...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie bij de begrotingsraad: Beveiliging Kunstbeelden in de Openbare Ruimte

25-11-2014 15:20

Onderwerp: Beveiliging Kunstbeelden in de Openbare Ruimte
Deze motie heeft betrekking op pag. 67 en 78 van de begroting

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-11-2014
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. kostbare, met name bronzen kunstwerken in de openbare ruimte een zeer kwetsbare positie hebben;
2. er nu in de gemeente Noordoostpolder geen enkel kunstwerk beveiligd is tegen vandalisme of breuk, maar met name tegen diefstal;
3. al 9 van de 35 bronzen kunstwerken gestolen zijn (25%),

van mening dat
1. de kwetsbare positie van onze kunst in de Openbare Ruimte in onze gemeente een onaanvaardbaar hoog risico gebleken is;
2. er bij diefstal veelal zeer grote schadebedragen (vervangingskosten) aan kunst gemoeid zijn;
3. dit een onwenselijke situatie is omdat bij voornoemde situaties zoals ontvreemden/breuk/beschadiging de kosten op de gemeenschap worden verhaald;
4. dit gereduceerd kan worden door een goed beveiligingssysteem toe te passen,

verzoekt het college
1. de bronzen beelden in de gemeente Noordoostpolder die een (kunst)waarde vertegenwoordigen van > € 10.000,= te beveiligen  met bijvoorbeeld GuArt Systems of een vergelijkbaar systeem;
2. dit te bekostigen uit de gelden uit de reserve Beeldende Kunst

en gaat over tot de orde van de dag.