...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement verslavingszorg preventie overhevelen van Jeugdzorg naar Onderwijsbeleid niet aangenomen

16-11-2017 20:38

Onderwerp: Begroting 2018-2021 – Onderwijsbeleid

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017,

gehoord de beraadslagingen,

 

overwegende dat

1.    het college (pag. 46) voorstelt te bezuinigen op Onderwijsbeleid en Leerlingzaken: 2016: € 3.589.000

2017: € 2.392.000

2018: € 2.209.000

2.    er daardoor een feitelijke afname is van het aantal leermiddelen;

(doelend op actieve verslavingspreventie, verwijzing inspraakavond softdrugs mei jl.)

3.    onvoldoende wordt aangetoond dat deze bezuiniging wenselijk of noodzakelijk is,

 

van mening dat

1.    dit voor de doelgroep een onwenselijke situatie is;

2.    actief preventiebeleid op verslavingsrisico noodzakelijk is;

3.    hier in een vroegstadium (onderbouw groepen 7 en 8 en startfase middelbaar onderwijs) educatie van belang is;

4.    de jeugd hierbij gebaat is;

 

constaterende dat

1.    verslavingszorgpreventie niet valt onder jeugdzorg (pijler 12 – zorg) maar onder educatie (pijler 4 leren in de Noordoostpolder)

 

besluit

1.    De (meerjaren)programmabegroting 2018-2021 gewijzigd vaststellen, met dien verstande dat de bezuiniging op dit specifieke onderdeel ongedaan gemaakt wordt.

2.    Verslavingszorgpreventie te laten vallen onder Onderwijstaken lokale overheid (pijler 4)

3.    de financiële consequenties van voornoemde punt te verwerken  door middel van de eerste begrotingswijziging 2018.