...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Oostvaardersplassen

05-10-2015 11:53

De ONS fractie brengt 5 oktober onderstaande motie ter stemming in de Gemeenteraad van Noordoostpolder.

(DE MOTIE IS AANGENOMEN!!!) EEN MOOI RESULTAAT

M O T I E 2015-10-13 
(vreemd aan de orde van de dag) 
Onderwerp:oproep gemeenteraad Noordoostpolder aan Provinciale Staten Flevoland (betr. Oostvaardersplassen)
De raad van de gemeente Noordoostpolder,in vergadering bijeen d.d. 5-10-2015, gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
1.  het Rijk de beheerstaken van de Oostvaardersplassenin de provincie Flevoland binnenkort formeel gaat overdragen aan de ProvincieFlevoland, 
 
van mening dat 
1.  de gemeente Noordoostpolder binnen de Provincie Flevoland valt en zij daarom ook haar visie over natuurbeheer kan uitspreken aanGS en PS van Flevoland. 
2.  het welzijn van grote grazers in begrensde natuurgebieden ernstig wordt bedreigd als het aantal dieren groter wordt dan het gebied onder natuurlijke 
omstandigheden aankan; 
3.  er dus moet worden overgegaan op preventieve aantalregulatie, 
 
constaterende dat 
1.  nagenoeg overal in Nederland het aantal dieren in evenwicht wordt gehouden met het ecologisch draagvlak van het gebied; 
2.  een verhoudingsgewijs zeer hoog percentage grote grazers in de Oostvaardersplassen jaarlijks ernstig ondervoed is en na een lange lijdensweg sterft; 
3.  de hoge begrazingsdruk in Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen verbetering van biodiversiteit en vogelstand in het gebied belemmert; 
4.  in het huidige beheerplan begrazingsdruk en populatiebeheer ongemoeid blijven, 
 
spreekt uit dat 
1.  de grote grazers een middel moeten zijn om biodiversiteit en vogelstand van het Natura 2000-gebied te vergroten en geen doel op zichzelf is; 
2.  PS en GS verzocht moet worden, het beheerplan voor Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen te heroverwegen en te bezien hoe biodiversiteit en 
vogelstand verder verbeterd kunnen worden en het populatiebeheer hierop aan te passen, 
3.  zij op grond van bovengenoemde argumenten grote bezwaren heeft tegen huidige handelswijze m.b.t. het beheer van de Grote Grazersin de Oostvaardersplassen 
 
besluit 
deze mening per brief kenbaar te maken aan PS en GSvan Flevoland
en gaat over tot de orde van de dag.