...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Sociaal Domein, begroting 2019 | Moties ONS maken verschil

14-11-2018 13:32

EMMELOORD – 13-11-2018 (Martin Mulder, burgerraadslid Commissie Samenlevingszaken)

Bij de behandeling van de begroting van de gemeente op maandag 12 november kwam een aantal moties van ONS in stemming. Twee moties werden door de raad aangenomen: de verhoging van het mantelzorgcompliment en die over de verhoging van de arbeidsparticipatie.

De motie over het mantelzorgcompliment kreeg ook aandacht in De Stentor en De Noordoostpolder. Grote delen van het sociaal domein worden ingevuld door vrijwilligers en mantelzorgers. Ook in de gemeentebegroting is dit goed te merken. Mantelzorgers zijn belangrijk in het leven van mensen die hieraan behoefte hebben. Om de waardering voor al die mensen die mantelzorg verlenen tot uitdrukking te brengen, is het van belang dat deze helden ieder jaar in het zonnetje worden gezet. De verhoging van het mantelzorgcompliment van € 60 naar € 150 kan daaraan bijdragen.

De motie over inburgeren haalde helaas geen meerderheid in de gemeenteraad. Deze motie ging over het verhogen van het resultaat dat wordt behaald bij de inburgering van statushouders. Momenteel is dit resultaat bedroevend laag. Vanaf 2020 komt dit proces van het rijk naar de gemeente en met de motie probeerde ONS al in 2019 een start te maken om het resultaat te verhogen. Dit met de gedachte dat als er iets slecht gaat je actief aan verbetering moet werken en niet moet wachten tot de taak officieel bij jou terecht komt. Hierbij zijn zowel de statushouders als de mensen die deze in hun gemeenschap ontvangen winnaars. Door de afwijzing van de motie moeten we helaas nog minstens een jaar langer wachten op verbetering.

De motie over arbeidsparticipatie haalde het gelukkig wel. Enige uitleg hierbij. Als je niet in aanmerking komt voor WW of een andere uitkering, dan krijg je een bijstandsuitkering. De bijstand wordt op gemeenteniveau geregeld. In de Noordoostpolder zaten per eind 2017 927 mensen in de bijstand.

Bij aanvang van de bijstandsuitkering kan de gemeente twee kanten met je op: je komt bij de WerkCorporatie (hierover zullen we een andere keer verder gaan) terecht en wordt uitgeleend aan (buitengewone) werkgevers met behoud van uitkering. De andere groep uitkeringsgerechtigden (het criterium is een afstand van meer dan twee jaar tot de arbeidsmarkt) wordt door de participatieafdeling van de gemeente beheerd. Grofweg 50% van de bijstandsgerechtigden valt in deze categorie. De totale kosten van het beheer van de bijstand (dus niet de uitkeringen zelf) bedragen 2.5 miljoen Euro
Die groep bijstandsgerechtigden is heel divers het zijn mensen die bijvoorbeeld een grote 24 uurs zorgtaak hebben voor zieke partners of kinderen, mensen die niet over de competenties of mogelijkheden beschikken om betaalde arbeid uit te voeren en een groep die domweg niet aan de slag komt door andere redenen.

De aangenomen motie geeft het college de opdracht om de soorten te bepalen en een passende behandeling te definiëren. In de luwte als het nodig is (voor mensen die een grote zorgtaak hebben bijvoorbeeld) of juist met een extra inspanning als dit kan gaan leiden tot betaald werk. Hiermee wordt het geld dat aan beheer besteed wordt hopelijk beter ingezet.

 

Tenslotte werd een amendement (een aanpassing op de begroting) over eenzaamheid helaas verworpen. Hier probeerde ONS het college van B&W de opdracht te geven om te zorgen voor een actiever beleid ter voorkoming van eenzaamheid op de volgende gebieden: vervoer, maatschappelijke activiteiten en dagbesteding. Alhoewel de motie het niet haalde, leidde dit onderwerp gelukkig wel tot een goede discussie. De gemeenteraad is er van doordrongen dat er echt iets moet gebeuren met betrekking tot dit onderwerp. ONS zal dit onderwerp zeker niet loslaten!