...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS aan debat perspectiefnota

15-09-2014 00:00

Algemeen,

Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota, een nota die kan worden gezien als het belangrijkste moment van de begrotingscyclus. Hierin stellen wij vandaag de concrete uitwerking van het collegeprogramma

vast. In deze perspectiefnota, staan ook nieuwe plannen van het College. Maar het college geeft niet overal aan wat deze plannen gaan kosten de komende van vier jaar. We spreken dan ook de wens
uit dat volgende perspectiefnota helderder en concreter is dan de nu voorliggende.

Imago

Voorzitter,

De problematiek over de Centrumplannenhebben de Politiek geen goed gedaan. Nieuwe politieke termen als zijnde "niet coalitiepartijen" i.p.v. "oppositiepartijen" geven een andere "ton qui fait la musique". Het ingestelde BOT overleg is, wat de ONS fractie betreft, is een prima vertaling van nieuwe lokale politiek.

Economie

De ONS fractie vindt, binnen de bestaande economische positie waarin wij verkeren, dat acquisitie en marketing van onzeproducten naar buiten onze grens van belang zijn. De imago positie van de Noordoostpolder is niet verbeterd is onze indruk. Over het Spin-off effect van windmolenpark wordt al geruime tijd gesproken. Welke spin-offs kunnen wij verwachten? Gaat het college dit product nu ook flink onder de aandacht brengen in tegenstelling van wat het college nu heeft laten zien. We zijn benieuwd hoe het college deze ontwikkelingen ziet. Verheugd is ONS dan ook dat er de komende CIE vergadering
een debat kan plaatsvinden over de positionering van onze Polder in de regio en nationaal, met de nota recreatie & toerisme nota als onderlegger.

Zorg

De 3D problematiek komt op ons af. De contractafspraken op de diverse zorg-taakvelden moeten klaar zijn voor 1 januari 2015? Graag horen we van het college of dit reëel is. Wie vanmorgen naar de nationale radiozender heeft geluisterd vernam dat er voor "Moeder & Kindzorg" blinde vlekken op de kaart van Nederland ontstaan. De Noordoostpolder werd hier expliciet in genoemd. Benieuwt hoe en op welke wijze het College de invulling van de 2de lijns (ziekenhuiszorg) zorg mede op dat punt ziet op dit moment.

Bestuurlijke vernieuwing

Voorzitter t.a.v. de bestuurlijke herindeling,... die van tafel lijkt te zijn. We moeten waakzaam blijven dat het niet als een een brand doorwoedt en wij plotsklaps via de achterdeur weer de confrontatie aan moeten gaan. We blijven hameren om de contacten met randgemeenten te versterken op gebruik van wederzijdse diensten, projectervaringen etc. Zorg dat u klaar bent als het vraagstuk 100.000 plus gemeente op uw af komt. Een position paper blijft de aandacht houden van de ONS fractie.

Eigen kracht

Een ander punt van aandacht, voorzitter:Bent u bereidt tot intensivering van kennisgebruik en daarmee mogelijk externe kostbare inhuur een halt toe te kunnen roepen. We moeten veel meer kunnen in eigen huis. € 3 miljoen aan externe inhuur is bijna 300.000 euro per maand. Een waanzinnig hoog bedrag.

Voorzitter, Tenslotte kort

Bezuinigingen

De bezuinigingen in onze gemeente zullen voelbaar zijn, voor zover onze inwoners dat al niet merken. De raad zal niet alleen moeten toezien op juiste bestedingen en investeringen maar ook op financieel langlopende processen. Er zijn hoge schulden gemaakt (blz. 27).  Met name deze liquiditeitspositie is een punt waarover wij ons grote zorgen maken: Er wordt gesteld dat er rekening is gehouden met een leningenportefeuille van € 20 mln. tegen een rente van 3,5% (was 4%). (19/49) Echter, volgens de Wet BVV kan een aanpassing van de rente niet eerder plaatsvinden dan nadat de Raad en het College zich hierover  hebben uitgesproken. Hoe ziet het college dit proces? Krijgen wij als raad nog de mogelijkheid om ons hierover uit te spreken? Wij nemen aan van wel. 

Aflossingen

Ook de Reserve IJsselmeerzieken-huizen: Hoe  groot is de kans dat er betaald wordt? Is er al op afgelost zoals het college eerder wel inschatte? Het risico op niet terugbetalen wordt nu begrepen in de algemene (risico)reserve. Maar wanneer worden er stappen ondernomen om de lening op te eisen? Het is een lening van acht jaar oud! Juist in deze tijd kunnen wij die € 2,4 miljoen goed gebruiken. Ook op E269 -Onderhoud wegen N50- wordt er geadviseerd deze reserve te opheffen, maar er wordt geen bestemming gegeven aan het bedrag van € 420.000 die nu in de reserve zit. Is dit allemaal wel verstandig?

Voorzitter, graag een inhoudelijke reactie hoe u politiek om gaat met de liquiditeitspositie? Welke maatregelen heeft u of gaat u treffen. Welke maatregelen treft u om uw schuldpositie die de komende
jaren oploopt te doen keren. (blz 21). Kortom voorzitter, in het najaar we verwachten met de begroting heldere en duidelijke financiële voorstellen die  het tij doen keren.

Graag uw reactie

Namens
de fractie ONS Noordoostpolder

Sacha
Werkman