...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

OPEN BRIEF AAN ACCOUNTANT VAN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER INZAKE TAXATIE STADSHART

14-09-2016 14:38

Geachte heer Killeen,

Als raadslid van de gemeente Noordoostpolder hebben wij de plicht de Jaarrekening, met als integraal onderdeel daarvan de bijbehorende controleverklaring, te controleren en hierover een oordeel te geven. Met de aan de raad op dinsdag jl. voorgelegde (concept) controleverklaring heb ik op verschillende onderdelen problemen. De redenen voor deze problemen zal ik hieronder puntsgewijs behandelen. In uw controleverklaring schrijft u juist en volledig over zaken geïnformeerd te zijn. Dit betwijfel ik omdat het resulteert in een onjuiste taxatie van het Stadshart en grondexploitatie.

Stadshart.

Dat de Stadshart taxatie is gebaseerd op onjuiste kaders heeft verschillende oorzaken:

  • Het college heeft in 2015 het vigerende bestemmingsplan losgelaten door aan de raad de toezegging te doen dat de bevolking kan kiezen uit drie ontwikkelscenario’s voor het centrum (Stadshart). Deze toezegging is door de raad overgenomen. In geen van de voorgelegde scenario’s is een supermarkt in het Stadshart gepland. Hierdoor is de kaderstelling voor de taxatie niet juist. Voor een taxatie met een supermarkt in het centrum moet eerst een nieuw raadsbesluit genomen worden.
  • Vervolgens wordt er als kaderstelling voor taxatie meegegeven dat er appartementbouw kan plaatsvinden op de CWI locatie. Dit is volgens het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk en zal er eerst een functiewijziging voor deze locatie moeten komen.
  • Volgens het vigerende bestemmingsplan moet de infrastructuur betaald worden uit de GREX van het bestemmingsplan, echter de infrastructuur is al geruime tijd niet meer opgenomen in de GREX (het college schrijft in 2014 aan de raad dat er in de grondexploitatie geen rekening is gehouden met de infrastructuur).

Uit deze punten blijkt dat de kaderstelling voor taxatie onjuist is.

Grondexploitatie.

U schrijft in uw verklaring dat de grondexploitatie een risicovolle balanspost is voor de gemeente.

  • In de jaarrekening en uw controleverklaring vind ik van dit risico weinig terug, het is zelfs zo dat de algemene reserve grondexploitatie verlaagd wordt van € 8,2 mln naar  € 7,2 mln.
  • Op het complex ‘Wellerwaard’ wordt een tussentijdse winstneming toegepast hoewel er nog infrastructuur moet worden aangebracht om het tot een reële waarde te brengen.

Gezien de vrij recente ervaring met de te treffen voorzieningen op verlieslatende plannen en de bevolkingsprognose voor deze gemeente mag verondersteld worden dat de accountant in haar controleverklaring wijst op prudentie aangaande de grondexploitatie.

Gezien deze opmerkingen zult u  begrijpen dat ik deze jaarrekening en controleverklaring niet kan goedkeuren.

Mocht u de (concept) controleverklaring onverkort handhaven dan zullen wij ons als fractie nader beraden hoe verder om te gaan met de door afgegeven verklaring.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de fractie ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers (06 – 533 919 59)

Sacha Werkman

Arjan van de Beek

Bert-Jan Aling