...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS over afwikkeling Financien Stadshart Emmeloord Centrum

21-10-2017 16:27

College,

Voor ons ligt het raadsvoorstel tot afsluiten van de grondexploitatie Stadshart waarin het college over de boekwaarde van het Stadshart schrijft dat de kosten en baten hiervan terug te vinden zijn in de jaarstukken. ONS heeft het op zich genomen de kosten en baten na te lopen en komt uit op een totaal aan gemaakte kosten van ongeveer € 19 mln waar tegenover aan opbrengsten een bedrag van ongeveer een € 10 mln staan aan reserves die de gemeente al in dit project gestoken heeft. Al met al een verlies van ruim € 10 mln. Het zou het gemeentebestuur passen hiervoor haar welgemeende excuses aan de inwoners aan te bieden.

Verder is het argument van het college dat we met een “schone lei” kunnen beginnen, iets dat u in 2015 ook al zei ongefundeerd en tegenstrijdig met de huidige situatie. Niets is minder waar. We zijn nu zowat drie, verloren, jaren verder en zijn aan handen en voeten gebonden. De gemeente heeft namelijk contractuele verplichtingen en de belangrijkste hiervan zijn het onherroepelijke bestemmingsplan en verkeersbesluit.

Hierin staat beschreven waar wat gebouwd of niet gebouwd mag worden maar er is ook een flankerend beleid in opgenomen, een planschade regeling, evenals een aan te leggen verkeersstructuur. Daarnaast hebben we nog een overeenkomst met Sinke. Aanpassingen op de CWI locatie, denkende aan appartementen zal niet alleen een partiële herziening bestemmingsplan vragen maar ook op bezwaren gaan stuiten. Ook dat is geen schone lei.

Ook aan de oostkant van de Lange Nering zal bij veel wat moet worden gebouwd een Herziening bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Met alle risico’s van dien. Zoals u ziet is de lei helemaal niet schoon en wordt die niet schoon voordat wij deze fundamentele zaken (CWI/Sinke, Poeiez/Pastor Koopmansplein en HogeDennen/Jumboplein, hebben opgelost.

U schrijft dat besluiten a t/m c genomen dienen te worden om de grondexploitatie financieel technisch te kunnen uitvoeren. Het is daarbij buitengewoon vreemd dat u onder a. een getaxeerde marktwaarde voor de Deel opneemt van € 3.485.000. (We hebben daar een in juni jl.  een dekking tegenover gesteld (blz 73 –complex 80 Stadshart Emmeloord- van de rapp. herzieningen en meerjarenperspec.  grexx ) terwijl u de raad in de programmaexploitatie voorstelt de marktwaarde voor de Deel niet hoger te waarderen dan € 1.716.131.

 

U zult begrijpen dat ONS hiermee niet kan instemmen.

Berthoo Lammers