...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vragen ONS inzake de financiële aspecten van het armoedebeleid.

13-10-2017 18:46
INLEIDING
 
Op 25 september 2017 presenteerde u de Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot deze agenda.
 
 
Het Beleidsplan Minimabeleid 2015-2018 komt tot een einde en in samenspraak met allerlei partners wordt een nieuw plan ontwikkeld. De fractie van ONS juicht dit initiatief toe. Ten einde een afweging te maken met betrekking tot de beleidswijzigingen en de resultaten waartoe dit leidt onderzochten wij de jaarstukken over 2016. Wij troffen daar de volgende informatie aan:
 
We willen dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk voor de
bestrijding van armoede aan dat doel wordt besteed. Als inkomensgrens voor
regelingen gaan we uit van 110% van het minimumloon. Verruiming van deze grens is
te overwegen als er financiële ruimte voor is.
 
 Inkomensondersteuning voor financieel kwetsbare groepen
a. Door ontwikkelen en actualiseren van financiële regelingen voor minima, waaronder:
bijzondere bijstand;
forfait vergoeding meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten;
collectieve zorgverzekering;
maaltijdstrippenkaart
 
Collectieve zorgverzekering is met ingang van 1 januari 2016 beëindigd. De overige
regelingen voor minima worden uitgevoerd zoals voorzien. Actualisering van
beleidsregels bijzondere bijstand is continu proces.
Evaluatie van het minimabeleid is vertraagd. Het eerste deel van de evaluatie, de
armoedemonitor – 2e vervolgmeting, is uitgevoerd.
 
Concreet geeft u aan dat het minimabeleid in 2016 uit de volgende zaken bestaat
 
VRAAGSTELLING
 
Als de raad een afweging wil maken tussen het huidige beleid en het voorgenomen beleid is het van belang wat meer details te weten over de huidige besteding. Nu stopt de kennis van de raad bij de detaillering die in de jaarstukken 2016 wordt gegeven:
 
Bevorderen van participatie van inwoners (en hun kinderen) met een laag inkomen € 3.524.711
Inkomensondersteuning voor financieel kwetsbare groepen € 1.020.747
Bevordering participatie vreemdelingen en etnisch-culturele minderheden € 230.577
 
Het zou de raad helpen de detaillering van deze posten onder minimabeleid te weten. Hier iets specifieker in: wat is er gedaan. hoeveel mensen zijn hiermee geholpen?
 
Daarnaast is het interessant om uw visie over het volgende te horen: In 2016 is de collectieve verzekering voor mensen die in een bijstandsuitkering zitten komen te vervallen. Deze was tot en met 2015 als dienst te verkrijgen. De kosten tbv de participatie (onderdeel 1) stijgen desondanks in 2016 met ongeveer € 500.000. Oprechte vraag is of dit samenhangt.
 
 
Namens de ONS fractie 
Berthoo Lammers Geacht college,
 
De ONS fractie heeft een aantal vragen inzake de financiële aspecten van het armoedebeleid.
 
 
INLEIDING
 
Op 25 september 2017 presenteerde u de Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot deze agenda.
Het Beleidsplan Minimabeleid 2015-2018 komt tot een einde en in samenspraak met allerlei partners wordt een nieuw plan ontwikkeld. De fractie van ONS juicht dit initiatief toe.
Ten einde een afweging te maken met betrekking tot de beleidswijzigingen en de resultaten waartoe dit leidt onderzochten wij de jaarstukken over 2016. Wij troffen daar de volgende informatie aan:
 
We willen dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk voor de
bestrijding van armoede aan dat doel wordt besteed. Als inkomensgrens voor
regelingen gaan we uit van 110% van het minimumloon. Verruiming van deze grens is
te overwegen als er financiële ruimte voor is.
 
 Inkomensondersteuning voor financieel kwetsbare groepen
a. Door ontwikkelen en actualiseren van financiële regelingen voor minima, waaronder:
bijzondere bijstand;
forfait vergoeding meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten;
collectieve zorgverzekering;
maaltijdstrippenkaart
 
Collectieve zorgverzekering is met ingang van 1 januari 2016 beëindigd. De overige
regelingen voor minima worden uitgevoerd zoals voorzien. Actualisering van
beleidsregels bijzondere bijstand is continu proces.
Evaluatie van het minimabeleid is vertraagd. Het eerste deel van de evaluatie, de
armoedemonitor – 2e vervolgmeting, is uitgevoerd.
 
 
Concreet geeft u aan dat het minimabeleid in 2016 uit de volgende zaken bestaat
 
 
 
VRAAGSTELLING
 
Als de raad een afweging wil maken tussen het huidige beleid en het voorgenomen beleid is het van belang wat meer details te weten over de huidige besteding. Nu stopt de kennis van de raad bij de detaillering die in de jaarstukken 2016 wordt gegeven:
 
Bevorderen van participatie van inwoners (en hun kinderen) met een laag inkomen € 3.524.711
Inkomensondersteuning voor financieel kwetsbare groepen € 1.020.747
Bevordering participatie vreemdelingen en etnisch-culturele minderheden € 230.577
 
Het zou de raad helpen de detaillering van deze posten onder minimabeleid te weten. Hier iets specifieker in: wat is er gedaan. hoeveel mensen zijn hiermee geholpen?
 
Daarnaast is het interessant om uw visie over het volgende te horen: In 2016 is de collectieve verzekering voor mensen die in een bijstandsuitkering zitten komen te vervallen. Deze was tot en met 2015 als dienst te verkrijgen. De kosten tbv de participatie (onderdeel 1) stijgen desondanks in 2016 met ongeveer € 500.000. Oprechte vraag is of dit samenhangt.
 
 
Namens de ONS fractie 
Berthoo Lammers