...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Teruggave OZB

10-11-2015 11:31

  DE ONS heeft bij de Algemene Beschouwingen op 9 november jl. onderstaande motie ingediend. De ONS fractie wilde de extra OZB gelden uit het WIndmolenpark tereuggevan aan de Bevolking. Samen met de VVD hebben we deze motie ingediend..Het CDA en de CU/SGP en de PU wilden als coalitiepartijen deze motie niet steunen.

 

Onderwerp: teruggave OZB door opbrengst Windmolenpark.
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9-10-2015,
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
- er door het college aan het (voormalig) Ministerie van Ecnomische Zaken in 2009 schriftelijk vier voorwaarden zijn gesteld;
- deze voorwaarden o.a. gaan over het respecteren van gemaakte afspraken, het lokale draagvlak en een participatieregeling;
- aan de afspraak inzake de participatieregeling voor de bevolking 5 jaar na dato geen invulling is gegeven, ondanks de belofte uit het verleden (februari 2009) door het college is gedaan om hieraan actief invulling te geven;
- het windpark al voor een belangrijk deel in 2015 gerealiseerd is; 
- er hogere OZB-ontvangsten als gevolg van een bijgestelde realisatiefasering van de bouw van het Windmolenpark zijn gerealiseerd, ter grootte van 30% van een bedrag van € 933.871,= (notitie college aan ONS)
 
van mening dat
- dit bedrag ter compensatie aan de bewoners in een bepaalde vorm moet worden terugbetaald, zolang de participatieregeling nog niet actief is,
 
draagt het college op:
- Het ‘surplus’ deel van de OZB (over de windmolens die vallen onder de bijgestelde realisatiefasering)  als compensatie aan de bewoners bij de OZB in 2016 terug te geven in de vorm van:
o Verlaging van het voorgenomen OZB tarief
of
o Te investeren in het aan te leggen internet in het buitengebied.
 
en gaat over tot de orde van de dag.