...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Motie kaderstelling en (financieel)controleren Centrumontwikkeling haalde het niet

05-03-2019 10:48

Een meerderheid van de Raad, op SP, ONS, PvdA en D66 die de Motie van ONS wel steunden, vinden het prima dat ze geen extra controle (financiele)informatie krijgen inzake de ontwikkeling Centrumplannen Emmeloord.

Een meerderheid van de raad vindt dat ze voldoende in control is m.b.t de financiele ontwikkeling van Emmelorod Centrum. Dat terwijl zelfs wethouder (Haagsma PU) niet aan kon geven hoe de financiele barometer ervoor staat.

Betoog fractievoorzitter Berthoo Lammers

Voorzitter, laat ik voorop stellen dat de ONS fractie de centrumplan ontwikkelingen in grote lijnen steunt. Na de aanname van het OPP in 2017 kunnen we eindelijk na 15 jaar echt aan de slag en dat zien we ook gebeuren. Daar mogen we trots op zijn.

Het belangrijkste is dat we als raad een paar zaken hebben vastgesteld.

  • Namelijk een OpenPlanProces met daaruit voortvloeiend: 
  • Het Beeldkwaliteitsplan
  • Het Stedebouwkundigplan
  • De Programmaexploitatie
  • Uitwerkingsagenda

Daarbij vermeldend dat het oude Gvvp en rapport Seinpost (2016) belangrijke onderleggers zijn waarop voornoemde keuzes zijn gemaakt. Rapport Seinpost 2016 wordt door het college als onderlegger gebruikt voor de programmaexploitatie.

MOTIE I

Maar We weten niet:

  • Wat de uiteindelijke financiële consequenties van het handelen van het college zijn. Het enige kader wat de raad heeft meegegeven is….. tot 4 miljoen…. En niet meer. En daarover zei het college in december in de commissie…. Daar mag u dan  in 2027 over oordelen of wat van vinden.

De ONS fractie heeft hier ernstige vraagtekens bij gesteld.
Een raad die kaderstellend is, die controlerend moet zijn, maar pas in 2027 er wat van mag vinden is onaanvaardbaar. ONS wil niet een nieuwe raad en college met mogelijke financiële consequenties opzadelen. Die les hebben we genoeg geleerd.  We moeten tussentijds kunnen monitoren.

Daarbij komt Voorzitter, de raad kan dat niet toestaan want we hebben het rekenkamerrapport “EMMELOORD CENTRUM CENTRAAL,” (ONDERZOEK NAAR DE FINANCIELE BEHEERSING VAN HET CENTRUMPLAN.) En een rekenkameronderzoek Grote Projecten vastgesteld

Ten aanzien van de voorliggende ONS/SP motie KADERSTELLING EN CONTROLE inzake ontwikkeling Emmeloord Centrum lees ik u 2 adviezen voor uit dat het eerste Rekenkamerrapport

1ste advies.

De gemeenteraad wordt aanbevolen de komende jaren scherper/kritischer te zijn op onder- en overschrijdingen op deze (geactualiseerde) raming.

Tevens wordt aanbevolen om heldere afspraken te maken over de tussentijdse meldingsplicht van de projectwethouder aan het college en de gemeenteraad aangaande onder- /overschrijdingen.

Naar de mening van ONS kan dat dus niet achteraf als we de rekening gepresenteerd krijgen.

2de advies 
Aanbevolen wordt om nieuwe projecten in het centrum ten behoeve van de transparantie en eenduidigheid niet meer toe te voegen aan de grondexploitatie van Emmeloord Centrum, maar apart te houden (inclusief de financiering).

Ook rekenkameronderzoek grote projecten is duidelijk

C5. Hoewel raad door het college over grote projecten wordt geïnformeerd, ontbreekt het voor de raad over een overzicht van het projectverloop. Dit bemoeilijkt zijn controlerende rol.

Toelichting: Wij constateren dat het college in de praktijk de grote projecten binnen de gestelde kaders uitvoert en de raad betrekt op momenten dat wijzigingen ten opzichte van deze kaders optreden. Echter, doordat gestructureerde en periodieke voortgangsrapportages ontbreken, kan de raad deze besluitvormingsmomenten niet in een groter geheel plaatsen en schaadt dit de onderlinge relatie. Voor raadsleden ontstaat zodoende het gevoel dat ze geen grip hebben. Dit patroon bemoeilijkt tevens het uitvoeren van de controlerende rol door de raad.

Deze adviezen hebben wij als raad bij de vaststelling van het voornoemde RKC rapporten overgenomen. Door hiermee akkoord te gaan hebben we de kaders als raad t.a.v centrumplan geschept.

We getracht te vertalen naar MOTIE 2019-03-11 Kaderstelling en controle.

 Motie kaderstelling en controleren