...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Bidbook Noordoostpolder aangenomen

16-11-2017 20:36

Onderwerp: Bidbook Noordoostpolder (Programmabegroting p. 48 en najaarsrapportage p. 35)

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

  1. Het College voornemens is een bidbook op te stellen voor het (wereld) Erfgoedcentrum
  2. Het college voor 2018 de meest belangrijke trekkers wil positioneren op de internationale markt, te weten Wereld Erfgoed Schokland, Wellerwaard, Cluster Kuinderbos en Nagele.

van mening dat

  1. De gemeente Noordoostpolder ook voor Wellerwaard, Cluster Kuinderbos en Nagele ook een bidbook zou moeten opstellen.
  2. Tevens ook voor bijvoorbeeld Lelystad Airport en de invulling van de Poldertoren ook een bidbook op zou kunnen stellen om potentiële inwoners en ondernemers te trekken.
  3. Het verstandiger is om één overall bidbook te maken, zodat het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
  4. Dit bidbook ingezet kan worden ter promotie van de Noordoostpolder in zijn geheel en het aantrekken van toeristen, ondernemers en potentiële inwoners in het bijzonder.

Besluit  (1)

1             De najaarsrapportage gewijzigd vast te stellen, door de alinea op blz 35:

Opstellen bidbook (Wereld)Erfgoedcentrum

Gewijzigd vaststellen in

Opstellen bidbook (Wereld)Erfgoedcentrum als onderdeel van Bidbook Noordoostpolder

Besluit  (2)

 

De (meerjaren)programmabegroting 2018-2021  blz. 48 gewijzigd vaststellen

Door aan de alinea:

Promoten van toerisme en recreatie in de Noordoostpolder.

[…] Het Unieke verhaal van Noordoostpolder en het uitdragen van Buitengewoon Noordoostpolder zijn daarbij belangrijke onderdelen.

 

Toe te voegen

[…] Middels het opstellen van een overall bidbook met de belangrijke pijlers w.o. (Wereld) Erfgoedcentrum, Wellerwaard, Cluster Kuinderbos en Nagele om hiermee de Noordoostpolder in één keer goed in kaart te brengen.

 

Eventuele extra middelen (boven op de middelen die gereserveerd zijn voor het bidbook van (wereld) Erfgoedcentrum) die hiervoor benodigd zijn te onttrekken uit het budget van economische ontwikkeling.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.