...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

BIJDRAGE ONS RAADSVERGADERING JAARREKENING & PERSPECTIEFNOTA 2018/2019 DOOR BERT JAN ALING

10-07-2019 10:42
RAADSVERGADERING VOORJAARSRAPPORTAGE & Perspectiefnota 8 juli
 
Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.
 
 
Wij hebben kennis genomen van de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota. Wij zijn positief dat de laatste meicirculaire hierin is verwerkt, dank daarvoor. Dit overzicht geeft een goede doorkijk op ons toekomstig huishoudboekje. De financiële druk op de gemeente zal verder toenemen en staat onder druk. Waarbij de budgetten voor het sociaal domein onzeker zijn. Daarnaast staan we als gemeente voor een aantal grote investeringen. Dit vraagt om alertheid en tijdig anticiperen op alle veranderingen die op ons afkomen. Wij zijn heel benieuwd hoe het college denkt het toekomstig huishoudboekje van de gemeente sluitend te gaan krijgen. 
 
 
Programma 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Wij zijn voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren. Daar hoort een ‘groene’ openbare ruimte bij met flora en fauna. Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in Nederland t.o.v. Europa achteruit gaat, ook die in de Noordoostpolder en daar maken wij ons zorgen over. 
 
Ten opzichte van het (verre) verleden is de mens hiervan nu de oorzaak. Voor zover bekend gaat het sinds 1900 om honderden dier- en plantensoorten. In bepaalde delen van Nederland komen gelukkig ook weer soorten terug.  
 
Ondanks al deze inspanningen op het gebied van natuurbescherming sterven plant- en diersoorten nog steeds uit of worden deze ernstig bedreigd. Het behoud en herstel van soortenrijkdommen is zowel een verantwoordelijkheid van grondeigenaren als gemeente. In de bermen is weinig diversiteit aan flora te vinden. We dienen daarom samen met CDA / CU-SGP een motie in om de biodiversiteit in de openbare ruimte zoveel mogelijk te verhogen. En dragen daarbij op dat biodiversiteit, flora en fauna een beleidsthema als onderdeel bij één van de portefeuillehouders onder te brengen. 
Zodat we als gemeente een nog kleurrijke gemeente worden, dat bijdraagt aan een betere biodiversiteit en een positieve uitstraling heeft voor onze inwoners en toeristen.  
 
 
De situatie op diverse wegen in de Noordoostpolder zijn zorgelijk. De bermen en randen van die wegen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers, maar ook voor automobilisten. Een motie om te komen tot veiligere buitenwegen dienen wij graag samen met het CDA in. 
 
 
Programma 2 SOCIALE LEEFBAARHEID
Het aanbod en de kwaliteit van onze maatschappelijke accommodaties willen we op peil houden. We willen daarbij aansluiten wat inwoners nodig hebben. Het is positief, dat er een proces loopt om tot een nieuwe cultuurnota te komen, waarin ook de bibliotheek wordt betrokken en wat de kerntaken zijn van de bibliotheek om op voorhand structureel extra middelen beschikbaar te stellen lijkt ons niet de juiste route. We dienen dan ook samen met de VVD een motie in om deze discussie / cultuurnota eerst af te wachten, voordat er nu structureel gelden beschikbaar worden gesteld.
 
ONS vindt de geschiedenis van de Noordoostpolder erg belangrijk, daarvoor heeft ze het initiatief genomen om de Canon van de Noordoostpolder op te richten. We zien nu dat de archieven van onze geschiedenis van de Noordoostpolder te vinden zijn bij verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat er een centraal verzamelpunt komt van onze archieven. De toegankelijkheid zal hierbij worden vergroot. We dienen daarom een motie in samen met CU – SGP om dit in gang te zetten. 
 
Ontwikkelingen met betrekking tot de Werk Corporatie en de Sociale Werkvoorziening zijn in de komende periode voorzien. ONS gaat ervan uit dat de raad tijdig deel kan nemen in de veranderingen die hier op stapel staan.
 
Programma 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
 
Programma 4 BESTUREN EN DIENSTVERLENING
 
Programma 5 FINANCIËN
In het begin van mijn betoog heb ik aangegeven dat we zien dat het meerjarenperspectief onder druk staat. De aankomende periode komen een aantal grote investeringen op ons af. Het is erg belangrijk om goed inzicht te hebben als raad wat dit voor effect heeft op de totale exploitatie van de gemeente. Een motie van de VVD dienen we samen in om een meerjarenperspectief op te stellen waarin de samenhang van effecten van de investeringen op onze exploitatie inzichtelijk worden gemaakt, zodat we de juiste keuzes kunnen maken. 
 
Programma 6 KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
ONS is blij met de verbeterslag die momenteel in de Jeugdzorg wordt gemaakt. Het Rekenkamer commissie rapport Jeugdzorg liet, in feite, geen andere optie open. Nog steeds stijgen de kosten door en als dit niet verandert dan leidt dit binnen een aantal jaren tot flinke tekorten. 
 
Zoals in het coalitieakkoord is wegeschreven is preventie in de Jeugdzorg en WMO belangrijk om de zorgkosten binnen de perkten te houden. Door subsidie plafonds aan te houden kunnen er nu een aantal zaken niet worden gerealiseerd. ONS dient daarom een motie in om de subsidie plafonds af te schaffen. Zodat preventie goed kan worden uitgevoerd. 
 
De participatie wet is voor ONS een bron van zorg. Zelfs met de huidige hoog conjunctuur lukt het niet om alle inwoners van de Noordoospolder aan een betaalde baan te helpen. Vaak ontvangen deze mensen een uitkering op basis van de participatiewet. Wij hebben geconstateerd, dat niet in alle gevallen wordt voldaan aan de taaleis. Dit vinden wij een onwenselijke situatie aangezien kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij op zich significant toenemen als aan de minimale taaleis wordt voldaan. ONS dient hiertoe samen met de VVD een motie in zodat nog meer inwoners van de Noordoostpolder aan een betaalde baan geholpen kunnen worden. 
 
RAADSVERGADERING VOORJAARSRAPPORTAGE & Perspectiefnota 8 juli
 
Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.
 
 
Wij hebben kennis genomen van de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota. Wij zijn positief dat de laatste meicirculaire hierin is verwerkt, dank daarvoor. Dit overzicht geeft een goede doorkijk op ons toekomstig huishoudboekje. De financiële druk op de gemeente zal verder toenemen en staat onder druk. Waarbij de budgetten voor het sociaal domein onzeker zijn. Daarnaast staan we als gemeente voor een aantal grote investeringen. Dit vraagt om alertheid en tijdig anticiperen op alle veranderingen die op ons afkomen. Wij zijn heel benieuwd hoe het college denkt het toekomstig huishoudboekje van de gemeente sluitend te gaan krijgen. 
 
 
Programma 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Wij zijn voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren. Daar hoort een ‘groene’ openbare ruimte bij met flora en fauna. Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in Nederland t.o.v. Europa achteruit gaat, ook die in de Noordoostpolder en daar maken wij ons zorgen over. 
 
Ten opzichte van het (verre) verleden is de mens hiervan nu de oorzaak. Voor zover bekend gaat het sinds 1900 om honderden dier- en plantensoorten. In bepaalde delen van Nederland komen gelukkig ook weer soorten terug.  
 
Ondanks al deze inspanningen op het gebied van natuurbescherming sterven plant- en diersoorten nog steeds uit of worden deze ernstig bedreigd. Het behoud en herstel van soortenrijkdommen is zowel een verantwoordelijkheid van grondeigenaren als gemeente. In de bermen is weinig diversiteit aan flora te vinden. We dienen daarom samen met CDA / CU-SGP een motie in om de biodiversiteit in de openbare ruimte zoveel mogelijk te verhogen. En dragen daarbij op dat biodiversiteit, flora en fauna een beleidsthema als onderdeel bij één van de portefeuillehouders onder te brengen. 
Zodat we als gemeente een nog kleurrijke gemeente worden, dat bijdraagt aan een betere biodiversiteit en een positieve uitstraling heeft voor onze inwoners en toeristen.  
 
 
De situatie op diverse wegen in de Noordoostpolder zijn zorgelijk. De bermen en randen van die wegen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers, maar ook voor automobilisten. Een motie om te komen tot veiligere buitenwegen dienen wij graag samen met het CDA in. 
 
 
Programma 2 SOCIALE LEEFBAARHEID
Het aanbod en de kwaliteit van onze maatschappelijke accommodaties willen we op peil houden. We willen daarbij aansluiten wat inwoners nodig hebben. Het is positief, dat er een proces loopt om tot een nieuwe cultuurnota te komen, waarin ook de bibliotheek wordt betrokken en wat de kerntaken zijn van de bibliotheek om op voorhand structureel extra middelen beschikbaar te stellen lijkt ons niet de juiste route. We dienen dan ook samen met de VVD een motie in om deze discussie / cultuurnota eerst af te wachten, voordat er nu structureel gelden beschikbaar worden gesteld.
 
ONS vindt de geschiedenis van de Noordoostpolder erg belangrijk, daarvoor heeft ze het initiatief genomen om de Canon van de Noordoostpolder op te richten. We zien nu dat de archieven van onze geschiedenis van de Noordoostpolder te vinden zijn bij verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat er een centraal verzamelpunt komt van onze archieven. De toegankelijkheid zal hierbij worden vergroot. We dienen daarom een motie in samen met CU – SGP om dit in gang te zetten. 
 
Ontwikkelingen met betrekking tot de Werk Corporatie en de Sociale Werkvoorziening zijn in de komende periode voorzien. ONS gaat ervan uit dat de raad tijdig deel kan nemen in de veranderingen die hier op stapel staan.
 
Programma 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
 
Programma 4 BESTUREN EN DIENSTVERLENING
 
Programma 5 FINANCIËN
In het begin van mijn betoog heb ik aangegeven dat we zien dat het meerjarenperspectief onder druk staat. De aankomende periode komen een aantal grote investeringen op ons af. Het is erg belangrijk om goed inzicht te hebben als raad wat dit voor effect heeft op de totale exploitatie van de gemeente. Een motie van de VVD dienen we samen in om een meerjarenperspectief op te stellen waarin de samenhang van effecten van de investeringen op onze exploitatie inzichtelijk worden gemaakt, zodat we de juiste keuzes kunnen maken. 
 
Programma 6 KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
ONS is blij met de verbeterslag die momenteel in de Jeugdzorg wordt gemaakt. Het Rekenkamer commissie rapport Jeugdzorg liet, in feite, geen andere optie open. Nog steeds stijgen de kosten door en als dit niet verandert dan leidt dit binnen een aantal jaren tot flinke tekorten. 
 
Zoals in het coalitieakkoord is wegeschreven is preventie in de Jeugdzorg en WMO belangrijk om de zorgkosten binnen de perkten te houden. Door subsidie plafonds aan te houden kunnen er nu een aantal zaken niet worden gerealiseerd. ONS dient daarom een motie in om de subsidie plafonds af te schaffen. Zodat preventie goed kan worden uitgevoerd. 
 
De participatie wet is voor ONS een bron van zorg. Zelfs met de huidige hoog conjunctuur lukt het niet om alle inwoners van de Noordoospolder aan een betaalde baan te helpen. Vaak ontvangen deze mensen een uitkering op basis van de participatiewet. Wij hebben geconstateerd, dat niet in alle gevallen wordt voldaan aan de taaleis. Dit vinden wij een onwenselijke situatie aangezien kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij op zich significant toenemen als aan de minimale taaleis wordt voldaan. ONS dient hiertoe samen met de VVD een motie in zodat nog meer inwoners van de Noordoostpolder aan een betaalde baan geholpen kunnen worden. 
 
 
Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.
 
 
Wij hebben kennis genomen van de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota. Wij zijn positief dat de laatste meicirculaire hierin is verwerkt, dank daarvoor. Dit overzicht geeft een goede doorkijk op ons toekomstig huishoudboekje. De financiële druk op de gemeente zal verder toenemen en staat onder druk. Waarbij de budgetten voor het sociaal domein onzeker zijn. Daarnaast staan we als gemeente voor een aantal grote investeringen. Dit vraagt om alertheid en tijdig anticiperen op alle veranderingen die op ons afkomen. Wij zijn heel benieuwd hoe het college denkt het toekomstig huishoudboekje van de gemeente sluitend te gaan krijgen. 
 
 
Programma 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Wij zijn voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren. Daar hoort een ‘groene’ openbare ruimte bij met flora en fauna. Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in Nederland t.o.v. Europa achteruit gaat, ook die in de Noordoostpolder en daar maken wij ons zorgen over. 
 
Ten opzichte van het (verre) verleden is de mens hiervan nu de oorzaak. Voor zover bekend gaat het sinds 1900 om honderden dier- en plantensoorten. In bepaalde delen van Nederland komen gelukkig ook weer soorten terug.  
 
Ondanks al deze inspanningen op het gebied van natuurbescherming sterven plant- en diersoorten nog steeds uit of worden deze ernstig bedreigd. Het behoud en herstel van soortenrijkdommen is zowel een verantwoordelijkheid van grondeigenaren als gemeente. In de bermen is weinig diversiteit aan flora te vinden. We dienen daarom samen met CDA / CU-SGP een motie in om de biodiversiteit in de openbare ruimte zoveel mogelijk te verhogen. En dragen daarbij op dat biodiversiteit, flora en fauna een beleidsthema als onderdeel bij één van de portefeuillehouders onder te brengen. 
Zodat we als gemeente een nog kleurrijke gemeente worden, dat bijdraagt aan een betere biodiversiteit en een positieve uitstraling heeft voor onze inwoners en toeristen.  
 
 
De situatie op diverse wegen in de Noordoostpolder zijn zorgelijk. De bermen en randen van die wegen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers, maar ook voor automobilisten. Een motie om te komen tot veiligere buitenwegen dienen wij graag samen met het CDA in. 
 
 
Programma 2 SOCIALE LEEFBAARHEID
Het aanbod en de kwaliteit van onze maatschappelijke accommodaties willen we op peil houden. We willen daarbij aansluiten wat inwoners nodig hebben. Het is positief, dat er een proces loopt om tot een nieuwe cultuurnota te komen, waarin ook de bibliotheek wordt betrokken en wat de kerntaken zijn van de bibliotheek om op voorhand structureel extra middelen beschikbaar te stellen lijkt ons niet de juiste route. We dienen dan ook samen met de VVD een motie in om deze discussie / cultuurnota eerst af te wachten, voordat er nu structureel gelden beschikbaar worden gesteld.
 
ONS vindt de geschiedenis van de Noordoostpolder erg belangrijk, daarvoor heeft ze het initiatief genomen om de Canon van de Noordoostpolder op te richten. We zien nu dat de archieven van onze geschiedenis van de Noordoostpolder te vinden zijn bij verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat er een centraal verzamelpunt komt van onze archieven. De toegankelijkheid zal hierbij worden vergroot. We dienen daarom een motie in samen met CU – SGP om dit in gang te zetten. 
 
Ontwikkelingen met betrekking tot de Werk Corporatie en de Sociale Werkvoorziening zijn in de komende periode voorzien. ONS gaat ervan uit dat de raad tijdig deel kan nemen in de veranderingen die hier op stapel staan.
 
Programma 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
 
Programma 4 BESTUREN EN DIENSTVERLENING
 
Programma 5 FINANCIËN
In het begin van mijn betoog heb ik aangegeven dat we zien dat het meerjarenperspectief onder druk staat. De aankomende periode komen een aantal grote investeringen op ons af. Het is erg belangrijk om goed inzicht te hebben als raad wat dit voor effect heeft op de totale exploitatie van de gemeente. Een motie van de VVD dienen we samen in om een meerjarenperspectief op te stellen waarin de samenhang van effecten van de investeringen op onze exploitatie inzichtelijk worden gemaakt, zodat we de juiste keuzes kunnen maken. 
 
Programma 6 KRACHTIG NOORDOOSTPOLDER
ONS is blij met de verbeterslag die momenteel in de Jeugdzorg wordt gemaakt. Het Rekenkamer commissie rapport Jeugdzorg liet, in feite, geen andere optie open. Nog steeds stijgen de kosten door en als dit niet verandert dan leidt dit binnen een aantal jaren tot flinke tekorten. 
 
Zoals in het coalitieakkoord is wegeschreven is preventie in de Jeugdzorg en WMO belangrijk om de zorgkosten binnen de perkten te houden. Door subsidie plafonds aan te houden kunnen er nu een aantal zaken niet worden gerealiseerd. ONS dient daarom een motie in om de subsidie plafonds af te schaffen. Zodat preventie goed kan worden uitgevoerd. 
 
De participatie wet is voor ONS een bron van zorg. Zelfs met de huidige hoog conjunctuur lukt het niet om alle inwoners van de Noordoospolder aan een betaalde baan te helpen. Vaak ontvangen deze mensen een uitkering op basis van de participatiewet. Wij hebben geconstateerd, dat niet in alle gevallen wordt voldaan aan de taaleis. Dit vinden wij een onwenselijke situatie aangezien kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij op zich significant toenemen als aan de minimale taaleis wordt voldaan. ONS dient hiertoe samen met de VVD een motie in zodat nog meer inwoners van de Noordoostpolder aan een betaalde baan geholpen kunnen worden.