...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Mantelzorg van ONS en CDA aangenomen

14-11-2018 13:11

Compliment voor mantelzorgers fors omhoog
Mantelzorgers in de Noordoostpolder krijgen volgend jaar een financieel ‘compliment’ van 150 euro. De gemeenteraad nam een motie aan van ONS. Momenteel kunnen mantelzorgers, mensen die zieke naasten ondersteunen, aanspraak maken op 60 euro.
Op ChristenUnie-SGP en Politieke Unie na stemden alle partijen in met het voorstel, ondanks aarzelingen van wethouder Uitdewilligen. Zij wees bij de behandeling op het mantelzorgdiner dat ze afgelopen weekeinde bezocht. In de Orchideeënhoeve zaten 240 mantelzorgers aan tafel. Ze genoten van het diner én van het onderlinge contact. Wellicht heeft de doelgroep meer aan dat soort initiatieven, opperde de wethouder.
Ook de tegenstanders zijn bang dat dergelijke activiteiten nu niet meer mogelijk zijn. De verhoging van het Mantelzorgcompliment gaat jaarlijks rond de 35.000 euro kosten.

M O T I E 2018-11d
Mantelzorg Compliment
 
 
Onderwerp: 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2018, gehoord de beraadslagingen,
 
Overwegende dat 
1. De raad kennis heeft genomen van de programmabegroting 2019-2022;
2. Op pagina 78 van dit document staat onder punt 05  14,9% van de inwoners Mantelzorg verleent;
3. Onder punt 06 van hetzelfde document staat dat 36% van de inwoners Mantelzorg druk ervaart;
4. Mantelzorgers de betaalde zorg ontlast/uitstelt;
5. Mantelzorgers vaak uit de vertrouwde omgeving van de cliënt komen en preventief kunnen signaleren of de zorgvraag verandert.
 
Van mening dat
1. Het aantal Mantelzorgers, door vergrijzing of ontmoediging af kan nemen in de komende jaren;
2. Het college grote verantwoordelijkheden bij  Mantelzorgers legt in het collegeakkoord en de onderhavige begroting;
3. Mantelzorgers hiervoor een blijk van waardering verdienen, 
 
Constaterende dat
1. De waardering door middel van een VVV bon van € 60,00 per mantelzorger wordt uitgedrukt en dit bedrag in andere gemeenten veel hoger is;
 
Draagt het college op: 
1. De waardering voor mantelzorgers te verhogen naar € 150,00 per jaar per mantelzorger en dit te financieren uit het bestaande budget voor mantelzorg,
 
en gaat over tot de orde van de dag