...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Debat bijdrage ONS voorjaarsnota / stadshart

18-07-2017 13:49
VOORJAARSRAPPORTAGE   VOORTSCHRIJNEND INZICHT.
 
Voorzitter, leden van de raad, college,
 
ECONOMIE/ WERKGELEGENHEID
Krachtige eigenschappen van onze polder zijn rust, ruimte en wonen. Het is dan ook zaak dat deze eigenschappen buiten onze provincie worden gepromoot. Zeker nu het lijkt dat de luchthaven Lelystad in onze provincie mag uitbreiden. Het is zaak college daar allert op te zijn. Hoe kunnen we nieuwe Flevolanders enthousiasmeren om naar de Noordoostpolder te komen.  Misschien is dan toch een Bid-boek ‘Gewoon Noordoostpolder’ met buitengewone aandachtspunten een buitengewoon goed idee! Wat hebben wij te bieden. Wat vindt u daarvan? Ook vorig jaar hebben we dit al kenbaar gemaakt. We zien dat de trendcijfers over onze aantallen inwoners een ongunstig beeld tonen voor de toekomst. Nauwelijks tot geen groei! Dat vraagt verantwoord investeren in onze Polder. Wie daarentegen de landelijk werkloosheidscijfers afzet tegen de provincie ziet dat er nog een hoop werk te verzetten is. Zeker in de Noordoostpolder. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt niet terwijl het aantal Poolse arbeidsmigranten eveneens blijft toenemen in ons gebied. Verdringing op die markt is onwenselijk! We mogen daarom de boot niet missen bij de aanleg van de buitendijkse haven nabij Urk. Gedeputeerde Appelman zag bij ‘Omroep Flevoland’ met name kansen voor de arbeidsmarkt van Urk terwijl ONS vindt dat die kansen evenredig verdeeld moeten worden. Het beschikbaar stellen van de gelden, die onze inwoners krachtens de ZZL toezegging toekomen, direct koppelen aan de mate waarin onze arbeidsmarkt profiteert van de buitendijkse haven. Graag uw reactie.  Uw beleid mag er dan op gericht zijn om over de gemeentegrenzen heen te kijken zoals het samenwerkingsverband Regio Zwolle. Ik hoor graag waar en op welke wijze de wethouder welke kansen ziet en deze wil benutten. Ook ten aanzien van de OZB komt ONS met een ons inziens zeer terechte motie. Voer geen verdere verhoging door. Houdt het aantrekkelijk.
 
VERKEER
Dat er in deze bestuursperiode op het laatste moment twee rotondes worden aangelegd (waarvan die bij het ziekenhuis de minst noodzakelijke was) is een magere prestatie. De kruising Nagelerweg/Amsterdamweg is van groter belang evenals de rotonde Pastoor Koopmansplein waar u, voor laatst genoemde, in het kader van de verkeersveiligheid nota bene zelf voor bij de rechter heeft gepleit! Wegens het ontbreken van dekking kunt u deze niet uitvoeren. Wees eerlijk naar de bevolking en zeg dat er geen geld is. Maar kies niet voor het ongemotiveerd wijzigen van de plannen vanwege tekorten. De ONS fractie komt daarom met een Motie Bij agendapunt 11 behandelen we dat nog bij het stadscentrum. Ook zouden wij graag zien dat de verkeersveiligheid naar de Wellerwaard wordt vergroot. Ook daar zullen wij een motie indienen om dat te onderzoeken.
 
VOORZIENING VASTGOED
ONS heeft zorgen over de grote extra investeringen die nodig zijn om ons vastgoed op peil te houden. Het geschatte kostenplaatje is een behoorlijke aanslag op ons budget. Wat zijn de effecten daarvan op andere programmaonderdelen en hoe zeker is de prognose/raming daarover in de perspectiefnota? 
 
 
NATUUR/EDUCATIE 
Voorzitter, wij betreuren het dat het programma Nieuwe Natuur nabij Schokland uitgesteld wordt door Den Haag. Daarmee wordt er onrecht gedaan aan de inspanningen die tot nu toe zijn verricht. Wat zijn de consequenties voor een Museaal Historisch centrum op dit gebied? Zou een raadsbrede motie u helpen richting Den Haag en wat betekent dit voor de proflering van ons Werelderfgoed in de toekomst? Kortom, wat worden de plannen?
 
ZORG
Voorzitter, de in de Perspectiefnota geuite financiële zorgen over de uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken, Jeugdzorg, Participatie en WMO stelt mij fractie voor om de gelden in de koepelreserve houden en niet wegschrijven naar de Algemene Reserve? De ontwikkeling tussen de MC groep en het Antonius is ingegeven door bezuinigingen. De 2de lijnszorg komt niet meer terug. Wel 1 polikliniek. Daarmee zijn de kansen voor de arbeidsmarkt verlaagd. Deelt u die mening met die kansen?
 
OMGEVINGSWET
We hebben er vertrouwen in dat het proces inzake de invoering omgevingswet goed gaat verlopen. U betrekt daar o.a. de raad bij. Wel zien wij een landelijk beeld ontstaan met veel onzekerheden die op ons afkomen. ONS doet een klemmende op de organisatie om bijtijds voor kennis- en mankracht op niveau maar ook voor goede procesautomatisering te zorgen. Wees tijdig met personeelsscholing en werving!
 
TENSLOTTE
Het huidige college heeft, weliswaar in verschillende samenstellingen, de afgelopen jaren een waardeverlies van bijna € 40 mln gerealiseerd (afboekingen gronden, Centrumplannen). Dit komt neer op een bedrag van ong. € 1.000 per inwoner. Veel van de verantwoordelijken voor deze verliezen hebben tot op vandaag zitting in het gemeentebestuur, nooit hebben ze hun verantwoording getoond of excuses aan de inwoners aangeboden. College neem uw verantwoording, breng de politiek dichter bij de inwoners en erken uw verlies. Ik wil het college erop wijzen dat we straks voor een van de grootse uitdagingen staan als we het Concept stedenbouwkundig plan in september definitief gaan vaststellen. Dat betekent dat de raad een verantwoord en realistisch kostenoverzicht en inzicht moet hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van plannen, alleen met het erkennen van de verliezen en de de te verwachtte problemen openlijk te bespreken is de ONS fractie in staat mee te denken over oplossingen en het beschikbaar stellen van gelden. De rekenkamer heeft de raad daar al eerder glashard op gewezen! Ik kom daar namens mijn fractie in de behandeling van het stedenbouwkundig plan nog op terug.
 
ONS Noordoostpolder 
Berthoo Lammers, Sacha Werkman, Arjan van de Beek, Bert-Jan Aling
VOORTSCHRIJNEND INZICHT.
 
Voorzitter, leden van de raad, college,
 
ECONOMIE/ WERKGELEGENHEID
Krachtige eigenschappen van onze polder zijn rust, ruimte en wonen. Het is dan ook zaak dat deze eigenschappen buiten onze provincie worden gepromoot. Zeker nu het lijkt dat de luchthaven Lelystad in onze provincie mag uitbreiden. Het is zaak college daar allert op te zijn. Hoe kunnen we nieuwe Flevolanders enthousiasmeren om naar de Noordoostpolder te komen.  Misschien is dan toch een Bid-boek ‘Gewoon Noordoostpolder’ met buitengewone aandachtspunten een buitengewoon goed idee! Wat hebben wij te bieden. Wat vindt u daarvan? Ook vorig jaar hebben we dit al kenbaar gemaakt. We zien dat de trendcijfers over onze aantallen inwoners een ongunstig beeld tonen voor de toekomst. Nauwelijks tot geen groei! Dat vraagt verantwoord investeren in onze Polder. Wie daarentegen de landelijk werkloosheidscijfers afzet tegen de provincie ziet dat er nog een hoop werk te verzetten is. Zeker in de Noordoostpolder. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt niet terwijl het aantal Poolse arbeidsmigranten eveneens blijft toenemen in ons gebied. Verdringing op die markt is onwenselijk! We mogen daarom de boot niet missen bij de aanleg van de buitendijkse haven nabij Urk. Gedeputeerde Appelman zag bij ‘Omroep Flevoland’ met name kansen voor de arbeidsmarkt van Urk terwijl ONS vindt dat die kansen evenredig verdeeld moeten worden. Het beschikbaar stellen van de gelden, die onze inwoners krachtens de ZZL toezegging toekomen, direct koppelen aan de mate waarin onze arbeidsmarkt profiteert van de buitendijkse haven. Graag uw reactie.  Uw beleid mag er dan op gericht zijn om over de gemeentegrenzen heen te kijken zoals het samenwerkingsverband Regio Zwolle. Ik hoor graag waar en op welke wijze de wethouder welke kansen ziet en deze wil benutten. Ook ten aanzien van de OZB komt ONS met een ons inziens zeer terechte motie. Voer geen verdere verhoging door. Houdt het aantrekkelijk.
 
VERKEER
Dat er in deze bestuursperiode op het laatste moment twee rotondes worden aangelegd (waarvan die bij het ziekenhuis de minst noodzakelijke was) is een magere prestatie. De kruising Nagelerweg/Amsterdamweg is van groter belang evenals de rotonde Pastoor Koopmansplein waar u, voor laatst genoemde, in het kader van de verkeersveiligheid nota bene zelf voor bij de rechter heeft gepleit! Wegens het ontbreken van dekking kunt u deze niet uitvoeren. Wees eerlijk naar de bevolking en zeg dat er geen geld is. Maar kies niet voor het ongemotiveerd wijzigen van de plannen vanwege tekorten. De ONS fractie komt daarom met een Motie Bij agendapunt 11 behandelen we dat nog bij het stadscentrum. Ook zouden wij graag zien dat de verkeersveiligheid naar de Wellerwaard wordt vergroot. Ook daar zullen wij een motie indienen om dat te onderzoeken.
 
VOORZIENING VASTGOED
ONS heeft zorgen over de grote extra investeringen die nodig zijn om ons vastgoed op peil te houden. Het geschatte kostenplaatje is een behoorlijke aanslag op ons budget. Wat zijn de effecten daarvan op andere programmaonderdelen en hoe zeker is de prognose/raming daarover in de perspectiefnota? 
 
 
NATUUR/EDUCATIE 
Voorzitter, wij betreuren het dat het programma Nieuwe Natuur nabij Schokland uitgesteld wordt door Den Haag. Daarmee wordt er onrecht gedaan aan de inspanningen die tot nu toe zijn verricht. Wat zijn de consequenties voor een Museaal Historisch centrum op dit gebied? Zou een raadsbrede motie u helpen richting Den Haag en wat betekent dit voor de proflering van ons Werelderfgoed in de toekomst? Kortom, wat worden de plannen?
 
ZORG
Voorzitter, de in de Perspectiefnota geuite financiële zorgen over de uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken, Jeugdzorg, Participatie en WMO stelt mij fractie voor om de gelden in de koepelreserve houden en niet wegschrijven naar de Algemene Reserve? De ontwikkeling tussen de MC groep en het Antonius is ingegeven door bezuinigingen. De 2de lijnszorg komt niet meer terug. Wel 1 polikliniek. Daarmee zijn de kansen voor de arbeidsmarkt verlaagd. Deelt u die mening met die kansen?
 
OMGEVINGSWET
We hebben er vertrouwen in dat het proces inzake de invoering omgevingswet goed gaat verlopen. U betrekt daar o.a. de raad bij. Wel zien wij een landelijk beeld ontstaan met veel onzekerheden die op ons afkomen. ONS doet een klemmende op de organisatie om bijtijds voor kennis- en mankracht op niveau maar ook voor goede procesautomatisering te zorgen. Wees tijdig met personeelsscholing en werving!
 
TENSLOTTE
Het huidige college heeft, weliswaar in verschillende samenstellingen, de afgelopen jaren een waardeverlies van bijna € 40 mln gerealiseerd (afboekingen gronden, Centrumplannen). Dit komt neer op een bedrag van ong. € 1.000 per inwoner. Veel van de verantwoordelijken voor deze verliezen hebben tot op vandaag zitting in het gemeentebestuur, nooit hebben ze hun verantwoording getoond of excuses aan de inwoners aangeboden. College neem uw verantwoording, breng de politiek dichter bij de inwoners en erken uw verlies. Ik wil het college erop wijzen dat we straks voor een van de grootse uitdagingen staan als we het Concept stedenbouwkundig plan in september definitief gaan vaststellen. Dat betekent dat de raad een verantwoord en realistisch kostenoverzicht en inzicht moet hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van plannen, alleen met het erkennen van de verliezen en de de te verwachtte problemen openlijk te bespreken is de ONS fractie in staat mee te denken over oplossingen en het beschikbaar stellen van gelden. De rekenkamer heeft de raad daar al eerder glashard op gewezen! Ik kom daar namens mijn fractie in de behandeling van het stedenbouwkundig plan nog op terug.
 
ONS Noordoostpolder 
Berthoo Lammers, Sacha Werkman, Arjan van de Beek, Bert-Jan Aling