ONS gaat vragen stellen over locatie nieuwbouw Antoniusziekenhuis in Joure

21-06-2023
Bij de aanstaande commissievergadering van 26 juni a.s. zal Berthoo Lammers vragen stellen aan het College van BenW over de komst van een geheel nieuw ziekenhuis in Joure.


Berthoo Lammers
Berthoo Lammers

PERSBERICHT

ONS: Ereschuld Antonius ziekenhuis Sneek richting Noordoostpolder wordt niet ingelost!

Emmeloord, 21 juni 2023 | "Met de voorgenomen komst van een nieuw ziekenhuis te Joure middels samenvoeging van de ziekenhuizen Tjongerschans Heerenveen en Antonius Sneek wordt een oude ereschuld naar de bevolking van de Noordoostpolder niet meer ingelost." Dat is een eerste reactie van ONS woordvoerder Berthoo Lammers.

Lammers: "De keuze van samenvoeging Antonius Sneek en Tjongerschans Heerenveen lijkt overigens om diverse redenen wel begrijpelijk."

Afweging

Blijkbaar maken de zorgverzekeraars andere afwegingen en keuzes op dit moment zoals bijvoorbeeld, regionale ligging, de centrale bereikbaarheid. De nieuwe locatie wordt ontsloten door drie snelwegvertakkingen en dat is een pré. De aanrijtijden worden voor de NOP aanzienlijk verbeterd, waarbij adherentie een rol speelt en daarmee bereikbaarheid van de zorg voor het gebied. Ook de huidige personeelstekorten zullen daarbij zeker een afweging zijn geweest om tot centralisatie te komen. Kortom, op de kwaliteit van zorg zal er een slag geslagen worden ten gunste van de regio Noordoostpolder.

Bij de aanstaande commissievergadering van 26 juni a.s. zal Berthoo Lammers vragen stellen aan het College van BenW-Noordoostpolder over deze geheel nieuwe en onverwachte wending op het "ziekenhuis-dossier", waarbij de keuze op de locatie Joure is gevallen.

Ereschuld
De keuze voor de locatie Joure komt Lammers bestuurlijk wel vreemd voor. "Natuurlijk wordt de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg voor onze regio vergroot, maar de locatie staat wel in schril contrast met de destijds gedane toezeggingen en beloften van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antonius, dhr. Wouter van der Kam, waarbij hij Emmeloord jaren geleden als nieuwbouwkeuze voor een ziekenhuis presenteerde.

Derhalve roept dit proces bij Lammers vragen op. Van belang is namelijk om te weten of en zo ja hoe het college van BenW de huidige RvB-voorzitter dhr. Kuin van het Antoniusziekenhuis Sneek op deze eerdere gedane belofte heeft gewezen. "Is ook het uitgebreide eerder door de gemeenteraad ingestelde onderzoeksrapport (2006) over de mogelijkheden van een zelfstandig basisziekenhuis en het vestigingsklimaat nog aan de orde geweest bij een weging van de keuze?"
Voor Friesland lijkt het een keuze die nu uit nood is geboren, maar wat betekent dit voor het nog te ontwikkelen Zorgplein 't Vlie in Emmeloord?

Lammers: "Ik kan mij ook een scenario voorstellen waarin wel degelijk Noordoostpolder als locatie had kunnen worden aangemerkt. Ook gezien de toenemende adherentie. Neem bijvoorbeeld Noordoostpolder als uitgangspunt voor een vestigingslocatie: Bewoners van Lelystad kunnen dan ook naar het ziekenhuis in de Noordoostpolder komen

Adherentie
De adherentie is wel degelijk gegroeid en resulteert nu in de volgende cijfers.
Noordoostpolder 50.000, met komst Lelylijn en woningbouwvraagstuk (7.000 woningen in de NOP = 10.000 inwoners. Totaal 60.000 inwoners.

Urk 22.000 inwoners.
Vollenhove 4.000
Lemmer 11.000
Blokzijl 1.500
Kuinre 1.000
Buitengebieden regio 6.000
Lelystad 83.000

Het totale adherentiegebied komt daarmee op ongeveer 185.000. En dan is het gebied rondom Lemmer nog niet in de calculatie meegenomen.
Dat moet voldoende zijn om een basisziekenhuis te kunnen starten, aldus Lammers.
Politiek heeft ONS zeker enige vragen aan het college die dan ook maandagavond tijdens de Commissie vergaderingen zullen worden gesteld .

  • Is het college betrokken geweest bij de keuze van het Antonius en zo ja, hoe?
  • Zo ja, wat is het advies van het College van BenW Noordoostpolder geweest?
  • Is de Noordoostpolder ooit in beeld geweest als locatie voor het fusieziekenhuis? Heeft het college, gezien de eerdere toezeggingen gedaan door voormalig Bestuursvoorzitter W. van der Kam dat Emmeloord als definitieve locatie werd aangemerkt, dit ook met de huidige RvB-voorzitter besproken? Zo ja….wat is daarbij uw inbreng geweest?
  • Wat vindt het college van de gemaakte keuze door de RvB-Antonius?
  • Welke kansen ziet het college voor de Noordoostpolder met de komst van een regioziekenhuis in Joure?

Berthoo Lammers
ONS Noordoostpolder