...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS inzake Nieuwe Natuur/ Schokland in Commissie Samenlevingszaken

21-10-2017 16:26
Voorzitter,
Een belangrijke taak van ons werk is de controlerende en kaderstellende taak. In de wet is dat vastgelegd. Raadsleden controleren dus het college van burgemeester en wethouders of de afgesproken doelstellingen in begroting en kaders worden uitgevoerd zoals de raad dat heeft vastgesteld. Niet minder belangrijk is dat raadsleden het college ook controleren op de afspraken die in regionaal verband of in samenwerkingsverbanden zijn gemaakt en worden uitgevoerd.
 
Wie het voorstel over ‘Nieuwe Natuur’ leest kan niet anders concluderen dat er in het raadsvoorstel argumenten voor besluitvorming staan die niet stroken met hetgeen het college met haar partners (o.a. Rijk, OCW, Waterschap en Provincie) op dit dossier in intentieovereenkomsten heeft afgesproken.
 
De ONS fractie ervaart het als buitengewoon ernstig dat wij door GS geattendeerd worden  op de onjuistheden in het raadvoorstel. Ik citeer: ’….Uw besluit wat voorligt strookt niet met de gemaakte afspraken…’.
 
Hetgeen GS stelt namelijk was niet toetsbaar voor de raad omdat de afspraken uit die intentieovereenkomsten niet waren meegestuurd met de stukken naar de raad. Daardoor is de raad ernstig belemmerd in haar controlerende en kaderstellende taak.
 
Voorzitter, misschien had ik mij nog meer als een ‘Sherlock-Holmes’ moeten gedragen, maar u heeft ook een brengplicht.
 
Navraag bij de ambtelijke dienst resulteerde in een verklaring dat: “De raad niet zoveel waarde moet hechten aan de intentieovereenkomst” end at het raadsvoorstel zo was opgesteld om een beter uitgangspositie te creëren bij het aangaan van de realisatie overeenkomst
 
Voorzitter, een raadsvoorstel mag nimmer afwijken van de werkelijkheid en met de intentie om –tussen quotes -  ‘misbruikt’ te worden om een strategische uitgangspositie te creëren.
 
In het raadsvoorstel staat o.a. dat:  “wij bijdragen alleen in het risico van uren etc….”
Dat is contrair aan de intentieovereenkomst met de partners. Daarin staat duidelijk dat de risico’s belegd zijn bij de initiatiefnemers én dus bij ons als gemeente en dus bij ons als raad..
 
Voorzitter,
Mijn fractie is eigenlijk op dit moment niet geïnteresseerd in het ‘hoe en waarom’ u de raad een besluit wenste te laten nemen op argumenten die niet stroken met de waarheid.
En wel hierom.
‘U heeft immers de Intentieovereenkomst tussen de partners per mandaat van onze Raad getekend. De Raad is eindverantwoordelijk. “Namens de gemeente Noordoostpolder” heeft u als portefeuillehouder de intentieovereenkomst getekend waarin staat dat wij als gemeente garant staan voor de risico’s. Het thans voorliggende voorstel dat door de raad worden bekrachtigd, wijkt hier ernstig van af.
 
Voorzitter, leden van de raad,
Mijn fractie wil geen deel uit maken van een raad waarbij de gemeente in haar vertegenwoordiging onbetrouwbaar is naar haar partners.
Nu niet…. nooit niet! Daarbij doet het niet af of het gaat om een project van € 1000,= of zoals nu een project van 31 miljoen.  Het gaat ons altijd om het principe van transparante besluitvorming op basis van correct aangeleverde informatie naar de Raad. Het is de belangrijkste voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen.
 
Tenslotte, het is onbegrijpelijk dat u als college zich t.a.v. het opstellen van dit raadsvoorstel niet goed heeft laten adviseren. Het wordt nog schrijnender als blijkt dat het gehele college  niet bij machte is gebleken dit slechte advies te doorgronden waardoor de raad ernstig nu ernstig in verlegenheid  is gebracht.
 
Berthoo Lammers 
Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder