...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Extra Groenonderhoud

10-11-2015 11:24

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de ONS fractie onderstaande motie ingediend.

Deze werd niet aangenomen. Als u dus volgende jaar weer klachten heeft over achterstallig groenonderhoud weet u bij welke politieke partijen u moet zijn. De coalitiepartijen CDA | CU/Sgp | PU | VVD hebben tegengestemd.


De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 09-11-2015, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
 
1.    het onderhoudsniveau groen belangrijk is voor leefbaarheid in de straat/buurt/wijk/dorp;
2.    het onderhoud en daarmee het aanzien van voornoemde openbare ruimte belangrijke is en op niveau moet zijn (zie ook pag. 37 van de begroting)
 
Van mening dat
 
1.    in het afgelopen jaar in straten/buurten/wijken/dorpen het kwaliteitsniveau inzake groenbeheer onvoldoende is         geweest;
2.    inwoners dit een onwenselijke situatie vinden;
3.    dit het aanzien en de leefbaarheid van straat/buurt/wijk/dorpen geen goed heeft gedaan,
 
draagt het college op
 
1.    uitvoering te geven aan een beter en hoger onderhoudsniveau “groen” van buurt/wijk/dorp;
2.    daarmee als uitgangspunt te nemen niveau B (CROW B) en dit toe te passen op woonwijken (zie blz. 42 bij het onderdeel woonwijken uit het Beleidsplan Openbare Ruimte van 2014-2024);
3.  hiervoor € 400.000,= uit te trekken ten laste van de Algemene Reserve en het Reserve Beleidsplan;
4.  dit te besteden aan die buurt/wijk/dorp waar de negatieve effecten van het lage C-niveau het meest zichtbaar is.