Verklaring/bijdrage ONS Noordoostpolder over de begroting 2024

18-11-2023

ONS Noordoostpolder is blij dat bij de behandeling van de Begrotingsraad de begroting 2024 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Onze gemeente heeft een positief saldo van € 800.000.

Dat betekent dat het college grip heeft op de financiën zowel aan de inkomsten- alsmede aan de uitgavenkant. ONS Noordoostpolder maakt zich wel zorgen over de bestaanszekerheid van inwoners in de onze gemeente. Het is daarom zaak om geen (extra) verhoging door te voeren naast de standaard inflatiecorrectie die al wordt toegepast. 

ONS heeft met diverse moties en amendementen mee ingestemd daar waar het gaat om bestaanszekerheid in de Noordoostpolder te waarborgen. Wel kiest ONS voor een individuele en persoonlijke aanpak. In de "Huiskamer" van het gemeentehuis kan met terecht indien extra hulp gewenst is. Het college heeft in een eerder stadium al aangegeven om een adequate opvolging te geven aan mensen die in de problemen komen. ONS is geen voorstander om met een gemeente brede algemene maatregel de minimaregelingen te verhogen naar 130% zoals de CU/SGP voorstelde.  De meerderheid van de Raad stemde dan ook tegen het voorstel.

Wel heeft ONS zorgen over de voortgang van projecten die door de gemeente worden geïnitieerd met name het tekort aan kundige beleidsambtenaren en de enorme stijging van projectkosten. Het college en de ambtelijke dienst doen er alles aan om dit zo goed als mogelijk te ondervangen.

Tijdens de behandeling van de begroting in de Raad heeft ONS ervoor gekozen dat de gemeente afstand doet van de aandelen van Enexis en dat er een Jongerenraad wordt opgestart. Wij hechten grote waarde aan jongerenparticipatie. Ingediende amendementen hierover heeft ONS ondersteund.

De raad zal er scherp op toe moeten zien dat de geplande begrotingen voor de verbouw van het zwembad (20 i.p.v. 13 miljoen) en de scholen Campus (60 i.p.v. 34 miljoen) niet verder overschreden worden.

De ONS Wethouder zorg, mevrouw Werkman, heeft namens het college toegezegd de ontwikkelingen van 't Vlie scherp te monitoren en de bevindingen in kwartaalrapportages terug te koppelen naar de raad. De zorg in zijn algemeenheid en het tekort aan huisartsen blijven sterke aandachtspunten voor de ONS fractie. 

Berthoo Lammers
Namens de fractie van ONS Noordoostpolder