...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Reactie ONS op Collegeprogramma 2018-2022

23-04-2018 00:07

ONS Noordoostpolder

Reactie Coalitieprogramma

 

ALGEMEEN

ONS zou zich als politieke partij Onvoorspelbaar hebben gehandeld en als partij een onjuist mensbeeld hebben.
ONS herkent zich daar absoluut niet in en vindt het onverantwoord en ongefundeerd/ om zonder onderbouwing met feiten en zonder enige kwantitatieve duiding deze terminologie als kwalificatie op te nemen in haar eindreportage. ONS distantieert zich ook voor dat deel van het informatierapport.  Dat wilde ik namens mijn fractie gezegd hebben .

 

Geachte voorzitter van de Raad, Raad en College,

Voor ons ligt het coalitieakkoord.
Een akkoord dat inwoners, ondernemers, de interne organisatie, uitnodigt om vraagstukken op te pakken die de leefbaarheid aangaan.

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen om de “Nieuwe Politiek” voor te zetten.
Het akkoord geeft een richting aan maar geen pasklare oplossingen. Zo schrijven de stellers.  Dat biedt weliswaar ruimte aan de raad maar het ware goed geweest om ook de problemen die op ons afkomen ook goed te benoemen.

Er wordt veel overgelaten aan

…de inwoners

…de ondernemers.

.. samen met de raad… en dat laatste is een boeiend gegeven.

Want voorzitter, de raad stelt de kaders vast.

We verwachten dan ook van dit nieuwe college –omdat er zoveel open einden zijn op de problemen die op ons af komen – dat zij veel voorstellen zal doen die vergezeld zullen gaan van notas die kaderstellend zijn waarover de raad zich kan buigen over de kwantiteit van besluitvorming.

Dat betekent dat we na vanavond niet per definitie een 19 -10 situatie hebben maar dat de raad in zijn geheel ook aan zet blijft en zijn eigen keuzes in de breedte durft te maken waarbij niet de aantal coalitiezetels als startend fundament dient maar dat er politiek bedreven wordt vanuit de gedachte wat goed is voor de samenleving en waarbij er dus ook afwegingen kunnen plaatsvinden die contrair kunnen zijn aan de wensen waarop het college haar beleid wenst uit te voeren.

Ik zou dat namens mijn fractie van harte toejuichen.

 

Voorzitter, breed in den lande zie je de rol van de raad veranderen. Dat vraagt die akkoord ook van de raad.

Mijn fractie kijkt meer uit naar een raad die politiek bedrijft in de vorm van een “een dialoog” dan een “debat”. Met dat laatste is er in deze raad in het verleden weinig succes geboekt. 

Ik vertrouw er dan ook op dat de partijen in deze raad een open dialoog aan gaan waarbij de uitkomsten niet per definitie vooraf afgekaderd zijn. Dat geldt ook bij de toepassing van de omgevingswet die op ons af komt. Voor ons als raad betekent dit een nieuwe veranderende rol. Minder bevoegdheden, meer sturen op hoofdlijnen en meer in dialoog met de samenleving. De raad moet daar wel mee aan de slag.

Ook op zorg wordt na decennia van standaardisering meer maatwerk gevraagd. Dit College kiest ook voor voortzetting van het maatwerk op diverse terreinen en opteert voor het toepassen van maatwerkbudget. Wij juichen dat toe, maar maatwerk kan ook buiten de financiële kaders geraken.

Hoe ver gaan we daarin Hoe ziet het college de toepassing hiervan op jeugdzorg, ouderenzorg, welzijn etc. etc.

Voorzitter

Er is sprake van participatieve democratie. Hoe verhoudt zich dat binnen onze raad met de representatieve democratie. Welke ruimte biedt het college ons hierin en welke rol pakken wij als raad op?

Steeds meer zaken worden op sublokaal niveau geregeld (wijk en dorp en stadsniveau) of in sommige gevallen juist ovenlokaal.  Hoe verhouden wij ons als raad binnen de handreiking die het college doet om samen met de raad, inwoners en ondernemers op te trekken. Dat is ook een vraag die wij ons als kaderstellend en controlerend raadslid aan ons zelf zouden moeten stellen.

Mogelijk kan onze griffier hier een begeleidende rol in betekenen.

Voorzitter

Graag hoor ik dan ook van het CDA hoe zij de rol van de raad het komende jaar ziet.

 

Voorzitter

Toch blijven er problemen over die we niet aan de markt kunnen overlaten maar die actie vragen van dit college.

Denk aan

-Integratieproblematiek te weten op taal.  (Polen hoeven geen taalcursus te volgen terwijl we dat wel vragen van onze nieuwkomers)

-De nog niet gedefinieerde oplossingen om re-integratieproblemen op de arbeidsmarkt te beteugelen.

-Onze positie als Noordoostpolder buiten haar regio. Hoe gaan wij samenwerken in en met de regio.

-Denk daarbij bij de uitvoering van het centrumplan. Wat als het college de mogelijkheid wil benutten om de bestaande afspraken open te breken en wat is dan onze rol hierin. Wat is dan uw rol als coalitiepartij hierin?

- Het inspelen op de komst van de Luchthaven Lelystad en de mogelijkheden die dat onze polder kan bieden.

_hoe gaat dit college invulling geven aan de participatie in het windmolenpark. U had het al beloofd op eind 2017. Nog steeds is het niet rond! Wat gaat u doen.?

-Het anticiperen op de problematieken die gepaard gaan met de vergrijzing van onze bevolking op wonen/zorg etc.

En de grote problematiek va de jeugdzorg en het armoedebeleid.

Dit college wil Maatwerkbudget ter beschikbaar stellen. Enige indicatie wat de kosten daarvan zijn is er niet.

U daagt u zelf uit om mensen die in een armoedesituatie zitten eruit te halen. Wat, en hoe gaat u om met de schulden die mogelijk zijn opgebouwd? Valt dat onder passend organiseren, neemt u die op zich? Kortom waar eindigt de hulp in daden.

 

College u schrijft:

Inwoners moeten worden uitgedaagd.

En ik lees:

“we stimuleren en inspireren inwoners en ondernemers om met nog meer initiatieven te komen, daar denken we graag in mee.”

College waar denkt u aan? Hoe dan? Wat verwacht u?

We passen met verschillende manieren van werken toe bij passend organiseren.

We laten ons graag uitdagen als een groep inwoners denken dat ze een taak beter, goedkoper of efficiënter kunnen uitvoeren.

College waar denkt u aan? Wat verwacht u?

Meer dan 50 miljoen – de helft van onze gemeentelijke begroting – gaat op aan de besteding voor Zorg.

Dat vraagt op alle terreinen verantwoord budgetteren.

46.000 inwoners 53 miljoen per jaar aan zorg. De helft van onze begroting. Een onwaarschijnlijk hoog bedrag. Hoe gaat het college dit beteugelen als u maatwerk wilt blijven leveren als u wilt dat iedereen ook zonder een beschikking zorg moet kunnen krijgen zoals u schrijft op bladzijde

Kortom voorzitter,

We kijken wel met vertrouwen naar dit collegeakkoord, maar zien ook een belangrijkere rol voor de raad weggelegd. Daaraan mee te werken is een uitdaging die wij van harte aangaan.

Dank voor uw aandacht.

Berthoo Lammers,

Fractievoorzitter ONS