...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie bij de begrotingsraad: De Ministersnorm

25-11-2014 15:16


Onderwerp: handhaving Wet Normering Topinkomens bij het verstrekken van leningen, garantstellingen en subsidies

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 10-11-2014,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Wet Normering Topinkomens in januari 2013 is vastgesteld;
2. deze wet bepaalt dat topfunctionarissen/ grootverdieners in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister;
3. de gemeente Noordoostpolder leningen, garantstellingen en subsidies verstrekt aan bedrijven en instellingen in de (semi)publieke sector.

van mening dat
1. er niet altijd gehandhaafd wordt op de Wet Normering Topinkomens;
2. de salariëring van de bestuurders moet voldoen aan de Rijksregelingen, waarbij
bonussen zijn uitgesloten;
3. dit vanzelfsprekend geldt voor bedrijven die subsidies, geldleningen of garantstellingen
aanvragen bij de Gemeente Noordoostpolder;


verzoekt het college
te allen tijde te handhaven op de Wet Normering Topinkomens

en gaat over tot de orde van de dag.