een controlerende rol in de uitvoeringsfase.
In een later stadium, gelijktijdig met de vaststelling van de
grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan, de rol van de raad per
(deel)project vast te stellen.
4. Een voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar stellen ter voorbereiding
van het Centrumplan Emmeloord.
5. De 8e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen.