...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

MOTIE SUBSIDIE PLAFOND ONS HAALDE HET HELAAS NIET

11-07-2019 23:56
Subsidie plafonds
 
Het woord preventie staat 7 keer in het coalitie akkoord dat de coalitie van CDA, SGP/CU, PU en VVD vorig jaar presenteerde. Het woord voorkomen zelfs 11 keer.
 
Voorkomen en preventie worden gezien als een belangrijk instrument om zorg op lange termijn betaalbaar te houden.
Preventie wordt betaald door middel van subsidies. 
Ieder jaar stelt de Gemeenteraad zogenaamde subsidie plafonds vast. Hierin wordt bepaald hoeveel er in het komende jaar maximaal wordt uitgegeven aan preventie.
In totaal wordt er aan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd ongeveer 35 miljoen op jaarbasis uitgegeven in de Noordoostpolder. Hiervan gaat ongeveer 5,5 miljoen op aan subsidie. Grote ontvangers zijn Carrefour (2,5 miljoen) en ZONL (1,6 miljoen). Het andere geld gaat naar zogenaamde beschikkingen. Een beschikking zorgt voor maatwerk ondersteuning.
Hierin zit een tegenstelling. Aan subsidies (die dure beschikkingen zouden moeten voorkomen) zit een plafond. Aan beschikkingen zit geen plafond. Al is je gemeente failliet, zijn de ambtenaren ontslagen en is het gemeentehuis verkocht, je zult beschikkingen moeten uitvoeren. Dit heet een open einde regeling. 
In mijn ogen getuigt het van weinig vertrouwen in je eigen coalitie akkoord als je een subsidie plafond hebt. En dat blijkt het geval te zijn, gezien de inbreng van de coalitie partijen in de discussie.
Daarnaast leveren de subsidie plafonds een wreed excuus om organisaties als het Toon Hermans Huis en de Autisme vereniging subsidie te ontzeggen.
Mijn eerste inbreng in de raadsvergadering is terug te zien rond 1:45:00 
 
 
 
De Motie werd verdedigd door Martin Mulder van ONS
MOTIE 2019-07-16q
Onderwerp: Subsidieplafonds 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 
1. het coalitieakkoord nadrukkelijk stuurt op preventie in WMO en Jeugdzorg, zodat zorgkosten binnen de perken worden gehouden; 
2. het college bij het thema 'Subsidieplafonds 2020' van de perspectiefnota de maximale subsidies voorstelt aan de gemeenteraad, 
 
van mening dat 
1. de onder 'overweging' genoemde 2 punten niet in overeenstemming met elkaar zijn, omdat bij preventie 100% de uitgaven op basis van beschikkingen 0 zijn; 
2. er op deze wijze geen congruent beleid gevoerd wordt dat inwoners van de Noordoostpolder maar beperkt helpt; 
3. door het loslaten van de subsidieplafonds het beoogde beleid beter kan worden gerealiseerd, want voorkomen geeft gezondere inwoners en bespaart geld, 
 
draagt het college op 
1. de subsidie-plafonds (in programma 6) af te schaffen en de te verstrekken subsidie slechts afhankelijk te laten zijn van de mate waarin de preventie wordt verbeterd; 
2. dit jaarlijks te evalueren met de raad
https://raad.noordoostpolder.nl/…/Voorjaarsrappor…/fragment3Subsidie plafonds
Het woord preventie staat 7 keer in het coalitie akkoord dat de coalitie van CDA, SGP/CU, PU en VVD vorig jaar presenteerde. Het woord voorkomen zelfs 11 keer.
https://www.noordoostpolder.nl/file/3906/download
 
Voorkomen en preventie worden gezien als een belangrijk instrument om zorg op lange termijn betaalbaar te houden.
Preventie wordt betaald door middel van subsidies. 
Ieder jaar stelt de Gemeenteraad zogenaamde subsidie plafonds vast. Hierin wordt bepaald hoeveel er in het komende jaar maximaal wordt uitgegeven aan preventie.
In totaal wordt er aan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd ongeveer 35 miljoen op jaarbasis uitgegeven in de Noordoostpolder. Hiervan gaat ongeveer 5,5 miljoen op aan subsidie. Grote ontvangers zijn Carrefour (2,5 miljoen) en ZONL (1,6 miljoen). Het andere geld gaat naar zogenaamde beschikkingen. Een beschikking zorgt voor maatwerk ondersteuning.
Hierin zit een tegenstelling. Aan subsidies (die dure beschikkingen zouden moeten voorkomen) zit een plafond. Aan beschikkingen zit geen plafond. Al is je gemeente failliet, zijn de ambtenaren ontslagen en is het gemeentehuis verkocht, je zult beschikkingen moeten uitvoeren. Dit heet een open einde regeling. 
In mijn ogen getuigt het van weinig vertrouwen in je eigen coalitie akkoord als je een subsidie plafond hebt. En dat blijkt het geval te zijn, gezien de inbreng van de coalitie partijen in de discussie.
Daarnaast leveren de subsidie plafonds een wreed excuus om organisaties als het Toon Hermans Huis en de Autisme vereniging subsidie te ontzeggen.
Mijn eerste inbreng in de raadsvergadering is terug te zien rond 1:45:00 
op 
https://raad.noordoostpolder.nl/…/Voorjaarsrappor…/fragment3