...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Raadslid wordeN

Formele vereisten
Om tot raadslid te worden gekozen, dient een belangstellende kandidaat aan een aantal voorwaarden te voldoen. U moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wenst u als raadslid te worden geïnstalleerd dan moet u wonen in de gemeente waar u raadslid wordt. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet u minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.
 
Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap zijn raadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kunt u niet als ambtenaar zijn aangesteld door het gemeentebestuur waarvan u zelf als raadslid deel uitmaakt.
 
Praktische aanpak
De meest voorkomende route om raadslid te worden is lid worden van een lokale of landelijke politieke partij. U neemt contact op met de plaatselijke afdeling van deze politieke partij. U draagt zichzelf voor als kandidaat zodat u op de kieslijst geplaatst kan worden. Iedere partij heeft zijn eigen methode voor het vaststellen van de kieslijst en het bepalen van de volgorde. Dit kunt u navragen en dus op voorbereiden. Hoe hoger u op de kieslijst staat, des te groter is de kans dat u direct wordt gekozen als raadslid. Een kieslijst heeft namelijk verkiesbare en onverkiesbare plaatsen.
 
Mogelijk is ook dat u met een groep gelijkgezinde inwoners uit uw gemeente zich aanmeldt als een lijst die mee wil doen aan de raadsverkiezingen en gezamenlijk een kieslijst indient. Het kan ook betekenen dat u samen een vereniging of stichting begint, leden zoekt, een verkiezingsprogramma schrijft en een kieslijst opstelt. Een politieke partij die vervolgens aan de verkiezingen wil deelnemen, moet nog een paar stappen zetten. Een nieuwe landelijke partij moet haar naam laten inschrijven bij de kiesraad. De kiesraad is een orgaan van zeven door de kroon benoemde leden dat de minister van binnenlandse zaken en het parlement adviezen geeft over de uitvoeringstechnische zaken rond verkiezingen en het kiesrecht. Voordat de naam opgenomen wordt in het register van politieke groeperingen zal de kiesraad de nieuwe partij om bewijzen vragen dat zij een geregistreerde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is. Ook moet zij aangeven wie namens de partij mag optreden (een gemachtigde en een plaatsvervanger). Een lokale partij dient haar naam te registreren bij het hoofdstembureau van de gemeente. Het huufdstembureau valt meestal onder de afdeling Burgerzaken. Wanneer u niet op tijd bent met de registratie van de naam van de politieke partij kunt u ook als lijst deelnemen.
Voor meer informatie daarover, zie procedure van kandidaatstelling.
 
Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij worden gescreend op hun (politieke) verleden en of zij voldoen aan de eisen van integriteit, zie:
 
Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang
Vuistregels voor een integere kandidaatstelling
Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv
Drievoudige check op verleden kandidaat-raadslid
Vraag kandidaat-raadsleden naar hun verleden
Eenmaal gekozen als raadslid moet een raadslid ook voldoen aan de eisen voor integriteit. Vrijwel elke gemeente heeft een gedragscode waarin staat wat integriteit betekent en hoe belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.  
 
Voorbereiding
Tijd investeren in de periode voorafgaand aan de verkiezingen, weegt u uiteraard af tegen de kans op het direct verkozen worden. Als die kans redelijk groot is, kunnen de volgende activiteiten nuttig zijn:
 
Meelopen met de toekomstige fractie. Het bijwonen van fractievergaderingen van commissie- of raadsvergaderingen geeft inzicht in de actuele gemeentepolitiek, maar ook in de wijze waarop discussie en besluitvorming plaatsvinden
Bijwonen van bijeenkomsten in de stad van wijken en instellingen. Vaak wordt er voor de verkiezingen nogal wat georganiseerd om ieders wensen en verlangens onder de aandacht van de politiek te brengen.
Zoeken van eigen ondersteuning. Een groep mensen waar u een beroep op kunt doen voor politieke consultatie, morele steun en dergelijken kan heel prettig werken.
Maken van voorlopige keuzes. Een oriëntatie op verschillende beleidsterreinen, enig inzicht in wat de komende jaren beleidsmatig gaat spelen en wat informele gesprekken met ambtenaren maakt ook dat u als nieuw raadslid beslagen ten ijs komt.
Lezen van informatie over het raadslidmaatschap. Over het raadslidmaatschap kunt u vrijwel alles vinden op de website van Raadslid.Nu, www.raadslid.nu. De site brengt wekelijks vier tot vijfr berichten die uitsluitend gaat over de rol van het raadslid en de gemeenteraad. Oudere berichten kunt u terugvinden via de zoekfunctie op de website.
 
Daarnaast valt ook te denken aan andere algemene informatiebronnen zoals Binnenlands Bestuur, en de websites van VNG (thema raadsleden), ministerie van Binnenlandse Zaken (thema decentrale politieke ambtsdragers) en van landelijke en lokale politieke partijen.
 
Formele vereisten
Om tot raadslid te worden gekozen voor ONS Noordoostpolder, dient u als een belangstellende kandidaat aan een aantal voorwaarden te voldoen. U moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wenst u als ONS raadslid te worden geïnstalleerd dan moet u wonen in de gemeente Noordoostpolder. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet u minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.
 
Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap zijn raadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kunt u niet als ambtenaar zijn aangesteld door het gemeentebestuur waarvan u zelf als raadslid deel uitmaakt.
 
Praktische aanpak
De meest voorkomende route om raadslid van ONS te worden is lid worden van ONS. U neemt contact op met ons secretariaat. U draagt zichzelf voor als kandidaat zodat u op de kieslijst geplaatst kan worden. ONS heeft zijn eigen methode voor het vaststellen van de kieslijst en het bepalen van de volgorde. Dit kunt u navragen en dus op voorbereiden. Hoe hoger u op de kieslijst staat, des te groter is de kans dat u direct wordt gekozen als raadslid. Een kieslijst heeft namelijk verkiesbare en onverkiesbare plaatsen.
 
 
Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij worden gescreend op hun (politieke) verleden en of zij voldoen aan de eisen van integriteit, zie:
 
Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang
Vuistregels voor een integere kandidaatstelling
Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv
Drievoudige check op verleden kandidaat-raadslid
Vraag kandidaat-raadsleden naar hun verleden
Eenmaal gekozen als raadslid moet een raadslid ook voldoen aan de eisen voor integriteit. Vrijwel elke gemeente heeft een gedragscode waarin staat wat integriteit betekent en hoe belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.  
 
Voorbereiding
Tijd investeren in de periode voorafgaand aan de verkiezingen, weegt u uiteraard af tegen de kans op het direct verkozen worden. Als die kans redelijk groot is, kunnen de volgende activiteiten nuttig zijn:
 
Meelopen met de ONS fractie. Het bijwonen van fractievergaderingen van commissie- of raadsvergaderingen geeft inzicht in de actuele gemeentepolitiek, maar ook in de wijze waarop discussie en besluitvorming plaatsvinden
Bijwonen van bijeenkomsten in de stad van wijken en instellingen. Vaak wordt er voor de verkiezingen nogal wat georganiseerd om ieders wensen en verlangens onder de aandacht van de politiek te brengen.
.
Maken van voorlopige keuzes. Een oriëntatie op verschillende beleidsterreinen, enig inzicht in wat de komende jaren beleidsmatig gaat spelen en wat informele gesprekken met ambtenaren maakt ook dat u als nieuw raadslid beslagen ten ijs komt.
Lezen van informatie over het raadslidmaatschap. Over het raadslidmaatschap kunt u vrijwel alles vinden op de website van Raadslid.Nu, www.raadslid.nu. De site brengt wekelijks vier tot vijfr berichten die uitsluitend gaat over de rol van het raadslid en de gemeenteraad. Oudere berichten kunt u terugvinden via de zoekfunctie op de website.