...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Burgemeester legde vóór indienen motie portefeuille Schokland neer

21-10-2017 16:30
M O T I E 2017-10-
(vreemd aan de orde van de dag)
 
Onderwerp: Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland/Nieuwe Natuur.
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-10-2017, gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
1. integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland/Nieuwe Natuur een groot project is met belangrijke bovenregionale uitstraling 
2. met dit project een totaalbedrag van ruim 31 miljoen gemoeid is, welke door diverse partijen, w.o. het Rijk, Waterschap de Provincie en gemeente Noordoostpolder bijeengebracht wordt;
3. het van groot belang is dat de Raad te allen tijde juist en volledig geïnformeerd wordt en dit nimmer –voor zuivere besluitvorming - ter discussie kan/mag staan;
4. daarom volledige informatieverstrekking en transparantie van informatie voor besluitvorming raad onbetwistbaar is,
 
constaterende (voorstel-inhoudelijk) dat
1. Er door de college niet voldaan is aan de actieve informatieplicht aan de raad door hen de onderliggende intentieovereenkomsten te onthouden met daarin vermeld de financiële onderbouwing en risicoaansprakelijkheid van het project;
2. in het Raadsvoorstel onder 3.3 bij bullit 8 beschreven staat dat: “Het risico van de grondaankoop is belegd bij de provincie en/of Flevo-landschap”;
3. in het Raadsvoorstel onder 3.3 bij bullit 9 beschreven staat dat: “Het risico van de pachtvrij maken van de gronden is volledig belegd bij het Rijk;
4. dit in tegenspraak is met de intentieovereenkomsten, zoals aangegeven in de brief van GS, die stelt dat de risico’s liggen bij de initiatiefnemers, waaronder de gemeente Noordoostpolder,
 
constaterende (bestuurlijk-inhoudelijk) dat
1. de raad voor een goede afweging cruciale informatie is onthouden;
2. daarom het onjuiste en incomplete raadsvoorstel niet voor de raad toetsbaar is op de risico’s op het moment van besluitvorming;
3. de raad op basis van deze onjuistheden en onvolledigheid een ongewenst besluit had kunnen nemen, waardoor schade zou kunnen worden toegebracht aan de besluitvorming en vervolgproces op dit dossier;
4. Er afbreuk is gedaan aan de naleving van de intentieovereenkomst inzake afspraken over de risico’s (verlegd naar initiatiefnemer(s)) door het voorleggen van benoemd raadsvoorstel.
 
van mening dat
1. een te nemen besluit tot ernstige financiële risico’s(verplichtingen/conflicten) had kunnen/kan leiden;
2. de relatie met de betrokken partners genoemd in de intentieovereenkomst  door het thans voorliggende raadsvoorstel onrecht wordt aangedaan inzake gemaakte risicoafspraken;
3. de relatie met de partners benoemd in de intentieovereenkomst op het spel is gezet;
4. dit dossier niet langer onder de regie van de burgemeester kan blijven.
 
Draagt het college op 
Het dossier Nieuwe Natuur en Werelderfgoed Schokland over te dragen aan een van de wethouders.
 
M O T I E 2017-10-
(vreemd aan de orde van de dag)
 
Onderwerp: Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland/Nieuwe Natuur.
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-10-2017, gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
1. integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland/Nieuwe Natuur een groot project is met belangrijke bovenregionale uitstraling 
2. met dit project een totaalbedrag van ruim 31 miljoen gemoeid is, welke door diverse partijen, w.o. het Rijk, Waterschap de Provincie en gemeente Noordoostpolder bijeengebracht wordt;
3. het van groot belang is dat de Raad te allen tijde juist en volledig geïnformeerd wordt en dit nimmer –voor zuivere besluitvorming - ter discussie kan/mag staan;
4. daarom volledige informatieverstrekking en transparantie van informatie voor besluitvorming raad onbetwistbaar is,
 
constaterende (voorstel-inhoudelijk) dat
1. Er door de college niet voldaan is aan de actieve informatieplicht aan de raad door hen de onderliggende intentieovereenkomsten te onthouden met daarin vermeld de financiële onderbouwing en risicoaansprakelijkheid van het project;
2. in het Raadsvoorstel onder 3.3 bij bullit 8 beschreven staat dat: “Het risico van de grondaankoop is belegd bij de provincie en/of Flevo-landschap”;
3. in het Raadsvoorstel onder 3.3 bij bullit 9 beschreven staat dat: “Het risico van de pachtvrij maken van de gronden is volledig belegd bij het Rijk;
4. dit in tegenspraak is met de intentieovereenkomsten, zoals aangegeven in de brief van GS, die stelt dat de risico’s liggen bij de initiatiefnemers, waaronder de gemeente Noordoostpolder,
 
constaterende (bestuurlijk-inhoudelijk) dat
1. de raad voor een goede afweging cruciale informatie is onthouden;
2. daarom het onjuiste en incomplete raadsvoorstel niet voor de raad toetsbaar is op de risico’s op het moment van besluitvorming;
3. de raad op basis van deze onjuistheden en onvolledigheid een ongewenst besluit had kunnen nemen, waardoor schade zou kunnen worden toegebracht aan de besluitvorming en vervolgproces op dit dossier;
4. Er afbreuk is gedaan aan de naleving van de intentieovereenkomst inzake afspraken over de risico’s (verlegd naar initiatiefnemer(s)) door het voorleggen van benoemd raadsvoorstel.
 
van mening dat
1. een te nemen besluit tot ernstige financiële risico’s(verplichtingen/conflicten) had kunnen/kan leiden;
2. de relatie met de betrokken partners genoemd in de intentieovereenkomst  door het thans voorliggende raadsvoorstel onrecht wordt aangedaan inzake gemaakte risicoafspraken;
3. de relatie met de partners benoemd in de intentieovereenkomst op het spel is gezet;
4. dit dossier niet langer onder de regie van de burgemeester kan blijven.
 
Draagt het college op 
Het dossier Nieuwe Natuur en Werelderfgoed Schokland over te dragen aan een van de wethouders.