...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

MOTIE BIODIVERSITEIT ONS/CDA ENTHOUSIAST DOOR HET COLLEGE OVERGENOMEN

10-07-2019 10:55
Onderwerp: Versterking biodiversiteit Noordoostpolder
Deze motie heeft betrekking op 4.2.5 en 4.2.6 de Perspectiefnota
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder een schone en kleurrijke gemeente wil zijn;
2. er een afname van biodiversiteit plaatsvindt die zich uit in een achteruitgang van
soortenrijkdom voor zowel flora als fauna;
3. het behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen die bijdragen aan
de bevordering van biodiversiteit een verantwoordelijkheid is van zowel
grondeigenaren als de gemeente;
4. de bermen en plantsoenen weinig kleurrijk zijn;
5. er weinig diversiteit aan flora in de bermen langs fietspaden, gemeentelijke wegen
en provinciale wegen staat;
van mening dat
1. bloemrijke bermen en plantsoenen bijdragen aan biodiversiteit en aan het
leefgebied voor insecten, die erg belangrijk zijn voor landbouw, natuur en onze
leefomgeving;
2. de bevordering van biodiversiteit bijdraagt aan de uitstraling van onze gemeente
als toeristische hotspot voor fiets- en natuurliefhebbers en als aantrekkelijke
vestigingsplaats;
3. gemeentelijk groen een drager is van een groenblauwe door-adering van ons
landschap;
4. er nog veel onbenutte kansen zijn; natuurlijk groen- en bermbeheer, braakliggende
terreinen en gevarieerde beplanting zijn bijv. bij uitstek geschikt voor de
bevordering van biodiversiteit;
5. de gemeente aan bloemrijk bermbeheer zouden moeten doen, evenals agrariërs
aan akkerrandenbeheer;
6. bij renovatie van fietspaden, wegen, plantsoen (park) en bij het verlagen of
ophogen van de wegbermen, met geringe extra kosten, het een uitgelezen moment
is de bermen zo mogelijk te verschralen danwel in te zaaien met een meerjarig
bloemrijk mengsel;
verzoekt het college in de begroting 2020-2023 op te nemen
1. bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte zo mogelijk de biodiversiteit te
verhogen, en daarbij in het voortraject rekening te houden met de aanliggende
gebruikers, eigenaren;
2. biodiversiteit, flora en fauna als actief beleidsthema onderdeel uit te laten maken
van het beleid
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 
 

ONS en CDA Noordoostpolder: Versterken Biodiversiteit in de polder wenselijk.

OPENBAAR GROEN

Het openbaar groen, de gemeentelijke eigendommen langs wegen, fietspaden en de parken mogen in de Noordoostpolder wel wat kleurrijker. In zijn algemeenheid is er in Nederland een afname van soortenrijkdom voor zowel flora als fauna al zien we ook positieve ontwikkelingen. Het behoud en herstel van soortenrijkdommen is zowel een verantwoordelijkheid van grondeigenaren als gemeente. Er is weinig diversiteit aan flora in de bermen. ONS en CDA vinden dat er op dat gebied meer inspanningen kunnen worden geleverd. Bij renovatie van wegen, fietspaden de bermen en in de parken de ondergrond te verschralen of door een ander bloemrijk mengsel in te zaaien evenzo als agrariërs die aan akkerrandenbeheer doen versterk je flora.

LEEFOMGEVING

Het openbaar groen wordt daardoor bloemrijker wat een bijdrage gaat leveren aan de biodiversiteit en het leefgebied van insecten. Voor de landbouw, natuur en onze leefomgeving zijn insecten belangrijk. De bevordering van biodiversiteit levert verder een bijdrage aan de uitstraling van onze gemeente voor fiets en natuurliefhebbers. In de ogen van ONS en het CDA liggen er mogelijkheden, kansen die nu niet benut worden voor de bevordering van de biodiversiteit.

COLLEGEBELEID

ONS en CDA willen zoveel als mogelijk in de toekomst bij uitvoering van nieuwe werken of renovatie werkzaamheden dat er rekening wordt gehouden met het verhogen van de biodiversiteit. ONS en CDA zijn van mening dat flora en fauna als vast beleid ondergebracht moet worden bij een van de wethouders.

 
MOTIE:
 
Onderwerp: Versterking biodiversiteit Noordoostpolder
Deze motie heeft betrekking op 4.2.5 en 4.2.6 de Perspectiefnota
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019,
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder een schone en kleurrijke gemeente wil zijn;
2. er een afname van biodiversiteit plaatsvindt die zich uit in een achteruitgang van
soortenrijkdom voor zowel flora als fauna;
3. het behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen die bijdragen aan
de bevordering van biodiversiteit een verantwoordelijkheid is van zowel
grondeigenaren als de gemeente;
4. de bermen en plantsoenen weinig kleurrijk zijn;
5. er weinig diversiteit aan flora in de bermen langs fietspaden, gemeentelijke wegen
en provinciale wegen staat;
 
van mening dat
1. bloemrijke bermen en plantsoenen bijdragen aan biodiversiteit en aan het
leefgebied voor insecten, die erg belangrijk zijn voor landbouw, natuur en onze
leefomgeving;
2. de bevordering van biodiversiteit bijdraagt aan de uitstraling van onze gemeente
als toeristische hotspot voor fiets- en natuurliefhebbers en als aantrekkelijke
vestigingsplaats;
3. gemeentelijk groen een drager is van een groenblauwe door-adering van ons
landschap;
4. er nog veel onbenutte kansen zijn; natuurlijk groen- en bermbeheer, braakliggende
terreinen en gevarieerde beplanting zijn bijv. bij uitstek geschikt voor de
bevordering van biodiversiteit;
5. de gemeente aan bloemrijk bermbeheer zouden moeten doen, evenals agrariërs
aan akkerrandenbeheer;
6. bij renovatie van fietspaden, wegen, plantsoen (park) en bij het verlagen of
ophogen van de wegbermen, met geringe extra kosten, het een uitgelezen moment
is de bermen zo mogelijk te verschralen danwel in te zaaien met een meerjarig
bloemrijk mengsel;
 
 
verzoekt het college in de begroting 2020-2023 op te nemen
1. bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte zo mogelijk de biodiversiteit te
verhogen, en daarbij in het voortraject rekening te houden met de aanliggende
gebruikers, eigenaren;
2. biodiversiteit, flora en fauna als actief beleidsthema onderdeel uit te laten maken
van het beleid
en gaat over tot de orde van de dag.