Woord van de oprichter

'Een betrouwbare overheid betekent ook dat in de openbaarheid verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Verder betekent het dat wordt toegezien op de naleving van wettelijke regels en voorschriften en dat deze consistent en slagvaardig worden gehandhaafd. Voorts wordt van een betrouwbare overheid verwacht dat zij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen initieert, gericht op algemeen aanvaarde waarden en normen.

Het is een feit dat de kwaliteit van de wethouders in de Noordoostpolder de laatste jaren achteruit is gegaan. Men mist veelal bestuurlijke kwaliteit en nemen de burgers niet meer serieus. ONS Noordoostpolder is van mening dat er wethouders moeten worden aangesteld die solide, objectief, neutraal en bekwaam zijn. De bestuurlijke vakbekwaamheid van de bestuurders staat voorop. Dat betekent, dat wethouders ook van buiten de gemeentegrenzen kunnen worden aangetrokken. Het duale stelsel geeft de burger in de Noordoostpolder nog te weinig invloed. Voor wethouders die het "dualisme" niet onderschrijven zou geen plaats mogen zijn in het College. Wethouders dienen uitvoering te geven aan wat door de gemeenteraad is opgedragen namens en voor de Burgers. Wij schromen derhalve ook niet om een ingrijpende politiek-bestuurlijke koerswijziging voor te stellen om onze doelstellingen te realiseren.

Gedreven door de potentie die de Noordoostpolder
bezit is het een enorme uitdaging om met elkaar
de Noordoostpolder te versterken voor de toekomst.
Niet alleen denken maar juist doen!
ONS Noordoostpolder wil u als burger,
nauw betrekken bij de Politiek.
Wij bieden dan ook een korte communicatielijn

opdat wij voor u makkelijk bereikbaar zijn.
Wij willen u uitnodigen om ONS Partij Programma te lezen
opdat u weet waar wij voor staan.

Berthoo Lammers
Oprichter ONS Noordoostpolder