Sigrid Bosman 
s.bosman@noordoostpolder.nl

Woordvoerder Commissie samenleving.

Sigrid Bosman

Wie ben ik?

Ik ben Sigrid Bosman, nummer 9 op de kieslijst van ONS. Sinds 4 juli jongstleden ben ik raadslid geworden. Geboren en getogen in de polder. Alleen tijdens mijn studies in Enschede en Nijmegen heb ik 7 jaar elders gewoond.
Als afgestudeerd bedrijfskundige ben ik in 1995 weer terug gekomen naar de Noordoostpolder en woon hier, samen met mijn drie kinderen, met veel plezier. Een fijn huis, voldoende ruimte en een prettige leefomgeving.
Momenteel ben ik werkzaam als manager Personeel en Organisatie bij een stichting binnen de agrarische sector in Emmeloord.

Waarom ONS Noordoostpolder?
Mijn interesse voor ONS is aangewakkerd door een in mijn ogen gebrekkig burgerparticipatietraject. De ervaring is dat weldenkende burgers niet of nauwelijks serieus worden genomen. Er lijkt sprake te zijn van een bepaalde, éénzijdige, arrogantie. ONS hecht veel belang aan burgerparticipatie. Daarnaast kan ik me vinden in de duidelijke taal die ONS spreekt. Deze is helder en zuiver. 

Tenslotte
bewaakt ONS de identiteit van de gemeente. Er is mij veel aan gelegen om de polderidentiteit ook in de toekomst te behouden. Er zijn zoveel mooie karakteristieke elementen binnen de gemeente,
variërend van de mentaliteit van de polderbewoners tot en met een kenmerkende bouwstijl. Die vormen de historie van de gemeente. Deze historie is prachtig en moet behouden blijven.

Waar ga ik mij voor inzetten de komende vier jaar?
Transparantie, dienstbaar zijn aan de burgers en een goed werkend dualistisch systeem zijn onderwerpen waar ik mij voor wil inzetten. Een raad die besluit en controleert en een college dat
uitvoert. Daarnaast wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van burgerparticipatie.
Burgerparticipatie is mijns inziens essentieel om tot goede besluitvorming te kunnen komen.

Tot slot
is mijn motto "de jeugd heeft de toekomst". Ik zou me dan ook graag willen inzetten om de jongeren meer te betrekken bij de politiek, te horen naar wat hun mening is over de toekomst van de Noordoostpolder en de verbinding tot stand brengen om Noordoostpolder ook een aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren te laten zijn.

Als raadslid maak ik deel uit van de commissie Sociale Zaken. Mijn wens is om binnen het Sociaal
Domein mee te denken over effectieve en efficiënte processen en procedures en dienovereenkomstig te handelen. De zorgvraag, de cliënt, de (zorg)behoefte, de burger moet centraal staan. De procedures moeten hieraan ondergeschikt zijn. Een bedrijfskundig perspectief op het Sociaal Domein waarin de sociale paragraaf zelf bovenaan staat.

Sigrid Bosman (Commissielid Commissie Samenleving)