...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie bij de begrotingsraad: Terugkeer VVV in Poldertoren

25-11-2014 15:18

Onderwerp: meerjaren programma begroting 2015-2018/
Terugkeer VVV in Poldertoren / Versterking recreatievisie

De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen d.d.
10 november 2014, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de meerjaren programma begroting wordt vastgesteld;
2. de VVV Noordoostpolder per ingaande van 1 januari 2014 de Poldertoren heeft verlaten;
3. de VVV geen herkenbaar en zichtbaar onderkomen heeft betrokken;
4. de Poldertoren nu Rijksmonument is geworden;
5. dit Rijksmonument toegankelijk moet zijn voor bewoners van onze gemeente. (Ondernemers in het Leisure onderzoeksrapport van augustus 2012 hebben aangegeven een informatiepunt belangrijk te vinden)

van mening dat
1. De  in de programma begroting gereserveerde middelen voor versterking Noordoostpolder als toeristisch recreatief gebied effectiever  ingezet kunnen worden;
2. het alternatieve project via het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT), met de informatiezuilen, geen succes is gebleken;
3. het ontbreken van de VVV als gastheerschap van onze Noordoostpolder schade heeft toegebracht aan ons imago;
4. de Poldertoren, nu als Rijksmonument, weer een publieke functie kan vervullen voor haar bevolking en toeristen;
5. de VVV Noordoostpolder vanuit de Poldertoren aan productontwikkeling, evenementenorganisatie en arrangementontwikkeling kan doen*  en dit van belang is voor potentiële toeristen en recreanten dat deze activiteiten op één centrale én herkenbare plaats kunnen worden bedreven,

verzoekt het college
1. de samenwerking met het Flevolands Bureau voor Toerisme te beëindigen danwel te versoberen;
2. de VVV voor onbepaalde tijd in de Poldertoren te doen terugkeren gedurende het jaarlijkse toeristenseizoen van 1 april tot en met 1 oktober;
3. dit ten dele te bekostigen uit de gelden die verstrekt worden aan het FBT (€ 70.000,=;  zie pag. 89 en 91 van de Programmabegroting) en de restant vrijgekomen financiële middelen in te zetten voor concrete samenwerkingsactiviteiten met de gemeenten, Steenwijkerland, Kampen en Lemsterland.