...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

BIJDRAGE ONS FRACTIE RAAD SEPTEMBER INZAKE STADSHART (VASTSTELLEN JAARREKENING)

25-09-2016 12:10
 
OPMERKING VOORAF
Voorzitter wij hebben een belofte en eed afgelegd waarin wij onze taak o.a. oprecht en eerlijk zullen uitvoeren. 
Zonder last of ruggespraak. Tot die taak behoort ook dat wij als Raad erop toe te zien of de JR 2015 een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, ook de accountant moet dit doen dus ik neem aan dat er tijdens de behandeling geen enkele beperking ligt op de stukken en bijlagen die gerelateerd zijn aan de JR danwel aan de Controleverklaring.
 
Voorzitter,
 
Voor het vaststellen van de JR is de waardebepaling stadshart van groot belang op het resultaat.
Dat resultaat wordt dus bepaald door een zuivere taxatie.
 
Voor de werkelijke waardebepaling van het Stadshart zijn al een aantal momenten geweest.
 
Op 1 januari 2015 8,8 miljoen
Op 31 december 2015 5.5 miljoen Vraag ACC. Deugde die 5.5. miljoen wel?
Op januari 2016 1,6 miljoen
En in augustus 2016 1,2 miljoen
 
De ONS fractie wil inzoomen op de waardebepaling van het stadshart zoals deze is meegenomen in de JR.
Nog even de schets voorzitter,
 
1 Raad heeft medio 2015 afscheid genomen van Plan Provast. De Raad wilde geen plan Provast meer. Er wordt gekozen voor het OPP. Dat proces begint najaar 2015. Bevolking en bedrijfsleven wordt hierin gehoord en de uitkomsten werden meegenomen in dat proces. Dat resulteerde op 5 juli jl in Scenario 3.
2 Als er dus getaxeerd moet worden t.b.v. de jaarstukken moet dat ook gebeuren conform de werkelijkheid en de goede uitgangspunten.
3 Als uitgangspunt voor de taxatie van De Deel moet dan nu ook nog het rapport Seinpost worden aangehouden. 
4 Raad heeft zich in 2013 uitgesproken voor de onderbouwing vlgs Seinpost inclusief flankerend beleid.  
a. Daar is een motie van het CDA voor nodig geweest.
b. Met dat Raadsbesluit is ook de Raad van State akkoord gegaan.
c. Dat is dus na het verlaten van Provast de werkelijke uitgangssituatie en dat had ook als onderbouwing voor de taxatie  moeten dienen. 
5 Ook de Taxateur vindt dat. Hij schrijft in zijn taxatierapport op  1 augustus jl: “Echter op verzoek van de opdrachtgever , dat bent u college’ heeft er geen doorrekening plaatsgevonden van een meer realistisch (gereduceerd) plan van 5500-5750 m2 BVO , zoals eveneens door Seinpost adviesbureau per 6 maart 2015.
6 Dat bevreemdt ook ONS? 
De taxateur  heeft dat ook het college geadviseerd, maar u wilde als college geen doorrekening hierop!?
Waarom niet?
Cruciaal is voor de ONS fractie:
1 Waarom blijft u als college volharden in de m2 van het ‘oude plan provast’. die  u gebruikt voor de taxatie?
2 Waarom hanteert u geen criteria die recht doen aan de werkelijkheid op dat moment. Namelijk taxeren conform hetgeen door de Raad van State en door de Raad van Noordoostpolder is vastgesteld namelijk op basis van de m2 meters van het Rapport Seinpost als uitgangspunt te nemen. (550-5700) 
VRAAG:
Voorzitter, de fractie wil geen technisch antwoord maar een onderbouwing.
Technisch kun je zeggen 4x5 =20 | 5x4 = 20 | 2 x 10 = 20 | en 40:2 = 20
De methode is anders, de uitkomst het zelfde.
Maar wat u doet is met de m2 naar een andere financiële uitkomst toerekenen! 
Waarom verkiest u deze methode
Voorzitter,
7 Dan komt voor de vaststelling van de jaarrekening de accountant om de hoek kijken die zegt in juni jl: deze taxatie doet geen recht aan de werkelijkheid en is voor ons niet acceptabel. Hij roomt de waarde van het stadshart af 1.6 mil. naar 1,2 milj.
8 College, u legt de visie van de accountant/taxateur naast u neer en accepteert bewust de consequentie dat u daardoor een beperking krijgt opgelegd! 
 
Voorzitter, 
Er is nog een groot pijnpunt voor de ONS fractie waarover zij uitsluitsel wil alvorens wij zouden kunnen instemmen met de Jaarrekening.
 
Op 22 juni jl. levert het college op verzoek van de Accountant een nieuwe onderbouwing aan met een worst – mid – best scenario aan voor het stadshart. 
De uitgangspunten voor deze onderbouwing zijn ronduit verbluffend. Het college gaat in alle drie de scenario’s uit van een supermarkt op de locatie Sinke! en op 2 scenarios op resp. 1500 en 3000 m2 winkelruimte op de Deel. Nog los van de 688 m2 horecaplein op De Deel.
Dit is volstrekt contrair aan wat de bevolking wil. Dit is niet in de geest van het open planproces en niet in de geest waar de bevolking en bedrijfsleven voor hebben gekozen.
Waarom doet u dat?
Op 5 juli jl. vraagt de ONS fractie bij monde van  ondergetekende bij de behandeling van het Agendapunt Stadshart: “Komen er winkels op De Deel?”. Meneer Lammers wij komen daar in het najaar op terug. Alles is nog open . U beslist als Raad daarover. Zo antwoordt het college
 
Verbazingwekkend is het dan om te zien dat u deze al wél vast opvoert richting de Accountant als onderlegger voor de Controleverklaring voor de Accountant. Evenals een supermarkt op de locatie Sinke. Ik dacht dat de Raad daarover ging! ? 
Waarom doet u dat? Waarom legt u dit scenario voor aan de accountant terwijl u weet dat de Raad voor scenario 3 heeft gekozen.?
 
ONS gaat nu  opnieuw de motie “Geen supermarkt op de Deel nu indienen”. Dit om zekerheid te krijgen
U knaagt immers aan het vertrouwen van de Raad.
Wij betreuren ook dat u op deze manier de accountant en zeker de Taxateur met deze getallen heeft benaderd.
Wij willen geen “technisch” als antwoordt op de vragen maar een gedegen onderbouwing waarom u deze cijfers gebruikt heeft.
 
Tot slot voorzitter: 
U heeft op 5 juli tegen de Raad gezegd dat de JR niet kon worden vastgesteld omdat de cijfers voor het Sociale Domein ontbraken! Dat was een feitelijkheid. U heeft taxatie van het stadshart achterwege gelaten, en daarmee naar de mening van ONS de  brengplicht naar de raad verzaakt. Ook de taxatie van het stadshart was namelijk nog een geschilpunt. Want op 1 augustus wordt de finale taxatie voor de jaarrekening aangeleverd. U wist dat ook op 5 juli! Wat was de reden om dat niet mee te delen aan de raad? 
Wethouder Suelmann, de hele raad stond te applaudisseren toen u afscheid nam van Provast maar als het u uitkomt haalt u het plan provast via de achterdeur weer binnen zonder de raad te informeren. Wilt u dat eens uitleggen. 
 ONS Noordoostpolder
Voorzitter,
wij hebben een belofte en eed afgelegd waarin wij onze taak o.a. oprecht en eerlijk zullen uitvoeren. 
Zonder last of ruggespraak. Tot die taak behoort ook dat wij als Raad erop toe te zien of de JR 2015 een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, ook de accountant moet dit doen dus ik neem aan dat er tijdens de behandeling geen enkele beperking ligt op de stukken en bijlagen die gerelateerd zijn aan de JR danwel aan de Controleverklaring.
 
Voorzitter,
 
Voor het vaststellen van de JR is de waardebepaling stadshart van groot belang op het resultaat.
Dat resultaat wordt dus bepaald door een zuivere taxatie.
 
Voor de werkelijke waardebepaling van het Stadshart zijn al een aantal momenten geweest.
 
Op 1 januari 2015 8,8 miljoen
Op 31 december 2015 5.5 miljoen Vraag ACC. Deugde die 5.5. miljoen wel?
Op januari 2016 1,6 miljoen
En in augustus 2016 1,2 miljoen
 
De ONS fractie wil inzoomen op de waardebepaling van het stadshart zoals deze is meegenomen in de JR.
Nog even de schets voorzitter,
 
 • Raad heeft medio 2015 afscheid genomen van Plan Provast. De Raad wilde geen plan Provast meer. Er wordt gekozen voor het OPP. Dat proces begint najaar 2015. Bevolking en bedrijfsleven wordt hierin gehoord en de uitkomsten werden meegenomen in dat proces. Dat resulteerde op 5 juli jl in Scenario 3.
 • Als er dus getaxeerd moet worden t.b.v. de jaarstukken moet dat ook gebeuren conform de werkelijkheid en de goede uitgangspunten.
 • Als uitgangspunt voor de taxatie van De Deel moet dan nu ook nog het rapport Seinpost worden aangehouden. 
 • Raad heeft zich in 2013 uitgesproken voor de onderbouwing vlgs Seinpost inclusief flankerend beleid.
  -Daar is een motie van het CDA voor nodig geweest
  -Met dat Raadsbesluit is ook de Raad van State akkoord gegaan.
  -Dat is dus na het verlaten van Provast de werkelijke uitgangssituatie en dat had ook als onderbouwing voor de taxatie  moeten dienen.  
  -Ook de Taxateur vindt dat. Hij schrijft in zijn taxatierapport op  1 augustus jl: “Echter op verzoek van de opdrachtgever , dat bent u college’ heeft er geen doorrekening plaatsgevonden van een meer realistisch (gereduceerd) plan van 5500-5750 m2 BVO , zoals eveneens door Seinpost adviesbureau per 6 maart 2015.

Dat bevreemdt ook ONS? 

 • De taxateur  heeft dat ook het college geadviseerd, maar u wilde als college geen doorrekening hierop!?
 • Waarom niet?
Cruciaal is voor de ONS fractie:
1 Waarom blijft u als college volharden in de m2 van het ‘oude plan provast’. die  u gebruikt voor de taxatie?
2 Waarom hanteert u geen criteria die recht doen aan de werkelijkheid op dat moment. Namelijk taxeren conform hetgeen door de Raad van State en door de Raad van Noordoostpolder is vastgesteld namelijk op basis van de m2 meters van het Rapport Seinpost als uitgangspunt te nemen. (550-5700) 

VRAAG:
Voorzitter, de fractie wil geen technisch antwoord maar een onderbouwing.
Technisch kun je zeggen 4x5 =20 | 5x4 = 20 | 2 x 10 = 20 | en 40:2 = 20
De methode is anders, de uitkomst hetzelfde.
Maar wat u doet is met de m2 naar een andere financiële uitkomst toerekenen! 
Waarom verkiest u deze methode? 
 
Voorzitter,
 • Dan komt voor de vaststelling van de jaarrekening de accountant om de hoek kijken die zegt in juni jl: deze taxatie doet geen recht aan de werkelijkheid en is voor ons niet acceptabel. Hij roomt de waarde van het stadshart af 1.6 mil. naar 1,2 milj.
 • College, u legt de visie van de accountant/taxateur naast u neer en accepteert bewust de consequentie dat u daardoor een beperking krijgt opgelegd! 
 
Voorzitter, 
Er is nog een groot pijnpunt voor de ONS fractie waarover zij uitsluitsel wil alvorens wij zouden kunnen instemmen met de Jaarrekening.
 
Op 22 juni jl. levert het college op verzoek van de Accountant een nieuwe onderbouwing aan met een worst – mid – best scenario aan voor het stadshart. 
De uitgangspunten voor deze onderbouwing zijn ronduit verbluffend. Het college gaat in alle drie de scenario’s uit van een supermarkt op de locatie Sinke! en op 2 scenarios op resp. 1500 en 3000 m2 winkelruimte op de Deel. Nog los van de 688 m2 horecaplein op De Deel.
Dit is volstrekt contrair aan wat de bevolking wil. Dit is niet in de geest van het open planproces en niet in de geest waar de bevolking en bedrijfsleven voor hebben gekozen.

Waarom doet u dat?
Op 5 juli jl. vraagt de ONS fractie bij monde van  ondergetekende bij de behandeling van het Agendapunt Stadshart: “Komen er winkels op De Deel?”. Meneer Lammers wij komen daar in het najaar op terug. Alles is nog open . U beslist als Raad daarover. Zo antwoordt het college
 
Verbazingwekkend is het dan om te zien dat u deze al wél vast opvoert richting de Accountant als onderlegger voor de Controleverklaring voor de Accountant. Evenals een supermarkt op de locatie Sinke. Ik dacht dat de Raad daarover ging! ? 
Waarom doet u dat? Waarom legt u dit scenario voor aan de accountant terwijl u weet dat de Raad voor scenario 3 heeft gekozen.?
 
ONS gaat opnieuw de motie “Geen supermarkt op de Deel indienen”. Dit om zekerheid te krijgen
U knaagt immers aan het vertrouwen van de Raad.
Wij betreuren ook dat u op deze manier de accountant en zeker de Taxateur met deze getallen heeft benaderd.
Wij willen geen “technisch” als antwoordt op de vragen maar een gedegen onderbouwing waarom u deze cijfers gebruikt heeft.
 
Tot slot voorzitter: 
U heeft op 5 juli tegen de Raad gezegd dat de JR niet kon worden vastgesteld omdat de cijfers voor het Sociale Domein ontbraken! Dat was een feitelijkheid. U heeft taxatie van het stadshart achterwege gelaten, en daarmee naar de mening van ONS de  brengplicht naar de raad verzaakt. Ook de taxatie van het stadshart was namelijk nog een geschilpunt. Want op 1 augustus wordt de finale taxatie voor de jaarrekening aangeleverd. U wist dat ook op 5 juli! Wat was de reden om dat niet mee te delen aan de raad? 
Wethouder Suelmann, de hele raad stond te applaudisseren toen u afscheid nam van Provast maar als het u uitkomt haalt u het plan provast via de achterdeur weer binnen zonder de raad te informeren. Wilt u dat eens uitleggen. 
 
Fractie ONS Noordoostpolder