...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement van ONS: Geen verhoging van toeristenbelasting aangenomen!

16-11-2017 20:31

Onderwerp:

Dit amendement betreft voorstel 518640

En het raadsvoorstel ‘Aanpassen belasting en retributieverordeningen’ onderdeel: 1.9/1.10 verhoging Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017,

gehoord de beraadslagingen,

 

Overwegende dat:

1.    toeristen de Noordoostpolder bezoeken voor de lokale economie van groot belang zijn en  bezoekers kunnen zijn die op kampeerterreinen verblijven en kunnen bestaan uit gezinnen met (jonge) kinderen;

2.    toeristen zakelijke bezoekers kunnen zijn die in hotels verblijven en daardoor de zakelijke uitstraling van de Noordoostpolder kunnen bevorderen;

3.    toeristen bezoekers kunnen zijn van de vele evenementen die de Noordoostpolder rijk is en daardoor op hun wijze waardering kunnen uiten voor het werk van de vele vrijwilligers die in de Noordoostpolder topprestaties leveren;

4.    de Noordoostpolder graag te boek wil staan als gastvrije gemeente;

5.    toeristenbelasting in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft;

6.    toeristenbelasting een belasting is met een negatief imago als gevolg van het innen van toeristenbelasting mogelijk bezoekers de Noordoostpolder kunnen mijden.

 

Van mening dat:

1.    De voorgestelde tariefsverhoging van de toeristen-en watertoeristenbelasting met 1.6% niet wenselijk en noodzakelijk is;

 

Constaterende dat:

1.    het batige saldo van de begroting ruimte biedt tot het niet doorvoeren van de verhoging van de toeristenbelasting;

 

Besluit:

De tekst van het Raadsvoorstel 511405 te wijzigen in:

1.9 en 1.10 Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

De tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting zijn verhoogd met 1.6%

Te wijziging in

1.9 en 1.10 Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

De tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting voor 2018 niet te verhogen.`

en

1.    Hiervoor de ‘Verordening toeristenbelasting 2018” op aan te passen

2.    Hiervoor de “Programmabegroting 2018 -2021, voorstel 518649 op aan te passen.

3.    De financiële consequenties van voornoemde punt te verwerken door middel van

de eerste begrotingswijziging 2018 aan te bieden aan de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag