...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage Algemene Beschouwingen

25-11-2014 14:54

ALGEMENE BESCHOUWINGEN ' 10 november 2014

Voorzitter, leden van de raad en
overige aanwezigen,

Wat is een begroting: Dat is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats
van daarna. (aldus Voltaire)'[1]
.

Maar wat nu als overheden zoals altijd later profiteren van economische ontwikkelingen?

Aangezien wij een van Stelsel van Baten en Lasten hanteren en geen kasstelsel worden de
uitgaven uitgesmeerd over een aantal jaren. Het saldo op de bankrekening is weliswaar
minder opportuun maar tekorten moeten uit de reserves komen en die kunnen
alleen gedekt worden door onwenselijke verhoging(en) van de OZB. Onze
leningenportefeuille moet beheersbaar blijven, echter we naderen een
onaanvaardbaar hoge grens. En dat stemt de ONS fractie niet tot vreugde. We
hebben grote zorgen, we zitten nu op 17,5 miljoen wat beleend is. Als alles
gedaan wordt wat dit jaar gepland staat dan gaan we naar de 36,5 miljoen en dan
zitten we op circa 30% van het balanstotaal. Vreemd dan te horen dat de portefeuillehouder
in BFE stelt dat effecten van leningen nooit op de bevolking kunnen worden
verhaald. Kent het college dan wel de systematiek van begroten? "zaken doen zonder visie is als knipogen naar
een bankier in het donker."
Graag een reactie van de wethouder op deze stelling hoe hij de toekomst
op dit punt ziet.

Voorzitter,
ONS ziet graag een meerjarenperspectief met betrekking tot de
investeringsagenda. Wij zullen, samen met de Politieke Unie, middels een motie hier om vragen. Ook wil
ONS dat de ministersnorm een leidraad
wordt voor het verstrekken van geldleningen en garantstellingen aan derden. Zorgen
heeft ONS of er wel voldoende voorzieningen zijn getroffen. Bijvoorbeeld
planschade Residence, Centrumplannen? Zijn de € 500.000 lasten op de waardering
grond van industrieterrein De Munt II structureel? Hoe groot moeten deze voorziening zijn? Wij
hebben al meer dan 7 miljoen op grond afgeboekt de afgelopen jaren! Voorzitter,
ook de Wellerwaard kan een risico worden als de geplande woningbouw niet wordt
gerealiseerd. Hoe dekt u het financieel risico als er onvoldoende wordt gekocht,
ONS wil het college vragen geen "gatenkaas" gebied te ontwikkelen, zoals
Emmelhage. College, welke meerjarige financiële strategie stelt u voor op dit dossier? Een grotere
inzet door college om het vestigingsklimaat nog meer te versterken lijkt daarom
wenselijk. Dat betekent dat we sterk moeten inzetten op imago en promotie van
ons gebied en dit zelf ter hand moeten nemen. ONS vraagt het college om samen
de  ambities op het niveau van toerisme en recreatie, promotie en acquisitie te versterken en te betrekken bij de
discussie "gemeentelijke positionering". Cultuur neemt een belangrijke plaats in
onze gemeenschap in. Wij komen op zeer kleine schaal met drie moties die hierin passen. Een
acquisitieproduct in het verlengde van de bestaande Canon, een initiatief om de
VVV terug te laten keren in de Poldertoren en het waarborgen van onze culturele
identiteit door het beschermen van een gedeelte van onze kunst.

Voorzitter,
onlosmakelijk past in deze begrotingsraad het revitaliseringvraagstuk van de
Dorpen. Graag horen wij van het college hoe zij denkt de investering te dekken
en welk dorp komt eerst? En op welke wijze denkt u geld vrij te maken voor de
'plannen van Schokland' i.s.m. derdenpartijen? We lezen in de begroting wel de
ambitie maar niet de bedragen. ONS doet een klemmende oproep om uitvoering te
geven aan de motie prioritering dorpen. Beter 9 miljoen verantwoord in de
dorpen dan 9 miljoen onverantwoord uit te geven aan de nieuwbouw voor een theater.
"Je kunt immers voor geld de mooiste hond
kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart".
ONS zal geen blanco cheque
geven in December op "chinees boekhouden" inzake het Cultuurbedrijf.

Voorzitter,
de ONS fractie wil ook dat verwachtte investeringen bij nieuwe activiteiten aan
de raad eerder worden voorgelegd. In het kader van de door u geïntroduceerde
Nieuwe Politiek verzoeken wij het college NIEUWE vraagstukken, over bijvoorbeeld
De Deel, samen met een adviescommissie uit de Raad voor te bereiden. Ook met
deskundige mensen uit het publieke/zakelijke domein. Deze een kaderstellende
nota te laten opstellen en te bespreken met het college opdat zij hierop beleid
met hun ambtenaren kunnen maken. Aansluitend  terug te koppelen naar de Raad. De omgekeerde
weg die in het verleden bewandeld is, is een onjuiste gebleken en heeft
verregaande consequenties gehad. Ja, voorzitter, er zal een streep getrokken
moeten worden door de huidige centrumplannen. Dat is de prijs die u betaalt
voor de oude politiek! Alleen op deze weg kunt u ONS over de streep trekken om constructief
mee te denken. Wij willen niet nogmaals nuttige arbeid verloren laten gaan.

Voorzitter
tot slot,

De belangrijkste taak is nu op dit moment de 3D paragraaf. De ONS fractie heeft
het 3D proces overleg als bijzonder positief ervaren en zeer gewaardeerd. Het
geeft goed aan dat er een gezamenlijk verantwoording ligt op dit proces. Wel
vragen wij het college, zeer kritisch te monitoren op de kwaliteit van de
geleverde zorg ná het moment van implementatie en de Raad met regelmaat een
financieel overzicht te geven waar we staan op dit dossier. Waak voor goede zorg
voor al onze inwoners! "Des rijken goed
is een stad zijner sterkte; de armoede der geringen is hun verstoring
" Graag uw reactie.

ONS
ziet wel meer kansen in de zorg en wil graag de positionering van de 2de lijns
zorg met u bespreken in de RTG van December.

Voorzitter,

 

ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers, Sacha Werkman, Arjan
van de Beek, Bert-Jan Aling, Roel Warmolts


[1]
Voltaire, (pseudoniem van François-Marie Arouet (Parijs, 21 november
1694 - Parijs, 30 mei 1778), was een Frans schrijver, essayist, filosoof en
vrijdenker