...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS aan debat cultuurbedrijf

15-09-2014 00:00

Voorzitter,
Al meer dan 4 jaar zijn we bezig met het cultuurbedrijf. Er moet een fusie komen tussen MZ, Theater en parallel hieraan loopt het proces Schokland. Daarover is de fractie het eens. Maar terugkijkend hebben we voor het cultuurplein in het verleden meer dan 200.000 euro aan voorbereiding uitgegeven zonder resultaat. Nu staat het cultuurbedrijf voor de deur. Totale kosten zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 600.000,=  aan PR kosten. Praterijen en Rapporten.

Om dit in goede banen te leiden is een kwartiermaker aangesteld die op jaarbasis meer verdiend dan de afgesproken burgemeestersnorm en dat voor 20 uur per week! Dat hadden we niet afgesproken!

In het thans voorliggende voorstel waarover u straks gaat beslissen zijn de getallen onjuist, en niet actueel. De ONS fractie mag en kan daar dus niet als controlerende fractie niet over beslissen. De financiële kaders zijn onzeker!

De interne organisatie, de directies van het Theater en MZ zijn niet in staat gebleken een eenvoudige fusie uit te voeren die leidt tot verzelfstandiging. Te streven naar efficiëntie is nobel, maar als er werkelijk geloof is in deze operatie dan hadden beide directies het al lang zelf opgelost.

Als bedrijven gaan samenvoegen dan zien ze ook maar één gewin. Het verkoopproduct en daaraan is het personeel ondergeschikt. Maar in deze softe sector hoor ik de kwartiermaker nog zeggen: "het heeft lang geduurd dat ik alle neuzen dezelfde kant op kreeg".
Voorzitter, het uitgangspunt is en was verkeerd.

De eerste vraag had moeten zijn: "kunnen we wat voor elkaar betekenen?", 
De 2de: "willen we dat uitvoeren?"en de 3de  "hoe doen we dat".
Daar is geen kwartiermaker voor nodig.

Welke garanties krijgen we voor de zakelijkheid die moet worden getoond als ze verzelfstandigd zijn. Met de 2 miljoen subsidie die ze jaarlijks krijgen kun je toch niet echt spreken van een verzelfstandiging. Om e.e.a. kracht bij te zetten wil het college een klankbordgroep instellen aan het einde van de rit om het miljoenen kostende  huisvestingsvraagstuk te bespreken. Een onbegrijpelijke vraagstelling in deze fase.


Voorzitter,
Om dit bestuurlijk te leiden is daadkracht moed, kennis en niet onbelangrijk een strakke en goede leiding nodig. Voor de ONS fractie is pijnlijk duidelijk geworden hoe het college zich op dit dossier openbaart. Tijdens de voorlaatste RTG ontbrak het de portefeuillehouder aan presentatie en communicatie naar de commissie terwijl de nieuwbouw-miljoenen in een powerpoint presentatie over de tafel vlogen.  Inclusief tekeningen hoe het er uit zou gaan zien!

Tijdens de laatste RTG was het buitengewoon gênant een onmachtige portefeuillehouder te zien struikelen over nietszeggende holle citaten zoals: "ze zijn er helemaal klaar voor, ,"we moeten het nu doen", "de tijd is er rijp voor" en "ze willen graag samenwerken".

Dossierkennis, vertrouwen en leidinggevende daadkracht was helaas ver te zoeken en dat baat onze fractie grote zorgen.

Als de directeur van het theater ook nog zegt dat de cijfers 1,5 jaar oud zijn, niet actueel en de 5% omzetstijging per jaar ongefundeerd en niet waar te maken is wordt het wel heel gênant. De Raad neemt vandaag op basis van onjuiste cijfers een principebesluit.
Welke competentie heeft het college zichzelf toebedacht i.c. de portefeuillehouder op dit dossier?
Voorzitter, de fractie van ONS doet een beroep op de voorzitter van de raad. Zij dient te zorgen samen met de gemeentesecretaris dat de stukken die aan de raad worden overgelegd en aan besluitvorming worden voorgedragen juist zijn! Dat is nu niet het geval en u dient daarom van uw bevoegdheid gebruik te maken om dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen. U weet dat ook principebesluiten niet op onjuiste cijfers en aannames kunnen worden gedaan.

Voorzitter, tenslotte,
- Dat deze twee organisaties samengaan is in het kader van bezuinigingen evident.
- Dat  deze twee organisaties elkanders product beter kunnen inzetten is eveneens evident.
- Dat dit met de frictiekosten meer dan 1 miljoen gaat kosten is onaanvaardbaar.
- Dat dit nog 6 maanden moet doorlopen en daarvoor 56.000 voor een kwartiermaker kwijt zijn is onaanvaardbaar. Kunnen we dan helemaal niets zelf meer in de Polder?
- ONS vreest dat kunst en cultuur straks niet voor iedereen in de Noordoostpolder beschikbaar zal zijn in verband met mogelijke verhoging van de tarieven.

Voorzitter,
ONS is in principe vóór een samenwerking van het theater en het Muzisch Centrum maar zònder Schokland. Schokland is een werelderfgoed en dit past niet in het Cultuurbedrijf. Wij stellen voor dat de eerstgenoemde partijen de komende 2 jaar eerst bewijzen samen te kunnen werken zonder daadwerkelijke samenvoeging in een Cultuurbedrijf. Daarnaast stelt de ONS fractie voor de verantwoordelijkheid op dit dossier over te dragen aan diegene die wel de materie beheerst en de bestuurlijke kracht en leiderschap heeft en komt daartoe met een motie.


Berthoo Lammers

Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder