...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Betoog ONS bij Begrotingsraad door Fractievoorzitter Bert Jan Aling

11-11-2019 17:38

RAADSVERGADERING NAJAARSJAARSRAPPORTAGE & PROGRAMMA BEGROTING 2020 - 2023; 11 november

Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.
 
Voor ons liggen de najaarsrapportage en de programmabegroting 2020-2023. Allereerst wil ik de ambtelijke dienst bedanken voor de wijze waarop ze de begroting hebben gepresenteerd. 
 
Voorzitter eerst wat in het algemeen.
Zoals we allemaal hebben ervaren is het bestuurlijk een zeer roerige periode geweest. Het  plotselinge vertrek van onze burgemeester is bij onze fractie flink aangekomen. En dat heeft het vertrouwen tussen de raadsleden naar onze mening geschaad. Het functioneren van de raad is hiermee als zelfstandig orgaan niet gebaat. Het is dan ook van groot belang dat onze waarnemend burgemeester alle zeilen bijzet om de verhoudingen weer te normaliseren. De ONS fractie wenst hem daarbij veel succes en wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten uit het onderzoek, de eventuele verbetervoorstellen en de implementatie daarvan.
 
De najaarsrapportage en de programmabegroting 2020 geven wederom een goede doorkijk op ons toekomstig huishoudboekje. 
De financiën staan er goed voor, maar we hebben met z’n allen ook een enorm ambitie. Daarnaast zijn de verwachtingen dat de bevolking in de Noordoostpolder gaat dalen en verder gaat vergrijzen. Dit vraagt extra aandacht om toekomstige lasten per inwoner niet verder te doen stijgen en tegelijk aan de veranderende vragen uit de samenleving te voldoen. 
 
Programma 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Zoals in juli aangegeven zijn wij voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren. Daar hoort een ‘groene’ openbare ruimte bij met flora en fauna. In juli hebben wij daarom samen met het CDA een motie biodiversiteit opgesteld. Deze motie is  overgenomen door het college.
 
In de nieuwe begroting komt het woordje ‘biodiversiteit’ al 7 keer voor.  Daar zijn we natuurlijk blij mee. Alleen om de biodiversiteit te herstellen is meer nodig dan zieke essen vervangen door een gevarieerder boomsoorten of ecologisch wegbermen beheer. 
Wij hadden verwacht meer concrete zaken en ambities in de huidige programmabegroting terug te kunnen vinden. Van ONS mag de ambitie naar een hoger plan. Het is daarom dat de ONS fractie met een amendement komt waarin wij het college opdragen om voor 1 april 2020 een concreet ambitiedocument voor te leggen met verschillende varianten met kosten en kwaliteit om uitvoering te geven aan het versterken van de biodiversiteit.     
Zodat we een nog kleurrijke gemeente worden, die bijdraagt aan een betere biodiversiteit en een positieve uitstraling heeft voor onze inwoners en toeristen.  
 
De ONS fractie staat achter het beleid, dat (leges) tarieven met maximaal het inflatiepercentage mogen stijgen en dat heffingen zoveel als mogelijk kostendekkend zijn. De ONS fractie is niet blij met een verhoging van ruim 10% voor de afvalstoffenheffing, doordat o.a. gescheiden afvalstromen minder opleveren, het verbranden van restafval duurder is geworden en het afval scheiden achter blijft bij de verwachtingen. We zijn zeer benieuwd naar de nieuwe vorm van afvalinzameling om zo de kosten van afval binnen de perken te houden. 
 
Op 29 november is er een buitengewone ALV van de VNG. Op de agenda staat o.a. Besluitvorming Klimaatakkoord kunt u ons aangeven waar wij als gemeente staan en waar we ons voor vastleggen? Wij maken ons namelijk zorgen over de toekomstige betaalbaarheid VOO onze inwoners.
 
 
Programma 2 SOCIALE LEEFBAARHEID
 
Programma 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Voorzitter, de laatste ontwikkelingen bij Bant, namelijk het plaatsen van enorme silo’s vlakbij het dorp, vind de ONS fractie een onwenselijke situatie. Wij roepen dan ook het college op om de bestemmingsplannen buitengebied dusdanig te wijzigen dat deze landschap ontsierende tanks vlakbij onze groendorpen niet meer mogelijk worden gemaakt. We vernemen graag uw reactie.
 
Programma 4 DIENSTVERLENING EN BESTUREN
 
Programma 5 FINANCIËN
In het begin van mijn betoog heb ik aangegeven dat we zien dat we een uitdaging hebben met ons meerjarenperspectief. De aankomende periode komen een aantal grote investeringen op ons af en verwachten we een vergrijzing en afname van onze inwoners. Als raad is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben wat voor effecten dit op lange termijn en op het totaal heeft. De motie met dit verzoek heeft het college in juli overgenomen. Helaas is er tot op heden niets geleverd aan de raad. We blijven het belangrijk vinden dat we op korte termijn een meerjarenperspectief gepresenteerd krijgen waarin kort en bondig de samenhang en effecten van de investeringen op onze exploitatie inzichtelijk worden gemaakt. We dienen daarom samen met de VVD, SP, en CristenUnie SGP opnieuw een motie in. Zodat we de juiste keuzes kunnen maken.
 
ONS is voorstander van een degelijke begroting op basis van voorzichtigheidsprincipes. Het is voor ONS onzeker of de begrote middelen voor de jeugdzorg 2022 en 2023 worden toegekend door het nieuwe kabinet. Om deze nu al mee te nemen vinden wij voorbarig. Wij zullen dan ook positief stemmen op de motie van CU-SGP. 
 
Programma 6 KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
ONS is blij met de verbeterslag die momenteel in de Jeugdzorg wordt gemaakt. Helaas zien we dat nog steeds de kosten stijgen. De bodem van de koepelreserve sociaal domein komt hierdoor snel inzicht. Als dit zo doorgaat dan is de reserve in 2020 verbruikt en moeten we andere reserves gaan aanspreken. De laatste berichten van minister De Jonge lijken een nieuwe reorganisatie in te luiden.
 
Met participatie staan we aan de vooravond van de Social Firm, dit lijkt een goed overwogen keuze te zijn. ONS is benieuwd of dit een antwoord geeft op de vragen rondom betaalbaarheid en toegankelijkheid.
 
Het doorzetten van de Werk Corporatie volgen wij kritisch. ONS is heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar het zogenaamde Granieten Bestand in de Participatiewet. Hopelijk leidt dit tot maatwerk met betrekking tot de prestatie vereisten van de betreffende personen.
 
Ook in de WMO staan we voor een vernieuwde verordening. We kunnen er hopelijk weer een tijd tegenaan. Wel hebben we zorgen over de ontwikkelingen bij de wijkteams. Gaat dit wel helemaal goed?
Mantelzorgers en vrijwilligers blijven een belangrijk onderdeel van de WMO en Jeugdzorg. ONS verzoekt het College om hier optimale ondersteuning aan te geven. 
 
Voorzitter tot slot
 
Het zorgloket komt eraan! Een wens van veel partijen, zeker ook van ONS. Wij hebben er vertrouwen in dat dit veel zaken gaat verbeteren en vereenvoudigen.
 
In het komende jaar starten we met de aangepaste schuldhulpverlening. Wij hopen dat dit onze inwoners gaat helpen bij het voorkomen en beheersen van de schulden.
Met het subsidiebeleid en de verantwoording is het College nog bezig. 
Hopelijk zien we een constructieve ontwikkeling in het aankomende jaar.
 
 
Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.
 
Voor ons liggen de najaarsrapportage en de programmabegroting 2020-2023. Allereerst wil ik de ambtelijke dienst bedanken voor de wijze waarop ze de begroting hebben gepresenteerd. 
 
Voorzitter eerst wat in het algemeen.
Zoals we allemaal hebben ervaren is het bestuurlijk een zeer roerige periode geweest. Het  plotselinge vertrek van onze burgemeester is bij onze fractie flink aangekomen. En dat heeft het vertrouwen tussen de raadsleden naar onze mening geschaad. Het functioneren van de raad is hiermee als zelfstandig orgaan niet gebaat. Het is dan ook van groot belang dat onze waarnemend burgemeester alle zeilen bijzet om de verhoudingen weer te normaliseren. De ONS fractie wenst hem daarbij veel succes en wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten uit het onderzoek, de eventuele verbetervoorstellen en de implementatie daarvan.
 
De najaarsrapportage en de programmabegroting 2020 geven wederom een goede doorkijk op ons toekomstig huishoudboekje. 
De financiën staan er goed voor, maar we hebben met z’n allen ook een enorm ambitie. Daarnaast zijn de verwachtingen dat de bevolking in de Noordoostpolder gaat dalen en verder gaat vergrijzen. Dit vraagt extra aandacht om toekomstige lasten per inwoner niet verder te doen stijgen en tegelijk aan de veranderende vragen uit de samenleving te voldoen. 
 
Programma 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Zoals in juli aangegeven zijn wij voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren. Daar hoort een ‘groene’ openbare ruimte bij met flora en fauna. In juli hebben wij daarom samen met het CDA een motie biodiversiteit opgesteld. Deze motie is  overgenomen door het college.
 
In de nieuwe begroting komt het woordje ‘biodiversiteit’ al 7 keer voor.  Daar zijn we natuurlijk blij mee. Alleen om de biodiversiteit te herstellen is meer nodig dan zieke essen vervangen door een gevarieerder boomsoorten of ecologisch wegbermen beheer. 
Wij hadden verwacht meer concrete zaken en ambities in de huidige programmabegroting terug te kunnen vinden. Van ONS mag de ambitie naar een hoger plan. Het is daarom dat de ONS fractie met een amendement komt waarin wij het college opdragen om voor 1 april 2020 een concreet ambitiedocument voor te leggen met verschillende varianten met kosten en kwaliteit om uitvoering te geven aan het versterken van de biodiversiteit.     
Zodat we een nog kleurrijke gemeente worden, die bijdraagt aan een betere biodiversiteit en een positieve uitstraling heeft voor onze inwoners en toeristen.  
 
De ONS fractie staat achter het beleid, dat (leges) tarieven met maximaal het inflatiepercentage mogen stijgen en dat heffingen zoveel als mogelijk kostendekkend zijn. De ONS fractie is niet blij met een verhoging van ruim 10% voor de afvalstoffenheffing, doordat o.a. gescheiden afvalstromen minder opleveren, het verbranden van restafval duurder is geworden en het afval scheiden achter blijft bij de verwachtingen. We zijn zeer benieuwd naar de nieuwe vorm van afvalinzameling om zo de kosten van afval binnen de perken te houden. 
 
Op 29 november is er een buitengewone ALV van de VNG. Op de agenda staat o.a. Besluitvorming Klimaatakkoord kunt u ons aangeven waar wij als gemeente staan en waar we ons voor vastleggen? Wij maken ons namelijk zorgen over de toekomstige betaalbaarheid VOO onze inwoners.
 
 
Programma 2 SOCIALE LEEFBAARHEID
 
Programma 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Voorzitter, de laatste ontwikkelingen bij Bant, namelijk het plaatsen van enorme silo’s vlakbij het dorp, vind de ONS fractie een onwenselijke situatie. Wij roepen dan ook het college op om de bestemmingsplannen buitengebied dusdanig te wijzigen dat deze landschap ontsierende tanks vlakbij onze groendorpen niet meer mogelijk worden gemaakt. We vernemen graag uw reactie.
 
Programma 4 DIENSTVERLENING EN BESTUREN
 
Programma 5 FINANCIËN
In het begin van mijn betoog heb ik aangegeven dat we zien dat we een uitdaging hebben met ons meerjarenperspectief. De aankomende periode komen een aantal grote investeringen op ons af en verwachten we een vergrijzing en afname van onze inwoners. Als raad is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben wat voor effecten dit op lange termijn en op het totaal heeft. De motie met dit verzoek heeft het college in juli overgenomen. Helaas is er tot op heden niets geleverd aan de raad. We blijven het belangrijk vinden dat we op korte termijn een meerjarenperspectief gepresenteerd krijgen waarin kort en bondig de samenhang en effecten van de investeringen op onze exploitatie inzichtelijk worden gemaakt. We dienen daarom samen met de VVD, SP, en CristenUnie SGP opnieuw een motie in. Zodat we de juiste keuzes kunnen maken.
 
ONS is voorstander van een degelijke begroting op basis van voorzichtigheidsprincipes. Het is voor ONS onzeker of de begrote middelen voor de jeugdzorg 2022 en 2023 worden toegekend door het nieuwe kabinet. Om deze nu al mee te nemen vinden wij voorbarig. Wij zullen dan ook positief stemmen op de motie van CU-SGP. 
 
Programma 6 KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
ONS is blij met de verbeterslag die momenteel in de Jeugdzorg wordt gemaakt. Helaas zien we dat nog steeds de kosten stijgen. De bodem van de koepelreserve sociaal domein komt hierdoor snel inzicht. Als dit zo doorgaat dan is de reserve in 2020 verbruikt en moeten we andere reserves gaan aanspreken. De laatste berichten van minister De Jonge lijken een nieuwe reorganisatie in te luiden.
 
Met participatie staan we aan de vooravond van de Social Firm, dit lijkt een goed overwogen keuze te zijn. ONS is benieuwd of dit een antwoord geeft op de vragen rondom betaalbaarheid en toegankelijkheid.
 
Het doorzetten van de Werk Corporatie volgen wij kritisch. ONS is heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar het zogenaamde Granieten Bestand in de Participatiewet. Hopelijk leidt dit tot maatwerk met betrekking tot de prestatie vereisten van de betreffende personen.
 
Ook in de WMO staan we voor een vernieuwde verordening. We kunnen er hopelijk weer een tijd tegenaan. Wel hebben we zorgen over de ontwikkelingen bij de wijkteams. Gaat dit wel helemaal goed?
Mantelzorgers en vrijwilligers blijven een belangrijk onderdeel van de WMO en Jeugdzorg. ONS verzoekt het College om hier optimale ondersteuning aan te geven. 
 
Voorzitter tot slot
 
Het zorgloket komt eraan! Een wens van veel partijen, zeker ook van ONS. Wij hebben er vertrouwen in dat dit veel zaken gaat verbeteren en vereenvoudigen.
 
In het komende jaar starten we met de aangepaste schuldhulpverlening. Wij hopen dat dit onze inwoners gaat helpen bij het voorkomen en beheersen van de schulden.
Met het subsidiebeleid en de verantwoording is het College nog bezig. 
Hopelijk zien we een constructieve ontwikkeling in het aankomende jaar.