...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie bij de begrotingsraad: Project- en Informatievoorziening

25-11-2014 15:14

M O T I E 2014-11-

Onderwerp: Project- en Informatievoorziening
De motie heeft betrekking op Pijler 9, bovenaan pag. 98 van de begroting

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-11-2014, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de inwoners van Noordoostpolder voor informatie over gemeentelijke projecten afhankelijk zijn van berichtgeving in de media en de websites van politieke partijen;
2. de gemeente haar projecten m.b.t. besluitvorming reeds gedigitaliseerd heeft en deze dus projectgebonden (via tijdsbalk) compleet en overzichtelijk kan weergeven,

van mening dat
1. de inwoner thans het inzicht in een project verliest vanwege de fragmentarische berichtgeving in de media;
2. gemeentelijke projecten duidelijker kunnen worden weergegeven op de gemeentelijke website door visualisering middels een [tijdpad/tijdsbalk/besluitvorming onder het item [www.noordoostpolder.nl/projecten];
3. de transparantie, overzichtelijkheid en inzichtelijkheid voor inwoners wordt vergroot, door weergave van proces, ontwerp, besluitvorming(en), voortgang, actualiteit en geplande realisaties(s);
4. een dergelijk platform de politiek dichter bij de inwoners brengt.

Constaterende dat:
1 Dit in overeenstemming is met een citaat uit het collegeprogramma:
"Wij zijn een bestuur dat in een open verbindingwil staan met de samenleving,  zonder afstand tot onze inwoners. Wij staan voor een overheid die zich dienstbaar opstelt: de gemeente is er voor onze inwoners en bedrijven en niet andersom."

verzoekt het college
1. een tijdpad te definiëren waarbinnen projecten op het web éénduidig kunnen worden getoond;
2. de webpagina [www.noordoostpolder.nl/projecten] hiervoor operationeel te maken en periodiek te actualiseren;
3. waarbij op basis van een tijdpad/-balk een overzicht van gemeentelijke projecten staat, waarvan de looptijd (naar verwachting) langer is (zal zijn) dan 2 jaren;
4. per project een overzichtelijke historische en actuele dossierbeschrijving te tonen bestaande uit alle keuze-, politieke-, en besluitvoorstellen, aangevuld met gerelateerde documenten en onderbouwingen;
5. het projectplan Centrumplan Emmeloord als casus te nemen.
6. dit te bekostigen uit de post Communicatie