ONS kritisch over de nieuw te bouwen Campus

20-05-2021

Emmeloord, 19 mei 2021 | Dat er een nieuwe Campus moet komen in Emmeloord is evident. De huidige accommodaties zijn namelijk sterk verouderd.

De nieuwe campus met scholen voor voortgezet onderwijs in Emmeloord moet 36 miljoen euro kosten. Dit is fors meer dan is begroot voor een basisvariant van de nieuwbouw, waarvan de kosten 27,8 miljoen euro zijn.

De ONS fractie heeft bij monde van Bert Jan Aling enkele vragen gesteld aan het  college van BenW in de hoop meer duidelijkheid te verkrijgen over de eventuele risico's.

ONS leest uit de stukken dat het aantal leerlingen bepalend is voor de ruimtebehoefte. Maar als we te veel bouwen, bouwen we dan niet voor leegstand. Bouwen we te weinig dan zal er later bijgebouwd moeten worden. Wij lezen dat de aankomende twee jaar de leerlingaantallen geanalyseerd worden. Dit lijkt voor de fractie van ONS hele korte termijn planning.

De ONS fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College:

Vraag 1) Is er een correlatie te vinden / maken in het aantal leerlingen die 5 - 8 jaar geleden zijn gestart op de basisschool in de NOP en het aantal leerlingen dat nu totaal op de genoemde scholen zitten?

Vraag 2) Kunt u deze correlatie door trekken naar de toekomst ? Wij zijn benieuwd naar deze aantallen.

Vraag 3) Agenda punt 10 van de komende commissie Wonen gaat over de mogelijke ambitie om tot 2050 5.000 - 10.000 woningen extra te bouwen, dit is 25 - 50 % meer dan onze huidige woningvoorraad. Welke consequenties heeft dit volgens u op het toekomstige leerling aantal en wat voor consequenties heeft dit voor de VO - Campus?

Vraag 4) Waarschijnlijk gaan we een VO - Campus bouwen voor tientallen jaren. Hoe flexibel kunnen we iets neer zetten of ontwikkelen, zodat het relatief makkelijk is om een groter leerlingaantal op te kunnen vangen, maar ook de mogelijkheid om snel te kunnen afschalen indien het leerlingaantal omlaag gaat.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting voor o.a. het voortgezet onderwijs en krijgen hier jaarlijks een bijdrage voor uit het Gemeentefonds.

Vraag 5) Kunt u een verdeling aangeven hoeveel procent van het leerlingaantal van de genoemde scholen uit een andere gemeente komt dan de Noordoostpolder en kunt u dit per gemeente aangeven, (bijvoorbeeld gemeente Steenwijkerland ...., Gemeente Kampen ...., Gemeente Urk .... , Gemeente De Fryske Marren).

Vraag 6) Is er met buurtgemeente gesproken of zijn er afspraken gemaakt over een verdeling van de (investerings-) kosten indien er leerlingen uit omliggende gemeente komen die gebruik maken van het onderwijs in de Noordoostpolder? Zo ja, wat zijn deze afspraken en zo nee, waarom niet?

Eerder hebben de scholen aangegeven hun eigen identiteit (graag) te willen behouden.
Vraag 7) Speelt deze mening / voorkeur nog steeds ?

Vraag 8) Kunt u aangeven wat dit technisch voor het gebouw / buitenruimte betekent qua (extra) ruimtes / m2 ?

Vraag 9) Kunt u aangeven welke (extra) (investerings-) kosten er mee gepaard gaan voor de gemeente om de identiteit van de afzonderlijke scholen te behouden.

Wij lezen dat het voornemen is om een projectorganisatie neer te zetten en een selectie wordt gedaan voor projectmanagers.

Vraag 10) Kunt u dit deel nog iets verder uitdiepen. Hoe ziet dit er precies uit, wie controleert wie. Zitten hier intern of ook externe mensen in ?