...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie inzake duurzaamheidswinkel

11-03-2015 19:24

Motie bij agendapunt Duurzaamheidswinkel Emmeloord.
ONS Noordoostpolder verzet zich tegen deze wijze van geldverspilling en oneerlijke concurentie.
De ONS fractie had daarvoor een motie klaarliggen met onderstaande inhoud:

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 2 maart 2015,

gehoord de beraadslagingen, inzake “Duurzaamheidswinkel Noordoostpolder”
 
Overwegende dat 
1. de gemeente voornemens is  een fysieke ontmoetingsplaats te creëren in de vorm van een duurzaamsheidswinkel;
2. het college vindt dat deze ontmoetingsplaats dient om iedereen te kunnen laten zien, voelen en beleven hoe we Noordoostpolder kunnen verduurzamen.  (Lees: Nota. Coll BenW. )
 
Van mening dat
1. Er onvoldoende is aangetoond dat de duurzaamheidwinkel een fysieke locatie nodig heeft en dat de informatie niet – zoals het College evenzo zelf wenselijk achtte bij de VVV- via het internet te verkrijgen is.
2. Het niet een taak is van de gemeente om bij een meerjarige risico-investering met overheidsgeld de pandverbouw tot duurzaamheidswinkel op zich moet nemen als de overige initiatiefnemer(s) er zelf voldoende vertrouwen in hebben.
3. Een meerjarige investering als subsidiëring kan worden gezien.
 
Constaterende dat:
1. Er onduidelijk is welke- en in welke mate - bedrijven hun formele medeinvestering hebben toegezegd;
2. De besteding van SLOK gelden (Subsidieregeling VROM; Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) als subsidie moet worden aangemerkt;
3. Er voor dit doorsluizen van SLOK gelden een verplicht Businessplan ontbreekt;
(Verwijzing rapport Rekenkamer 2007; normenkader Subsidiebeleid artikel 1)
4. Het college geen afstand heeft genomen in de CIE dat de duurzaamheidswinkel óók tot verkoop kan overgaan. (Citaat Carrefour: “Wij zien het zitten om een lunchcafé te beginnen)”
5. Hiermee één van de participanten  strijdig handelt met de eigen Nota van het College: “Duurzaamheidwinkel verkoopt zelf niets om kannibalisering op bestaande winkels tegen te gaan”
6. er met de toekenning van deze gelden strijdig wordt gehandeld aan de door de Raad vastgestelde Subsidieverordening: 
(Lees “Algemene subsidie verordening Noordoostpolder 2011, Artikel 4: De subsidie wordt beëindigd onder punt  e): “de aanvrager een geldelijke winst beoogt met de voor subsidie voorgedragen activiteiten”.
 
Draagt het College op:
- Het opstarten, investeren en participeren in een duurzaamheidswinkel te staken. 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 
DE MOTIE IS SAMENGEVOEGD MET EEN MOTIE VAN D66. 
Hiermee is de duurzaamheidswinkel voorlopig van de baan (ONS/PU/VVD/PVVP/CDA/CU/SP/D66 stemden voor) Pvda stemde tegen.