...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Solitaire windmolens

08-09-2014 00:00


M o t
i e  2014-09-VII
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: 10%-vervangingsregel bestaande windmolens

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-09-2014,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

Er in het document "bestemmingsplan landelijke gebied" een 10%-regel is in de overgangsbepalingen,
nl. dat bouwwerken ten hoogste 10% in uitvoering mogen worden vervangen (art. 2 bij "vrijstelling bouwen"),

van mening dat

1.    deze 10% regeling bij gedeeltelijke vervanging bij nog bestaande windmolens in de Noordoostpolder een onhandelbare en in praktijk onuitvoerbare regel is;

2.    dit in strijd is met continuerend ondernemerschap waarbij reguliere materiële vervangingsinvestering niet
aansluiten bij de 10% regel;

3.    deze regel daarom niet handhaafbaar is en aanpassing behoeft, waarbij

-de vervangingen aan windmolens géén vergroting van de bestaande bouwwerken mag betekenen;
-bij vervangingen aan windmolens géén andere afwijkingen van het plan mogen ontstaan;
-de vervangingen aan bestaande windmolens de duurzamerheid doen verhogen, geluidsnormverlagend zijn en meer opbrengst genereren,

verzoekt het college

de raad nog dit jaar een voorstel te doen toekomen waarbij onderstaande tekst op blz 70
artikel 1 van de overgangsbepalingen behorende bij het Bestemmingsplan Landelijk
gebied te weten:

1.    Bouwwerken, die ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan bestaan of in uitvoering zijn, dan wel na dat tijdstip krachtens een daartoe strekkende bouwvergunning of anderszins rechtens zijn  of mogen worden gebouwd en die afwijken van het plan -behoudens het in dit artikel bepaalde, mogen uitsluitend gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits:

a.    Die bouwwerken niet worden vergroot
b.    Geen andere afwijkingen van het plan ontstaan
c.    Die bouwwerken méér bijdragen tot duurzaamheid

d.   Die bouwwerken geluidsarmer zijn
e.  Die bouwwerken meer rendement brengen

 en gaat over tot de orde van de dag.


Het College gaat het Dictum van deze motie toetsen aan het huidige bestemmingsplan en overgangsbepalingen.
Verwacht resultaat oktober 2014.