...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Schriftelijke vragen Cultuurbedrijf

23-09-2014 14:46

Geacht college,

Naar aanleiding van de laatst gehouden RTG "samenleving" heeft de ONS fractie een aantal vragen.

De heer Leijenaar (dir. Theater) heeft tijdens zijn inspreekbeurt in de RTG aangegeven dat inzake de stukken van het cultuurbedrijf die voor besluitvorming zijn overgelegd aan de Raad de 5% omzet vermelde toename op de diverse onderdelen ongefundeerd is en niet te realiseren is.
Vragen
         
Graag ontvangt de ONS fractie de feitelijke onderbouwing van de gedane aanname van 5% omzettoename per jaar- gelezen hebbende de periode voor de komende 4 jaar. Waarop is deze gebaseerd en waarom
5% voor de Noordoostpolder.
Waarom heeft de kwartiermaker de cijfers niet geactualiseerd?            
Hoe verhoudt deze zich met conclusies uit uw rapport (bevolkingsgroei) uit 2012, bullit

M.a.w. op welke aannames verwacht u de 5% omzet toename als deze niet strookt met het verwachtte inwonerstoename (tot 2027 nml. 1.03%) Welke correlatie is er...of is die er niet? De verwachte bevolkingstoename is 1.03% totaal tot 2017! 

Hoe correleert u dat aan een omzetstijging de komende 4 jaar van 5% per jaar. M.a.w. U doet de aanname dat er 20% meer omzet gemaakt kan worden 4 jaar.
Graag ontvangt de ONS fractie de verbanden die u heeft gelegd waarop u uw aannames (-mede op
data  voor Noordoostpolder- ) heeft onderbouwd.
Graag verneem ik van u welke trendberekenings methodiek u heeft toegepast.

a.      Welke data analysesoftware heeft u gebruikt.
b.      Welke trendlijn heeft u gedefinieerd en op basis van welke brongetallen?
c.      Welke nauwkeurigheidsmeting heeft u op uw data uitgevoerd.

Tijdens de RTG is gesteld dat de gebruikte data 1,5 jaar oud was die voor dit rapport werd gebruikt. Door de
portefeuillehouder wordt/werd dit niet bestrijdt.

Waarom heeft de Portefeuillehouder geen actuele data aangeleverd voor de Raadvergadering van 8 september.? Waarom is de actuele data niet gebruikt? De jaarcijfers 2013 zo(MZ en Theater) zouden toch eveneens een   goede onderlegger moeten zijn? U had immers de cijfers over 2013 reeds in mei jl al in uw bezit!!? De "oude" in het rapport niet betwiste cijfers worden gebruikt bij de omzetcijfers. Hoe vertekent dit de werkelijke cijfers indien deze hoger of lager uitvallen? 

Graag ontvangt de ONS fractie de omzetcijfers van 2008 t/m 2010 van het Theater en MZ in een zelfde schematisch overzicht zo als vermeld in 5% toename tabellen waarin ook de omzetten zijn aangegeven van 2014 t/m 2017/18
Het college heeft gesteld voldoende te hebben aan de 500.000 frictiekosten

Graag ontvangt de ONS fractie de Specificatie van die frictiekosten.  Dat zijn niet de fractiekosten die we gezien hebben maar de berekeningen van die er aan ten grondslag liggen!

Ook ontvangt  de ONS fractie de specificatie van de berekening van extra benodigde 56.000 euro kwartiermakers  kosten. (20 u.p/w tot maart?) Waarom vallen deze kosten niet binnen de algehele eerder verstrekte opdracht? Is er sprake van een verlenging van een eerder verstrekte opdracht of is dit een geheel nieuwe opdracht?

Het college heeft gemeend de (aanname) cijfers van het cultuurbedrijf naar de raad te sturen ter beoordeling en politieke weging. Waarom heeft u deze niet geactualiseerd?

Waarom kon de (principe besluitvorming) niet wachten tot 1 oktober a.s als er actuele data beschikbaar was/is?
Bent u van mening dat de Raad op basis van 1,5 jr oude analysecijfers een gefundeerd en gewogen oordeel kan vormen? Zo ja, waarop baseert u dat?
Heeft u als college niet de plicht om actuele cijfers aan te leveren aan de Raad?
Bent u met de ONS fractie van mening dat altijd de meest actuele data ter besluitvorming moet worden
overgelegd? Zo ja,  waarom zijn de cijfers dan niet geactualiseerd terwijl de portefeuillehouder juist omdat de Portefeuillehouder deze niet uitgevoerde actualisatie in het debat in de RTG voorafgaand aan de
Raad (h)erkende.

Namens de ONS fractie
Berthoo Lammers