...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Amendement versnelde aanleg WiFi netwerk voor het buitengebied Noordoostpolder door Coalitiepartijen CDA | VVD | PU en CU/SGP tegengehouden.

10-11-2015 11:57

Onderstaand amendement werd door de ONS en de SP ingediend. Het Amendement werd door de coalitiepartijen CDA | CU/SGP | PU en VVD!  niet aangenomen. Die willen wachten tot de aanleg van glasvezel. Dat kan nog wel twee jaar duren. ONS en de SP willen het buitengebied niet zolang laten wachten. Draadloos WiFi kan sowieso alvast worden aangelegd.

A M E N D E M E N T  2015-11-13 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 341978
Onderwerp:Snel Internet in het buitengebied 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 09-11-2015,
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
 1. in het sociaal economisch beleid (pagina 27) wordt gesproken over gebiedspromotie d.m.v. ‘Buitengewoon Noordoostpolder‘ om dit gebied meer op de kaart te zetten; 
 2. in de programmabegroting 2016-2019 het volgende staat aangegeven ‘om kwalitatief goede en representatieve bedrijventerreinen te bereiken: verbeteren van de digitale mogelijkheden op bedrijventerreinenén in het buitengebied’; 
 3. de aanleg van een draadloze internetverbinding op de 5 GHz-band, niet leidt tot ‘gebiedsverkleuring’ en hiermee de eventuele aanlegvan glasvezel niet in de weg staat; 
 4. het plan van de OVG gedragen wordt door LTO, 10-dorpenoverleg en de BAN; 
 5. het proces rondom snel internet al een jaar loopt en de nood onder de ondernemers hoog is; 
 6. inmiddels een andere partij zich op de markt gepresenteerd heeft voor de aanleg van draadloos internet voor een zeer beperkt gebied, 
van mening dat 
 1. met de uitrol van draadloos internet iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet door de noodvraag te negeren, we belanghebbenden/inwoners/bedrijven te kort doen;
 2. Greenet, en daarmee de gemeente, achter het net vist voor de uitrol van draadloos internet voor de gehele Noordoostpolder, wanneer een andere partij er met de ‘krenten in de pap’ vandoor gaat, 
besluit het voorstel als volgt gewijzigdvast te stellen 
 1. Starten met een marktpropositie gericht op marktpartijen die glasvezel aanleggen. 
 2. Indien de marktpropositie leidt tot concrete en bindende aanbiedingen van deze marktpartijen, overgaan tot vraagbundeling. 
 3. Gelijktijdig met de marktpropositie te starten met het realiseren van draadloos internet door Greenet. 
 4. Indien de marktpropositie niet leidt tot concrete aanbiedingen van deze marktpartijen,  overgaan tot realiseren van een draadloze internetverbinding door gefaseerde subsidieverstrekking aan Greenet. 
 5. Voor dit proces een budget van € 250.000 beschikbaar stellen. 
 6. De 3e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen.