...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Schriftelijke vragen / antwoorden onderhoud rotondes Noordoostpolder

25-11-2014 13:51

Inleiding/aanleiding:

De fractie van ONS Noordoostpolder i.s.m. CDA heeft tijdens
de raad van 23 juni 2011 een motie bespreekbaar gemaakt die de sponsoring van
rotondes betrof. De wethouder vond deze motie een goed idee en zegde toe de
motie integraal over te nemen. Om die reden werd de motie niet in stemming
gebracht. Het dictum van de motie luidde toen als volgt:

-        
te onderzoeken of de gemeentelijke rotondes aan derden kunnen worden verhuurd, waarbij de
huurders onder strikte voorwaarden de rotondes kunnen inrichten en onderhouden
(Beeldkwaliteit plan) en waarbij de veiligheid van het verkeer voorop dient te
staan;

-        
het onderzoek van Dronten hierbij als uitgangspunt te nemen (kostenbesparend);

-        
een voorstel uit te werken en dit aan de gemeenteraad doen toekomen voor 1 oktober
2011. Deze in de beleidsplanning te activeren en voor de Najaarsrapportage van
een begrotingsvoorstel te voorzien;

De fractie van ONS heeft één week geleden op verschillende
rotondes binnen de Noordoostpolder reclame gezien van het bedrijf RotondeReclame.nl
alsmede andere adverterende bedrijven.

Vragen 

1.   
Is de samenwerking met RotondeReclame.nl het gevolg
van de overgenomen motie van ONS en CDA van juni 2011? Ja

Zo ja,

-         
Wat is de doelstelling van de samenwerking?

-         
Dat de rotondes worden ingericht zodat het een visitiekaart is van de gemeente
Noordoostpolder. Bijkomende doelstelling is de bezuiniging. De gemeente draagt
niet bij aan de kosten voor aanleg en onderhoud.

-         
Kan het proces uit/toegelicht worden hoe het traject is verlopen. Kan aangegeven worden waarom er zo lang mee is gewacht?

-         
Het contract met de Rotondespecialist is getekend op 06-12-2011.

Het is aan de Rotondespecialist om sponsoren te zoeken om een rotonde in te
richten. De rotonde aan de Urkerweg is aangelegd in maart 2012. De rotonde aan
de Marknesseweg is aangelegd in juni 2012.

-         
Kan aangegeven worden wat de verdienmodus is van deze samenwerking? Kost het de gemeente geld? Worden de
rotondes nu kostenneutraal voor de gemeente bijgehouden?

-         
De verdienmodus is dat de rotondes zijn ingericht wat de gemeente niet zou doen.
De gemeente zou de rotondes inrichten met gazon. De rotondes worden dus
kostenneutraal onderhouden.

-         
Bespaart dit de gemeente geld? Welke verplichtingen zijn er aan beide kanten?

-         
Ten opzichte van gras is de besparing 155 euro per jaar. De rotondespecialist is
verplicht de rotonde in te richten en te onderhouden. De gemeente Noordoostpolder
is verplicht toezicht te houden op de rotondes. Is het onderhoud niet op niveau
dan kan de gemeente ingrijpen.

-         
Gaat RotondeReclame.nl nu alle rotondes binnen Noordoostpolder van reclame voorzien?

-         
Dit  geldt alleen voor de huidige 2 gemeentelijke rotondes. Alle andere rotondes zijn van de provincie.

Zo nee,

-         
wat is het effect van de overgenomen motie die door het college ten uitvoer is gebracht?

-         
Zie voorgaande beantwoording.

Antwoord: