...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

2018-2022-ONS Kieswijzer Statements

Als eerste leest u de stelling
Dan de mening van ONS Noordoostpolder

Tenslotte de motivering hoe ONS Noordoostpolder tot haar statement komt.

Als gemeente de nieuwbouw van het cultuurbedrijf (theater en Muzisch Centrum) bekostigen

(Helemaal oneens)

De investering in nieuwbouw gaat rond de 10 miljoen euro kosten. ONS vindt deze investering onverantwoord hoog. De huidige accommodatie voldoet prima voor de gemeente Noordoostpolder (45.000 inwoners) Renovatie komt eerst.

Gemeente fossielvrij in 2040 in plaats van 2050

(helemaal oneens)

Een 'goedkope onzinstelling' voor de bühne! Natuurlijk wil ook ONS  een 'groene en duurzame' Noordoostpolder, maar het is de Nationale en Europese overheid die hier leidend moet zijn.

Geen grootschalige zonneweiden op landbouwgrond toestaan

(helemaal oneens)

De aanleg van zonneweiden op landbouwgrond is een zaak van particulier initiatief. ONS staat hier niet afwijzend tegenover, maar zal dit niet subsidiëren/stimuleren.

Landbouw gebied opgeven voor natuur

(grotendeels mee eens)

ONS wil bevorderen dat er meer wordt geïnvesteerd in bloeiende akkerranden voor flora en fauna. ONS wil hiervoor beleid ontwikkelen. Hiermee versterken we het 'groener' aanzien van de Noordoostpolder.

Wat kies je? Om de begroting sluitend te krijgen:

(ONS: Bezuinigen)

De burger heeft al genoeg lastenverhogingen moeten incasseren. ONS wil eerst verspilling van de overheid tegengaan, zoals subsidiëring van integratie belemmerende initiatieven. Geen kostenverslindende projecten meer. (Emmeloord Centrum € 23,8 miljoen)

Mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie laten leveren.

(Helemaal eens)

Het is goed voor de mensen zelf om deel te nemen aan de samenleving en aan het arbeidsproces. De uitkering is bedoeld om mensen "tijdelijk bij te staan".  Sterker toezien op "wie werken kán, werken moét".

Als gemeente meer geld voor armoedebestrijding uittrekken dan de landelijke norm

(Helemaal oneens)

Nee, ONS wil de armoede anders bestrijden.
Wijzigen van inkomensondersteuning, kwijtscheldingsregeling en schuldhulpverlening. Toepassen van meer maatwerk in armoedebestrijding.

Meer gemeentelijk geld investeren in wijkverpleging

(Helemaal eens)

Snoeien in managementlagen in de zorg/overheid. ONS wil  particuliere (zorg)initiatieven stimuleren waardoor meer maatwerk mogelijk is tegen lagere kosten. Daardoor kan er meer zorg worden geleverd.

De Poldertoren verkopen

(Grotendeels mee oneens)

Nee, in principe niet. De Poldertoren is het herkenningspunt van onze Polder en van grote cultuur/historische waarde. ONS wil in de Poldertoren Cultuur/Maatschappelijke functies met een terugkeer van de VVV en een betaalbaar restaurant.

Als gemeente geld investeren in de komst van de maritieme servicehaven bij Urk

(Grotendeels mee eens)

ONS vindt dat naar verhouding het economisch voordeel voor de Noordoostpolder duidelijk moet worden gemaakt. ONS vindt de vraag niet geheel relevant omdat het project al door de Provincie in gang is gezet.

Schoolzwemmen bekostigen met gemeentelijk geld

(Helemaal mee eens)

Eens! ONS wil invoering van verplicht schoolzwemmen binnen de reguliere schooluren. Subsidiëring van gescheiden schoolzwemmen is onwenselijk.

Het aantal koopzondagen uitbreiden

(Helemaal mee eens)

ONS vindt dat de ondernemers zelf hun eigen keuzes hierin mogen maken.

Coffeeshops in de gemeente toestaan

(Helemaal mee oneens)

ONS zal zich blijven verzetten tegen de komst van een Coffeeshop zolang er geen duidelijk landelijk beleid is en er nog steeds gebruikers van softdrugs in de harddrugs terechtkomen met alle ernstige gevolgen van dien.

Bindende referenda organiseren bij grote projecten

(Helemaal eens)

Al in 2012 wilde de bevolking (68.7%) geen bebouwing op de Deel (burgerenquête o.a. ONS). Het negeren van deze burgerwens heeft ons € 23.8 miljoen gekost. De stem van de bevolking moet dus worden gehoord.

Vuurwerkverbod invoeren

(Helemaal mee oneens)

ONS geeft de voorkeur aan een locatie  (bijv.  De Deel) voor één grote vuurwerkshow. Dit voorkomt veel individuele overlast. ONS wil geen expliciet verbod op individueel vuurwerk maar een strengere handhaving op overlast.

Permanente camerabewaking invoeren in risicogebieden

(Helemaal eens)

Prima! ONS is voor een veilige samenleving en een streng handhavingsbeleid. Camerabeveiliging draagt hieraan bij.

Wat kies je voor openbaar vervoer naar de dorpen?

(Helemaal eens)

ONS wil inzetten op en investeren in een betaalbaar vervoersproject ondersteund door vrijwilligers. Goed openbaar vervoer is van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Fietssnelwegen aanleggen naar het centrum van Emmeloord

(Helemaal oneens)

ONS geeft de voorkeur aan 'vrijliggende' fietspaden op de toegangswegen naar het centrum (Bijv. Europalaan, Koningin Julianastraat) ter verhoging van de veiligheid van alle deelnemers aan het verkeer.

Regels voor vrijkomende erven in het buitengebied loslaten

(Helemaal eens)

Het buitengebied moet economisch gezond blijven en niet verpauperen. Daarvoor moet een gedegen beleid worden ontwikkeld, maar wel met kaders die ervoor zorgen dat onze cultuur-historische (vooral de architectonische) identiteit gewaarborgd blijft.

Busstation verplaatsen

(Grotendeels eens)

ONS vindt verplaatsing alleen wenselijk indien het aansluit op de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum. Verplaatsing naar de Oostkant van het Centrum ter versterking van de economische kracht van de Lange Nering Oost heeft dan onze voorkeur.

Grootschalige huisvesting van seizoenarbeiders toestaan in het buitengebied

(Grotendeels eens)

ONS vindt goede opvang van arbeidsmigranten van belang.
Verspreiding over de dorpen komt de cohesie helaas niet ten goede. Zolang daar geen beleid op ontwikkeld is, is centralisatie in het buitengebied de oplossing. Meer onderzoek is wenselijk.

 

Lagere grondprijs hanteren voor groepen inwoners die samen huizen willen laten bouwen (CPO)

(Grotendeels oneens)

Alleen als er sprake is van het bouwen van 'levensloopbestendige' woningen en/of   'kangoeroewoningen' (meer generaties onder één dak)
Doel: meer 'zorg voor elkaar' en meer generatieoverstijgende zorg. Geen verlaging voor speculatieve doeleinden.

Geen woningbouw plegen in Wellerwaard

(Grotendeels eens)

Limiteren, gezien de slechte verkopen. Bestaande afspraken met potentiële kopers respecteren.
ONS is voor de bouw van landgoederen mits deze voldoen aan het beeldkwaliteitsplan (geen wildgroei).

Gemeentelijke subsidie beschikbaar stellen voor verduurzaming van woningen

(Helemaal oneens)

Het kan niet zo zijn dat er een grote aanslag wordt gepleegd op de gemeentelijk begroting om duurzaamheidsprojecten van particulieren te financieren. Dit komt uiteindelijk altijd ten laste van de burgers die hier geen mogelijkheid toe hebben.

Wat kies je voor de uitvoering van het Centrumplan? De gemeente:

(ONS: Komt samen met inwoners tot aanpassing)

ONS wil elke fundamentele wijziging die afwijkt van de uitvoering van het Open Plan Proces (OPP) voorleggen aan de bevolking.  Grote financiële afwijkingen die ten laste komen van de burgers en niet overeenkomen met het OPP moeten worden voorgelegd.