...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Compensatie OZB

18-07-2017 13:53
M O T I E  2017-07-08c
 
Onderwerp: Compensatie OZB
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017,
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
1. er in de jaarrekening 2016 een bedrag € 1,25 mln genoemd wordt als risicobedrag voor vennootschapbelasting waarvan € 750.000 wordt aangeduid als zijnde hoog risico (Jaarrekening pag. 175 60% kans € 750.000 te moeten betalen);
2. dit risico kan worden vermindert door uit het resultaat van 2016 (+€ 2.9 mln) en komende jaren een voorziening (te betalen vennootschapbelasting) te creëren,
3. het college heeft besloten dit resultaat deels aan te wenden voor de nieuwbouw marknesserbrug, terwijl het resterende deel van het resultaat in voorziening te betalen vennootschapsbelasting kan worden gestopt.
 
van mening dat
1. dat we gezien de financiële situatie van de gemeente geen onnodige risico’s willen lopen;
2. de gemeente in haar inkomsten in ruime mate gecompenseerd wordt door een stijging van de WOZ-waarde, waardoor de jaarlijkse OZB stijging van 1,6 % achterwege kan blijven;
3. de gemeente, gezien de krimpcijfers (CBS) aantrekkelijk moet blijven als vestigingsplaats met een lage OZB heffing;
4. door de vorming van een voorziening ‘te betalen vennootschapsbelasting’ met jaarlijkse toevoeging vanuit het resultaat, de bevolking een verdere verlaging van de OZB tegemoet kan zien,
 
besluit 
1. De vennootschapsbelasting te betalen uit de aan te leggen voorziening ‘te betalen vennootschapsbelasting’.
2. het automatisme van de jaarlijkse OZB-Stijging met 1.6% af te schaffen
 
en gaat over tot de orde van de dag.
M O T I E  2017-07-08c
 
Onderwerp: Compensatie OZB
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017,
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
1. er in de jaarrekening 2016 een bedrag € 1,25 mln genoemd wordt als risicobedrag voor vennootschapbelasting waarvan € 750.000 wordt aangeduid als zijnde hoog risico (Jaarrekening pag. 175 60% kans € 750.000 te moeten betalen);
2. dit risico kan worden vermindert door uit het resultaat van 2016 (+€ 2.9 mln) en komende jaren een voorziening (te betalen vennootschapbelasting) te creëren,
3. het college heeft besloten dit resultaat deels aan te wenden voor de nieuwbouw marknesserbrug, terwijl het resterende deel van het resultaat in voorziening te betalen vennootschapsbelasting kan worden gestopt.
 
van mening dat
1. dat we gezien de financiële situatie van de gemeente geen onnodige risico’s willen lopen;
2. de gemeente in haar inkomsten in ruime mate gecompenseerd wordt door een stijging van de WOZ-waarde, waardoor de jaarlijkse OZB stijging van 1,6 % achterwege kan blijven;
3. de gemeente, gezien de krimpcijfers (CBS) aantrekkelijk moet blijven als vestigingsplaats met een lage OZB heffing;
4. door de vorming van een voorziening ‘te betalen vennootschapsbelasting’ met jaarlijkse toevoeging vanuit het resultaat, de bevolking een verdere verlaging van de OZB tegemoet kan zien,
 
besluit 
1. De vennootschapsbelasting te betalen uit de aan te leggen voorziening ‘te betalen vennootschapsbelasting’.
2. het automatisme van de jaarlijkse OZB-Stijging met 1.6% af te schaffen
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 

Motie heeft het niet gehaald