...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Bijdrage: ONS heeft zorgen over de jeugdzorg

02-04-2019 10:15

Onderstaand de bijdrage van ONS tijdens de raadsveragdering 1 april

Voorzitter,

Nu het rekenkamerrapport er ligt kunnen we de balans opmaken over de afgelopen periode van 4 jaar.

De ONS fractie heeft behoefte om in te zoomen op een aantal onderdelen want mijn fractie vindt het van belang om te weten hoe dit college aan de hand van de aanbevelingen en conclusies het komende jaar ‘in control’ denkt te zijn.

 1. Allereerst willen wij graag weten van het college wat nu de uiteindelijke visie is van dit college op de jeugdzorg als we lezen  dat u onvoldoende zicht heeft op de doorlooptijden en onvoldoende zicht heeft op de financiële in- en output en hoe zich dat verhoudt tot de te leveren kwaliteit
 2. Wanneer u vindt dat u over onvoldoende sturingsinformatie beschikt.
 3. Ook wil de ONS fractie weten van het college hoe zij de beheersmaatregelen en kostenbeheersing gaat uitvoeren.

Vorige jaar heeft mijn fractie bij monde van Martin Mulder in de cie SLZ bij herhaling cijfers opgevraagd om deze te kunnen toetsen aan de kaders. Want wij als raad krijgen ook een kritische nood van de RKC. Wij zouden te weinig hebben doorgevraagd! Maar de ONS fractie herkent zich niet in dat punt. Dat heeft mijn fractie wel degelijk gedaan, maar het leek trekken aan een dood paard. Ook recentelijk… het contract met Vitree, waarin de Raad kennis wil hebben van de prestatieafspraken zijn niet voorhanden. Al 4 maanden vragen wij erom om te kunnen toetsen of het contract niet alleen past binnen de financiële kaders door de raad gesteld, maar ook om te kijken of we de gewenste kwaliteit daarvoor krijgen en hoe zij omgaan met wachttijden en doorlooptijden. Past dat binnen de norm genoemd in de aanbevelingen die de RKC stelt?

Waaruit mag de raad concluderen dat u nu financieel in control bent, en als u dat dan bent, hoe kan het dat dat het RKC rapport dat ontkent. U onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het RKC -rapport dus hoe verhoudt zich dat met uw visie.

Kunt u de ONS fractie aangeven hoe u de kostenbeheersing gaat monitoren en hoe u die heeft gemonitord? Hoe verklaart zich dan de enorme stijging? En waarom bent u daarmee niet naar de raad gegaan?

Voorzitter,

De ONS fractie constateert vier cruciale punten die 1:1 gerelateerd zijn aan “goed bestuur!’ inzake dossier Jeugdzorg

 1. Kostenbeheersing .m.a.w. ‘financieel in controle zijn”
 2. Het beschikken over hieraan gerelateerde beheersmaatregelen
 3. Het beschikken over voldoende sturingsinformatie
 4. Het zicht hebben op doorlooptijden en wachttijden
 5. En het verantwoordt bewaken op kwaliteit, wachtlijsten en doorlooptijden

Op al deze 5 punten geeft de rekenkamer een onvoldoende. Dat gecombineerd met het onvoldoende informatieverstrekking naar de raad, ondanks ‘brengplicht’ maakt dat deze

wethouder vanavond een goed antwoord moet hebben op de volgende vragen:

 1. Hoe heeft dit op alle vijf de punten zover kunnen komen?
 2. Waarom heeft hij niet eerder de raad geïnformeerd op deze tekortkomingen?
 3. Waarom heeft het college zelf niet het initiatief genomen maar is hier een rekenkamerrapport voor nodig?
 4. Hoe heeft u zelf uw controleinstrumenten op dit moment ingezet.
 5. Wanneer vindt u dat u over voldoende sturingsinformatie beschikt? En waarom heeft u dat dan het afgelopen jaar zelf niet toegepast?

Tenslotte voorzitter

De ONS fractie ziet graag dat de 4 VIA punten worden samengevoegd tot 1 zorgloket/meldpunt per ingaande van 1 januari 2020.

Dit in het kader van:

 1. Het scheppen van een eenduidige werkwijze / loketfunctie
 2. geen verwarring meer schept en de beheersbaarheid op de kosten ten goede komt.
 3. de RKC vraagtekens zet bij de huidige werkwijze

 

Wij komen daartoe met een motie